De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toezichtsplan grondwateronttrekkingen, lozingen en heffing voor de Brabantse Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toezichtsplan grondwateronttrekkingen, lozingen en heffing voor de Brabantse Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
De Brabantse Waterschappen, Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel zijn sinds de komst van de Waterwet op 22 december 2009 bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen. Destijds is in 2010 gezamenlijk gewerkt aan het bestuurlijk vaststellen van een toezichtsplan grondwater. Dit toezichtsplan adviseerde om na een periode van 3 jaar een evaluatie uit te voeren.

Naast de ophanden staande evaluatie zijn tussentijds de Keuren Brabant breed vernieuwd. Aanvankelijk was het de bedoeling om vernieuwing op alle domeinen van de Keur te bewerkstelligen. Voor de domeinen oppervlaktewater en keringen is dit niet in overeenstemming gelukt. Voor het domein grondwater is er wel overeenstemming gevonden.

In het aanvankelijke toezichtsplan grondwater is niet het toezicht op de lozingen van grondwater, geïmplementeerd. Evaluatie van het gevoerde handhavingsbeleid, vernieuwing van de Keuren en integratie van het toezicht op de lozingen van grondwater zijn de reden waarom er nu een nieuw toezichtsplan opgesteld is.

Middels het opstellen van dit toezichtsplan voor het domein grondwater is het de bedoeling dat de Brabantse waterschappen een eenduidige aanpak en werkwijze krijgen voor houden van toezicht op het domein grondwater.

Dit toezichtsplan bevat de wettelijke kaders en de beleidskaders. Daarnaast geeft dit toezichtsplan aan waarom en hoe het domein grondwater opgedeeld wordt in sub-domeinen. De sub-domeinen zijn vervolgens geprioriteerd op basis van risico’s. De risico-prioritering is doorlopen door experts van de drie Brabantse waterschappen. De geselecteerde experts zijn: vergunningverleners, toezichthouders, beleidsmakers en (geo)hydrologen. Voor de risico-prioritering zijn effecten benoemd waarop beoordeeld diende te worden. De effecten zijn beoordeeld en de kans is beoordeeld dat de effecten zich voor kunnen doen. Met de uitkomst van deze methode zijn de sub-domeinen onderling tegen elkaar geprioriteerd op basis van verwachte risico’s.

Uit de risico-prioritering blijkt dat er grofweg een onderscheid gemaakt kan worden tussen permanente en tijdelijke grondwateronttrekkingen. De permanente grondwater onttrekkingen bestaan uit stationaire grondwaterputten met over het algemeen een laag risico. Het onttrokken grondwater uit deze putten wordt voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Agrarische beregeningen is één van de voornaamste doeleinden. De tijdelijke onttrekkingen zijn bronbemalingen en grondwatersaneringen. Deze zijn altijd tijdelijk van aard en hebben vaak tot doel om werkzaamheden in de grond “in den droge” uit te kunnen voeren. Deze onttrekkingen zijn op te delen in tijdelijke onttrekkingen onder de Algemene regel en onttrekkingen onder vergunningsplicht. Deze tijdelijke onttrekkingen komen als risicovoller uit de prioritering. Hierbij is het risico bij de vergunningsplichtige tijdelijke onttrekkingen hoog te noemen.

Na de risico-prioritering is per sub-domein is een probleemanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere gegevens uit de uitgevoerde naleefanalyse gebruikt. Op basis van de wijzigingen van het beleid, de probleemanalyse en het bepaalde risico is een advies voor het toezicht geformuleerd.

De uitgebrachte advies bestaan voor de hoger geprioriteerde sub-domeinen uit voornamelijk regulier toezicht en voor de lager geprioriteerde sub-domeinen voornamelijk uit projectmatig toezicht. Voor de projectmatige aanpak is tevens een termijn geadviseerd waarbinnen de projecten uitgevoerd

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingEnvironmental Science for Sustainable Energy and Technology-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersAvans Hogeschool
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk