De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Elektronische luchtmonitoring in de Provincie Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Elektronische luchtmonitoring in de Provincie Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) wordt gezondheid gedefinieerd als een toestand van volledig lichamelijk, sociaal en geestelijk welbevinden. Geurhinder kan deze drie elementen van welbevinden aantasten. Geurhinder brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, zoals spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat.
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd gezag voor een aantal industriële inrichtingen in Zeeland. Eén van de taken die de Provincie heeft als toezichthouder is de behandeling van milieuklachten over deze bedrijven. Stankoverlast is een regelmatig voorkomende milieuklacht die wordt gemeld bij de provinciale milieupiketdienst. De herkomst van de gemelde geurhinder is vaak niet direct duidelijk, deze kan afkomstig zijn van één van de grote industriële bedrijven, maar ook van kleinere inrichtingen zoals afvalwaterzuiveringen, de afvalverwerkende industrie, scheepvaart of agrarische bedrijvigheid.
De Provincie Zeeland onderzoekt of met de inzet van een luchtmonitoringsnetwerk, dat bestaat uit elektronische neuzen (e-neuzen), de veroorzaker van optredende geurhinder effectiever kan worden opgespoord. De toegepaste elektronische neus is een instrument met een serie aspecifieke halfgeleider gassensoren. Door een numerieke signaalbewerking kan een kwalitatieve uitspraak worden gedaan over veranderingen in de chemische luchtsamenstelling op ppb niveau. Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
"Is de elektronische neus toepasbaar bij de behandeling en het voorkomen van geurklachten uit de Zeeuwse industriegebieden?"
Geconcludeerd wordt dat het pilotproject onvoldoende bewezen heeft dat de elektronische neus toepasbaar is bij de behandeling en voorkomen van geurklachten uit het Zeeuwse industriegebied Vlissingen-Oost. Waarneembare geuren zijn niet herkenbaar gedetecteerd door de sensoren van de elektronische neus. Uit de maandgrafieken van de stationaire meetopstellingen wordt geconcludeerd dat de elektronische neuzen, naast het achtergrondniveau, pieken signaleren die duiden op aanwezigheid van componenten die de sensoren beïnvloedingen. Deze geregistreerde pieken hebben niet geleid tot (gemelde) geurhinder.
Na analyse van gemelde klachten in de nabijheid van een aantal stationaire meetopstellingen is geconcludeerd dat deze neuzen geen verhoogde signalen hebben geregistreerd tijdens deze waarnemingen. De onderzochte klachten zijn toegeschreven aan één bedrijf, de toegepaste sensoren zijn minder gevoelig voor de geurcomponenten van deze inrichting dan de gemiddelde reukzin van de menselijke neus. Bronmetingen aan de emissiepunten van dit bedrijf ondersteunen deze conclusie.
Gedurende het pilotproject hebben zich geen andere (geur)incidenten voorgedaan waarbij de bruikbaarheid van de e-neuzen getoetst kon worden.
Als monitormiddel heeft de elektronische neus voor de Zeeuwse situatie potentie. De mogelijkheid bestaat om windrozen uit de data van stationaire neuzen zichtbaar te maken. Wanneer historie wordt opgebouwd kan het mogelijk zijn dat wijzigingen in de windrozen, ook al zijn ze indicatief, veranderende geurpatronen in een gebied aantonen. Deze toepassing dient wel nader onderzocht te worden en valt buiten het kader van de onderzoeksvraag.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersProvincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water; Afdeling Handhaving Natuur en Milieu
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk