De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanvoertracé Nieuwe Driemanspolder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aanvoertracé Nieuwe Driemanspolder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om een antwoord op de probleemstelling te vinden is er een inventarisatie gemaakt van het
gebied rond de Ringsloot om de Zoetermeerse Meerpolder. De ruimte langs het tracé kan ingedeeld
worden in een aantal gebieden met gelijke kenmerken. Door de verbredingsmogelijkheden
voor deze gebieden te onderzoeken is een beeld gecreëerd van de uitbreidingsmogelijkheden
rond de Ringsloot.
De profielen van de watergang zijn doorgerekend met behulp van het programma SOBEK. Het
huidige profiel is op leggerdiepte doorgerekend. Daarbij is uitgegaan van een maximale waterstand
van -1,86 m +NAP. Na berekening bleek het maximale door te voeren debiet door het
huidige leggerprofiel 2 m3/s te bedragen. De aanpassingen die gerealiseerd dienen te worden
zijn beperkt; namelijk het terugbrengen van het bodemprofiel van de watergang tot leggerprofiel
en het aanbrengen van een in-/uitlaatconstructie aan het begin en aan het einde van het tracé.
Na het opstellen van een begroting is gebleken dat de kosten voor het geheel ca. 1.020.000
Euro bedragen. Het realiseren van het huidige profiel voor de doorvoer van 2 m3/s blijkt zeker
haalbaar. De voordelen van het splitsen van het debiet van 10 m3/s moeten blijken uit de besparing
van de kosten op het Grontmij ontwerp. Daarnaast zijn de voor- en nadelen op het gebied
van ecologie en landschappelijke inpassing toegelicht.
Na het doorrekenen van het huidige profiel is het nieuwe profiel met behulp van het programma
SOBEK gedimensioneerd. Er zijn afmetingen bepaald bij een doorvoerend debiet van 10 m3/s.
Deze zijn vastgesteld op een bodembreedte van 12,5 m, een onderwatertalud van 1:1,5 en de
oevers hebben een talud van 1:3. Het streefpeil voor de Ringsloot ligt op -2,16 m +NAP. De
ontworpen diepte van de nieuwe watergang bedraagt 2,0 meter tot de bodem op -4,16 m +NAP.
Bij Zoetermeer is geen ruimte voor verbreding en wordt een damwandconstructie met onderwaterbeton
geadviseerd. De aanpassingen die voor de realisatie van dit profiel moeten worden
uitgevoerd zijn het aanbrengen van damwanden met onderwaterbeton, het verbreden van het
profiel, het aanbrengen van verdedigingsconstructies en het aanleggen van twee in-
/uitlaatconstructies.
De kosten zijn bepaald aan de hand van dezelfde eenheidsprijzen als in het voorlopig ontwerp
van Grontmij en bedragen ca. 21.050.000 Euro, wat in verhouding tot het voorlopig ontwerp van
Grontmij (14.900.000 Euro) vrij hoog is. De keuze voor deze oplossing ligt niet voor de hand,
omdat werkzaamheden voor de realisatie van deze optie meer overlast voor omwonenden zullen
veroorzaken door werkzaamheden aan twee takken van de Ringsloot en in totaal ook hogere
kosten met zich meebrengt.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te controleren is het programma SOBEK onderworpen
aan een gevoeligheidsanalyse. Er is nader gekeken naar de invloed van; wind, bodembreedte
en waterdiepte voor de verschillende profielen. De diepte van het profiel blijkt hiervan
de grootste invloed te hebben op het doorvoerend debiet. Mocht er in de toekomst een groter
debiet nodig zijn, dan is het vergroten van de waterdiepte een goede manier om dit te realiseren.
Door onder andere aanwezige stroming en wind(en dus golfslag) is het nodig oeverbescherming
toe te passen. Op een aantal locaties is een bodem- en taludbescherming benodigd. De
maximale steensortering is 80 - 200 mm die aangelegd wordt op een zinkstuk.
revisie 2.0
Pagina 9 van 82
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat het doorvoeren van een debiet van 2 m3/s door
het huidige oostelijk deel van de Ringsloot mogelijk is. Hiervoor zijn weinig aanpassingen aan
het huidige profiel nodig. Als gevolg van de verdeling van het debiet over twee takken van de
Ringsloot kan het debiet over de westelijke tak verminderd worden met 2 m3/s naar 8 m3/s.
Door deze afname van het debiet kan het ontworpen profiel in het voorlopig ontwerp van
Grontmij [11.42] krapper worden uitgevoerd. In totaal kan er op dit ontwerp een besparing van
ca. 1.050.000 Euro gemaakt worden, wat uiteindelijk een winst van 30.000 Euro in vergelijking
tot het Grontmij-ontwerp geeft.
Het sturen van het volledige debiet van 10 m3/s via de oostzijde van de Ringsloot blijkt in vergelijking
tot het Grontmij-ontwerp via de westzijde geen oplossing. De aanpassingen aan het profiel
van het oostelijk deel van de Ringsloot brengen meer 'schade' aan in het landschap dan het
Grontmij-ontwerp. De oorzaak hiervan ligt bij de grotere lengte van het tracé via de oostzijde en
de lange bakconstructie met damwanden. Ook ligt door de bakconstructie en lengte van het
tracé via de oostzijde de is de kostprijs van 10 m3/s via de oostzijde hoger dan bij het ontwerp
via de westzijde. De totale kosten voor het sturen van 10 m3/s via de oostzijde bedragen ca.
21.050.000 Euro, tegenover ca. 14.900.000 Euro via de westzijde.
Het advies luidt dat de variant met een vertakking waarbij 2 m3/s over de oost- en 8 m3/s over
de westzijde van de Ringsloot gestuurd wordt het meest geschikt is om toe te passen als alternatief
voor het aanvoertracé naar de Nieuwe Driemanspolder.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersGrontmij Nederland bv. te De Bilt
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk