De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie Temco Euroclean Services B.V.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerscriptie Temco Euroclean Services B.V.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Temco Euroclean Services B.V. is een schoonmaakbedrijf dat zich voornamelijk richt op Europese aanbestedingen en de zakelijke markt. De aanleiding voor het onderzoek is dat er niet bekend is of er over de processen binnen het hoofdbedrijfsproces risico wordt gelopen. Hierdoor is het mogelijk dat er risico's zijn die onvoldoende zijn afgedekt. Het gevaar hiervan is dat de eventuele risico's uitmonden in bedreigingen voor de continuïteit van het bedrijf.
Het doel van het onderzoek is het geven van aanbevelingen om de risico's van het hoofdbedrijfsproces te beheersen. Hierdoor zal de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd worden. De behandelde activiteiten zijn risico's die vallen binnen het beschreven hoofdbedrijfsproces en betrekking hebben op afdelingen en personen die dienen ter ondersteuning van de core business.
Er is door ons als onderzoekstype gekozen voor een constructief onderzoek. Bij dit type onderzoek gaat het om de voorbereidingen die worden getroffen voor het opzetten van veranderingen. Verder maken wij gebruik van een kwalitatief bureauonderzoek en een kwalitatief veldonderzoek. De onderzoeksstrategie die we hanteren is die van een casestudy. Als laatste maken wij gebruik van de systematische steekproef met een aselect begin.
Dit rapport is erop gericht om de risico's van het hoofdbedrijfsproces van Temco Euroclean Services B.V. te beheersen. Als eerste beschrijven we de bestaande situatie in de vorm van het hoofdbedrijfsproces. Hierna is op basis van het hoofdbedrijfsproces een risicoanalyse opgesteld. Elk risico is beoordeeld op basis van een kans- en gevolgscore welke vermenigvuldigd worden tot een bruto risicoscore. Hierna worden er aanbevelingen gegeven om de kans- en gevolgscore zoveel mogelijk te verlagen. Na de aanbevelingen is het resterende risico beoordeeld, dit is de netto risicoscore.
In essentie komen veel aanbevelingen neer op het beter gebruik maken van de beschikbare digitale mogelijkheden. Veel risico's hebben betrekking op het archiveren en rapporteren van bestanden. Voorbeelden van de digitalisering zijn het gebruiken van een digitaal archief en het gebruik maken van een sales-systeem. Verder zijn er aanvullende maatregelen zoals een integraal ERP-systeem in plaats van losse softwarepakketten en Excelbestanden. Ook apps op een mobiele telefoon om bijvoorbeeld het ziekteverzuim te registeren zijn de toekomst.
Om het langdurig verzuim in het personeelsbestand terug te dringen bevelen wij aan om alleen met tijdelijke contracten te werken. Het voordeel hiervan is dat langdurig verzuim nagenoeg nihil zal zijn voor de nieuwe medewerkers. Mocht het toch voorkomen dan wordt de impact hiervan beperkt tot de resterende contractduur.
De kosten en baten van de gegeven aanbevelingen zijn in kaart gebracht zodat de Financieel Directeur ook deze zaken kan meenemen in de beslissing om de aanbevelingen over te nemen. Hierbij komt het vaak voor dat er taken bij iemand anders komen te liggen. Dit neemt tijd van de betreffende medewerker in beslag die hij aan andere taken had kunnen besteden. Afhankelijk van de aanbeveling kan dit extra loonkosten met zich meebrengen. Omdat de investeringsmogelijkheden beperkt zijn hebben wij vaak gekozen voor een aanpassing van de functieomschrijving en of werkzaamheden in plaats van investeringen die pas na 5 jaar of langer terugverdient zijn.
Tot slot is er een top 5 samengesteld. Hierin zijn de risico's met de hoogste risicoscores opgenomen. Wij vinden dat deze risico's beheerst moeten worden omdat deze een bedreiging vormen voor de continuïteit van Temco Euroclean Services B.V.
5
1 Inleiding
In dit eindverslag beschrijven wij het door ons gevolgde proces dat begon bij het conceptueel ontwerp en eindigde met het leveren van het adviesrapport. De opdracht is ontstaan doordat Temco Euroclean Services B.V. zich niet bewust was van de mogelijke risico's binnen het bedrijf. Onze opdracht begint met het inventariseren, en waar nodig verbeteren, van het hoofdbedrijfsproces. Op basis van de vernieuwde beschrijvingen is een risicoanalyse gemaakt met aanbevelingen om de risico's te beheersen. Met behulp van het voorgaande is een adviesrapport samengesteld om de aanbevelingen te implementeren.
1.1 Opbouw van het verslag
Het eindverslag is als volgt opgebouwd:
 In hoofdstuk 2 is ingegaan op het conceptueel ontwerp. Dit gebeurt op basis van de probleemstelling, de vraagstelling, de doelstelling, het conceptueel onderzoeksmodel en de beschrijving van het theoretisch kader.
 In hoofdstuk 3 beschrijven we het onderzoekstechnisch ontwerp. Hierin vindt u de onderzoeksstrategie, het onderzoeksmateriaal en de planning.
 In hoofdstuk 4 vindt u de risico's en aanbevelingen welke zijn beschreven op basis van het hoofdbedrijfsproces. Aan de risico's en aanbevelingen zijn risicoscores toegekend op basis van observaties, interviews en eigen interpretaties. De aanbevelingen zijn gegeven om de risico's te beheersen.
 Hoofdstuk 5 bestaat uit de kosten en baten van de aanbevelingen.
 Hoofdstuk 6 bestaat uit het slot van het onderzoek. Hier vindt u een matrix met alle risico's van het bedrijf na de aanbevelingen.
 In hoofdstuk 7 staan de bronnen die zijn geraadpleegd tijdens het onderzoek.
 In hoofdstuk 8 vindt u de bijlage die bestaat uit het vijfkrachtenmodel van Porter, de typologie van Starreveld, een organogram, het hoofdbedrijfsproces en de risicoschema's.
1.2 Introductie van de organisatie
Temco Euroclean Services B.V. is een schoonmaakbedrijf dat sinds 1976 actief is in Nederland en met meer dan 1.000 medewerkers in de Top 15 van de schoonmaakbedrijven van Nederland staat. De totale omzet van ongeveer 20 miljoen euro is onder andere het resultaat van schoonmaakcontracten bij projecten zoals EXXON Mobil, IKEA, Imtech en verschillende kantoorpanden, winkels en industriële objecten.
Temco Euroclean Services B.V. is een onderneming met 3 regiokantoren. Het kantoor in Rotterdam is de hoofdvestiging waar onder andere de stafafdelingen Finance en HR zijn gevestigd. De overige 2 regiokantoren zijn gevestigd in Eindhoven en Amersfoort. De vestigingen in Nederland vallen allemaal onder het bedrijf Temco Services Industries Inc. group welke is gevestigd in New York, Verenigde Staten. Elk filiaal in Nederland werkt met zijn eigen personeelsadministratie en klanten. Het doel van de onderneming is om geografisch gezien dicht bij de klanten te zijn om zo sneller op hun verwachtingen in te kunnen spelen.
In de bijlage vindt u een organogram met de functies van de betreffende medewerkers. Zoals uit het organogram blijkt, is de Algemeen Directeur eindverantwoordelijk voor het bedrijf. Hij stelt, in overleg met de moedermaatschappij, de visie en missie samen van het bedrijf.
De visie van het bedrijf is: Temco Euroclean Services is binnen de markt van Schoonmaak en Soft Facilities de favoriete keuze voor opdrachtgevers én medewerkers!
De missie van Temco Euroclean Services B.V. luidt: Wij leveren standaard maatwerk; dit komt door de proactieve en professionele aanpak van een team van betrokken medewerkers die plezier hebben in hun werk.
Temco Euroclean Services B.V. vertaalt de visie en missie naar 5 kernwaarden. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van het bedrijf. Het bedrijf neemt bij al zijn handelingen deze kernwaarden in acht. De waarden gelden zowel intern als extern. De 5 kernwaarden zijn:
 Betrokken
 Professioneel
 Proactief
 Respect
 Resultaatgericht

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersTemco Euroclean Services B.V.
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk