De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechtmatigheidstoets bij de gemeente Maasdonk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rechtmatigheidstoets bij de gemeente Maasdonk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Naar aanleiding van enkele actuele gebeurtenissen zoals de Peper-affaire en Ceteco-affaire is door de overheid het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) vastgesteld. Vanaf het verslagjaar 2004 zal de jaarrekening van gemeenten hierdoor niet alleen worden beoordeeld op de getrouwheid, maar ook op rechtmatigheid. Voor gemeenten en provincies betekend dit dat getoetst zal worden of de eigen regelgeving (meestal vastgesteld door middel van verordeningen) wordt nageleefd.

Ook voor de gemeente Maasdonk, een gemeente in de provincie Noord-Brabant met 11.000 inwoners verdeeld over de kernen Geffen, Nuland en Vinkel, betekend dit dat er veranderingen moeten plaats vinden. In dit rapport zal worden aangegeven welke specifieke consequenties het BAPG heeft voor de gemeente Maasdonk.

Aan de hand van een onderzoek naar alle verordeningen met financiële consequenties binnen de gemeente Maasdonk. En de daarbij behorende interviews met de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente Maasdonk kan worden geconcludeerd dat in deze 110 verordeningen 91 knelpunten zijn geconstateerd. In het rapport dat gericht is aan de gemeente Maasdonk zullen deze verordeningen en hun knelpunten specifiek worden behandeld. Opvallend is dat bij de afdeling Personeel en Organisatie ondanks een viertal verordeningen geen knelpunten zijn geconstateerd. Negatieve uitschieter is de financiële verordening, hierin zijn maar liefst zestien knelpunten waargenomen.

Naast een onderzoek naar het aantal knelpunten in verordeningen van de gemeente Maasdonk is ook aandacht besteed aan het opstellen van een specifiek normenkader. Een dergelijk kader moet door de gemeenteraad van de gemeente Maasdonk worden vastgesteld en dient om de rechtmatigheidscontrole in te perken. Wanneer door de raad geen specifiek normenkader wordt vastgesteld zal er een oordeelonthouding van de accountant komen. Het opstellen van het normenkader vond plaats aan de hand van een model van de VNG.

Uit onderzoek kwam onder andere naar voren dat de gemeente maasdonk nog terrein kan winnen op het gebeid van deregulatie. Zo is geconstateerd dat het samenvoegen van de aanvragen in het kader van het minimabeleid kan leiden tot een administratieve verlichting bij burger en gemeente. Ook het intrekken van de verordening voor de heffing van schut- en voedergelden wordt geadviseerd. Met betrekking tot het gebruik van hardheidsclausules (bepalingen waarin de raad haar bevoegdheden overdraagt aan het college) wordt geadviseerd deze ondanks de nadelen (onder andere de mogelijkheid van klassenjustitie en de verhoogde werkdruk voor de klachtencommissie) te blijven gebruiken in verordeningen. Vooral in situaties waarin snel moet worden ingegrepen verdient deze aanpak de voorkeur boven een tijdrovende gang naar de gemeenteraad. Wel wordt geadviseerd duidelijke regels vast te stellen over het gebruik van hardheidsclausules om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Ook het ontbreken van een duidelijk handhavingsplan op het gebied van openbare orde en veiligheid is een heikel punt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk