De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Registratie als basis voor vooruitgang'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Registratie als basis voor vooruitgang'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door optimalisatie van processen tracht de overheid haar dienstverlening aan bedrijven en burgers te verbeteren. Dit wordt mede bewerkstelligd door eenduidige registratie van gegevens wat uitwisseling en hergebruik mogelijk maakt. Dit proces heeft geleid tot een stelsel van basisregistraties. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Hierin worden gegevens van alle inwoners van een gemeente opgeslagen. Aangezien iedere gemeente dit op dezelfde, uniforme manier doet, kunnen de gegevens eenvoudig uitgewisseld en hergebruikt worden. Een dergelijk stelsel van basisregistraties dient gefaseerd te worden ingevoerd. Ten eerste moet er awareness gecreëerd worden bij de betrokken partijen. Wanneer dit gerealiseerd is, kan begonnen worden met het uniform vastleggen van definities. Dit is belangrijk, aangezien eenieder die ermee werkt hierdoor begrippen op dezelfde manier interpreteert en gebruikt. In de volgende fase ontstaan zogenaamde autonome basisregistraties. Dit houdt in dat wel eenduidig geregistreerd wordt, maar dat systemen van verschillende instellingen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor blijven de instellingen zelf eigenaar van de gegevens en dus autonoom. In de laatste fase wordt ook deze horde genomen waardoor een centraal systeem van basisregistraties ontstaat.

In de sector zorg is onderscheid te maken tussen enerzijds de cure-kant en anderzijds de care-kant. Cure staat voor herstel van ziekten terwijl care gaat over verpleging en verzorging. Dit onderscheid is van belang aangezien opslag en uitwisseling van informatie bij beide anders is ingericht. Zo is de care-kant wat dit betreft verder gevorderd dan de cure-kant. Wel is het zo dat in beide gevallen nog veel ruimte voor verbetering is met betrekking tot basisregistraties. Aan de care-kant werkt men inmiddels met het Elektronisch Berichtenverkeer (EB). Hierin worden gegevens van patiënten eenduidig geregistreerd en doorgestuurd naar zorgverleners. Aan de cure-kant wordt al jaren gewerkt aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit moet er voor zorgen dat uitwisseling van patiëntgegevens, zoals medicijngebruik en eerdere behandelingen, eenvoudiger wordt. Op deze manier wordt getracht de dienstverlening te verbeteren. Desondanks stuit de invoering van een dergelijk systeem op veel weerstand. Hieruit blijkt dat er weinig tot geen awareness is aan de cure-kant. Aan de care-kant is wel awareness aanwezig, maar hier is de fase waarin definities uniform vastgelegd worden, overgeslagen. Dit heeft tot gevolg dat er problemen ontstaan bij het uitwisselen van gegevens.

In de sector onderwijs wordt veel informatie opgeslagen over studenten. Hierbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens, studieresultaten, studie-uitval en studiesucces. Van uitwisseling van informatie tussen verschillende onderwijsinstellingen is nauwelijks sprake. De instellingen zien hier ook geen reden toe. Aangezien de overheid wel geïnteresseerd is in kengetallen van alle onderwijsinstellingen in Nederland zijn initiatieven genomen als de 1cijfer-systemen en Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). In de 1cijfer-systemen dienen onderwijsinstellingen die bekostigd worden door de overheid gegevens van alle ingeschreven studenten op te slaan. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt dit bestand vervolgens geschikt voor statistische doeleinden. De instellingen zelf vinden dit overbodig op voorwaarde dat informatieopslag intern goed geregeld is. Met BRON krijgt elke student een onderwijsnummer toegewezen welke de gehele studiecarrière behouden wordt. Onder dit nummer worden alle gegevens van de student door de jaren heen geregistreerd waardoor deze kan worden gevolgd. Hierdoor kunnen zaken als studie-uitval beter bestudeerd en aangepakt worden. Wat betreft de fasering bevindt de sector onderwijs zich in fase drie. Onderwijsinstellingen hebben autonome systemen waardoor zij zelf eigenaar blijven van de gegevens.

Binnen de sector woningcorporaties wordt informatie opgeslagen met betrekking tot verhuureenheden, huurders en onderhoud aan woningen. Uitwisseling van informatie vindt nauwelijks plaats binnen de sector. De reden hiervoor is dat woningcorporaties elk in een eigen gebied opereren en geen belang hebben bij informatie-uitwisseling. Wel is er een initiatief gaande van een aantal woningcorporaties waarbij softwaredefinities uniform vastgelegd worden met als doel de afnemerspositie ten opzichte van softwareleveranciers te verbeteren. Dit initiatief is Corporatie Referentiearchitectuur (CORA). Daarnaast zouden woningcorporaties graag gebruik willen maken van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wanneer deze in werking treedt. Dit vereenvoudigt de WOZ-aanslag. De sector woningcorporaties bevindt zich in de tweede fase van ontwikkeling. Dit blijkt uit het eenduidig vastleggen van softwaredefinities door middel van CORA.

Uit dit alles vloeit een aantal marktkansen voor BMC voort. Uit de interviews is gebleken dat in de sector zorg de meeste kansen liggen. Als eerste dient in deze sector awareness gecreëerd te worden. Hiervoor kan BMC zogenaamde awareness-trainingen verzorgen. Hierna kan BMC een belangrijke rol spelen bij het opstellen van uniforme definities en vervolgens advies geven over welke gegevens geschikt zijn om opgenomen te worden in een stelsel van basisregistraties. Daarnaast kan BMC ondersteuning bieden bij de implementatie van basisregistraties binnen een organisatie.
Met betrekking tot de sector onderwijs kan geconcludeerd worden dat er weinig kansen liggen voor BMC. Wel zou meer awareness gecreëerd kunnen worden bij onderwijsinstellingen, middels awarenesstrainingen.
Het ministerie van VROM is op dit moment bezig met het creëren van awareness met betrekking tot de BAG. Met betrekking tot de tweede fase, het gelijkstellen van definities, heeft een aantal woningcorporaties CORA opgericht. Daarnaast is het niet aannemelijk dat deze sector over zal gaan naar respectievelijk de derde en vierde fase. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen wezenlijke kansen aanwezig zijn voor BMC in deze sector.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersBMC Group
Datum2010-10
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk