De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De SPH student in een nieuw jasje

Een onderzoek gericht op de gevolgen van de transitie van de jeugdzorg voor het onderwijs aan de toekomstige SPH student

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De SPH student in een nieuw jasje

Een onderzoek gericht op de gevolgen van de transitie van de jeugdzorg voor het onderwijs aan de toekomstige SPH student

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het eindverslag van het afstudeeronderzoek 'De SPH student in een nieuw jasje' kunt u lezen hoe het 'nieuwe jasje' van de toekomstige SPH student er uit komt te zien. De SPH student heeft dit 'nieuwe jasje' nodig omdat de transitie van de jeugdzorg gevolgen heeft voor de jeugdhulpverlening en hierdoor dus ook voor de toekomstige SPH studenten. Aan de SPH docenten de taak om onderwijs te geven dat aansluit op deze veranderende beroepspraktijk. Het afstudeerkoppel zal in dit eindverslag antwoord geven op de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat tweedejaars SPH docenten van de Academie Sociale studies 's-Hertogenbosch (ASH) voldoende kennis en vaardigheden hebben om de tweedejaars SPH studenten in het onderwijs te kunnen voorbereiden op de veranderende beroepspraktijk gezien de transitie van de jeugdzorg. De jeugdzorg in Nederland heeft een lange geschiedenis met veel ontwikkelingen achter de rug. Halverwege de 19e eeuw vond de eerste erkenning van het kind plaats. Dit kan gezien worden als het 'begin' van de jeugdzorg. Dit had verschillende wetten tot gevolg zoals de wet op de Jeugdhulpverlening in 1989 en de wet op de Jeugdzorg in 2005. Echter bleek dat er veel tekortkomingen in het huidige jeugdzorgstelsel zijn. Hierdoor is er een omslag nodig, de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Op dit moment is er een nieuwe Jeugdwet in ontwikkeling die vanaf 2015 gerealiseerd moet zijn. De transitie is namelijk een onderdeel van een grote ontwikkeling in de Nederlandse samenleving: de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het lectoraat JGS verwacht dat de transitie invloed heeft op de SPH professional en daarmee dus ook op het onderwijs waarin deze SPH professionals opgeleid worden. Het afstudeerkoppel heeft onderzocht welke veranderingen of accentverschillen er zullen zijn in de kennis, vaardigheden en houding van de SPH student. Het afstudeerkoppel richt zich hierbij op de tweedejaars SPH studenten van de ASH. De SPH docenten geven onderwijs aan deze toekomstige professionals en daarom is het belangrijk om te weten hoe er voor gezorgd kan worden dat de SPH docenten voor de SPH studenten het onderwijs aan laten sluiten op de toekomstige beroepspraktijk gezien de transitie van de jeugdzorg. Om het onderzoek uit te voeren heeft het afstudeerkoppel een onderzoeksontwerp gemaakt. De probleemstelling van het onderzoek bestaat uit vijf deelvragen. Het afstudeerkoppel heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarin zij een literatuuronderzoek hebben uitgevoerd en interviews hebben afgenomen bij vijftien respondenten. Deze vijftien respondenten zijn verdeeld over drie verschillende respondentgroepen op basis van drie velden: onderzoek, praktijk en onderwijs. Binnen het veld onderzoek heeft het afstudeerkoppel vijf kenniskringleden van het lectoraat JGS geïnterviewd omdat zij onderzoek doen naar de verschillende aspecten binnen de transitie van de jeugdzorg en dus veel kennis hebben op dit gebied. Ook heeft het afstudeerkoppel vijf beroepsprofessionals uit de praktijk geïnterviewd omdat zij het beste kunnen beoordelen wat SPH studenten nodig hebben om voorbereid te zijn op de veranderende beroepspraktijk door de transitie van de jeugdzorg. Binnen het onderwijs heeft het afstudeerkoppel vijf docenten uit het SPH kernteam jaar twee geïnterviewd omdat zij het meest op de hoogte zijn van hetgeen de studenten qua lesstof dienen te weten en in hoeverre de huidige tweedejaars SPH studenten al op de hoogte zijn van de gevolgen van de transitie van de jeugdzorg. Deze drie respondentgroepen hebben hun visie gegeven over een aantal thema's. Uit de interviews komt naar voren dat de transitie van de jeugdzorg grote gevolgen heeft voor de toekomstige SPH professional. Hij moet onder andere in de toekomst de regie meer bij de cliënten leggen in plaats van zelf de regie te nemen. Ook zal hij de cliënt en diens sociaal netwerk meer gaan activeren, versterken en motiveren. Uit het onderzoek blijkt dat SPH studenten meer kennis moeten hebben van sociale netwerken in het algemeen en de focus meer gelegd moet worden op gespreksvaardigheden met betrekking tot de cliënt en zijn sociale omgeving. De houding die de SPH studenten hierbij aan moeten nemen is een empathische, nieuwsgierige, ondersteunende, presente en flexibele houding. Hij zal meer als generalist te werk gaan. Dit levert accentverschillen op in de opleidingskwalificaties van de Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Deze accentverschillen hebben dienen in het onderwijs geïmplementeerd te worden volgens het afstudeerkoppel. Docenten moeten weten wat de veranderingen zijn en hoe zij hun lessen hier op aan kunnen sluiten. Uit het onderzoek blijkt dat de SPH docenten vooral kennis dienen te hebben van actualiteit uit de beroepspraktijk en een voorbeeldrol dienen aan te nemen. Ten slotte dient ASH de praktijk actiever bij het onderwijs te betrekken om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de toekomstige beroepspraktijk gezien de transitie van de jeugdzorg. Bovenstaande punten zullen in het eindverslag uitgebreid aan bod komen. Er zal een duidelijke link gelegd worden tussen onderzoek, praktijk en onderwijs.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersLectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving
Datum2013-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk