De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integrale milieubeoordeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Integrale milieubeoordeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING
Tijdens het opstellen of beoordelen van milieuvergunningen volgens de Wet milieubeheer kunnen
ingewikkelde vraagstukken ontstaan over het scenario met de minste milieubelasting. In sommige
gevallen is het niet eenvoudig om de best beschikbare techniek vast te stellen. Mogelijke
emissiereducerende maatregelen kunnen zorgen voor afwenteling van milieueffecten naar andere
thema's. Op deze momenten is het denkbaar dat het niet eenvoudig is om het scenario vast te stellen
dat zorgt voor de minste milieubelasting. Een integrale milieubeoordeling zal uitkomst bieden in
dergelijke situaties. Maar op welke manier is het mogelijk om een (kwantitatief/kwalitatief)
beoordelingsmodel op te stellen? Het hoofddoel van het onderzoek is het onderzoeken of en op welke
wijze het mogelijk is om bij milieuvergunningverlening volgens de Wet milieubeheer verschillende
milieuaspecten tegen elkaar af te wegen.
Globaal bestaat een milieubeoordelingsmodel uit een viertal stappen. Deze stappen zijn het vaststellen
van de scenario's, het berekenen van de effecten van de emissies per thema, het normaliseren
(koppelen aan nationale emissievrachten) van de emissies per thema en vervolgens vindt er een
afweging plaats tussen de verschillende thema's.
De opbouw van het onderzoek is verdeeld in twee verschillende fase. Tijdens fase 1 van het onderzoek
is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Tijdens deze fase is het wettelijk kader vastgesteld, zijn de
aanwezige beoordelingsmethodes geïnventariseerd, is een aantal beoordelingsmethodes toegepast op
een casus en is een analyse uitgevoerd over de toepasbaarheid van de beschikbare methodes. Deze
analyse is uitgevoerd met de hulp van een ontwikkeld toetsingskader. Tijdens de ontwikkeling van dit
kader is gebruik gemaakt van het reeds vastgestelde wettelijk kader.
Na de uitvoering van fase 1 kan geconcludeerd worden dat het opstellen van een kwantitatief model
niet mogelijk is. In verschillende beschikbare methodes is zelfs de opmerking terug te vinden dat
kwantitatief afwegen niet aan te raden is door het subjectieve karakter van de wegingsfactoren. Voor de
berekening van de milieueffecten per thema is een goede methode beschikbaar. Voor de uiteindelijke
afweging tussen thema's is geen volledig sluitende methode beschikbaar. Wel kunnen verschillende
stukken uit bestaande methodes gebruikt worden om een kwalitatief model op te stellen.
Op basis van de uitkomsten van de uitvoering van fase 1, is in fase 2 een kwalitatief
milieubeoordelingsmodel ontwikkeld. Voor de uitvoering van deze fase is gebruik gemaakt van
verschillende belangrijke punten die in beschikbare milieubeoordelingsmethodes zijn terug te vinden,
het eerder vastgestelde wettelijk kader en het ontwikkelde toetsingkader. Een eerste opzet is
besproken bij het Ministerie van VROM en milieudienst DCMR. Aan de hand van de conclusies uit de
interviews is het kwalitatieve beoordelingsmodel verder uitgewerkt.
De uitkomst van het onderzoek is een kwalitatief model voor een integrale milieubeoordeling waarbij
subjectieve beoordelingen zoveel als mogelijk worden geobjectiveerd.
Het model kan als hulpmiddel gebruikt worden om gestructureerd, en binnen de wettelijke kaders, een
afweging te maken. In de stappen die opgenomen zijn in het kwalitatieve model is motivering van de
genomen beslissingen voor groot belang. Ook kan overleg met het bevoegd gezag gewenst zijn. In het
model zijn verschillende aspecten opgenomen die nog verder geoptimaliseerd dienen te worden. Zo
verdient het de aanbeveling de milieuthema verder te definiëren, verder uit te werken op welke wijze
extra energieverbruik meegenomen dient te worden, de stappen in het model duidelijker uit te werken
en afbakenen en interviews af te nemen bij bijvoorbeeld het Europese centrum voor de bepaling van de
best beschikbare technieken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
AfstudeerorganisatieWitteveen + Bos te Breda
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk