De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'ASS' vrije tijd moeilijk is

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'ASS' vrije tijd moeilijk is

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de media wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan het onderwerp autisme, ook wel autisme spectrum stoornis (ASS) genoemd en zo gebruikt in dit onderzoeksverslag. De meeste jongeren met ASS hebben moeite met het invullen van hun vrije tijd. Meestal wil iemand met autisme zijn vrije tijd alleen doorbrengen. Volgens Delfos & Gottmer (2008) is de computer steeds vaker een belangrijke vrijetijdsbesteding.

Dit onderzoek is gericht op cliënten die normaal tot hoogbegaafdheid zijn met ASS, woonachtig binnen Cello, op locaties: de Houtwerf, 't Geerke en de 1e Donk. Cello is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan mensen met een verstandelijke beperking, ergo is er minder ervaring en kennis beschikbaar over de begeleiding en hulpverlening aan hoogbegaafde cliënten met ASS. Dit blijkt ook uit het zorgprogramma voor deze cliënten. Het zorg progamma is namelijk nog weinig ontwikkeld op het gebied van sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Hieruit voortvloeiend is de volgende probleemstelling tot stand gekomen:

De probleem- en vraagstelling: Wat zijn de behoeftes van de jongeren met ASS, die normaal tot hoogbegaafdheid zijn, met betrekking tot de vrijetijdsbesteding, en hoe verhoudt zich dit tot het huidige aanbod van Cello?

Deelvragen die hieruit voortkomen zijn:
- Wat wordt er verstaan onder ASS?
- Wat wordt er verstaan onder normale begaafdheid?
- Wat wordt er verstaan onder hoogbegaafdheid?
- Welke behoeftes zijn er vanuit de doelgroep? (cliënten en familie)
- Wat is momenteel het aanbod binnen Cello?
- Hoe verhouden de behoeftes en aanbod zich tot elkaar?
- Welke mogelijkheden hebben de cliënten, rekeninghoudend met hun persoonlijke capaciteiten?

Er is kwalitatief onderzoek verricht. Bij kwalitatieve dataverzamelingsmethoden staat de beleving centraal. In het vooronderzoek heeft de projectgroep zich met name gericht op literatuuronderzoek. In dit literatuuronderzoek is er vooral gekeken naar de beschrijvings- en/of vergelijkingsvragen zoals: welke kenmerken komen uit de literatuur naar voren over.., wat is in de literatuur bekend over..? Binnen het hoofdonderzoek is er gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode interviewen en schriftelijke open vragen. Er is een steekproef gedaan onder jongeren van drie verschillende woningen door te vragen naar hun medewerking voor het onderzoek. Naast de interviews die hebben plaatsgevonden zijn de ouders en de pb'ers van de respondenten benaderd. Dit als aanvulling op het behoefte-onderzoek. De ouders hebben schriftelijk een brief ontvangen met daarin een aantal open vragen. Er is gekozen om de ouders en pb'ers ook te benaderen omdat sommige cliënten mogelijk niet in staat zouden zijn om een juiste weergave te geven van hun behoeftes.

Het doel van de opdracht is het in kaart brengen van de behoeftes en mogelijkheden van normaal tot hoogbegaafde jongeren met ASS op het gebied van vrije tijd. Daarnaast wordt er gekeken hoe deze behoeftes zich verhouden tot het huidige aanbod binnen Cello. Hieruit voortvloeiend komt als eindproduct een advisering in de vorm van een adviesrapport. Een behoefte die naar voren is gekomen tijdens het onderzoek is de wens om in contact te komen met gelijkgestemden. Hiermee worden jongeren bedoeld met een normale tot hoogbegaafdheid (en ASS). Er is behoefte aan 'gewone' vrienden die hen begrijpen en op hetzelfde denkniveau zitten. Ook blijkt uit het onderzoek dat veel cliënten momenteel zelfstandig hun vrije tijd invullen. Daarnaast geven veel cliënten, ouders en pb'ers aan dat zij het belangrijk vinden dat de randvoorwaarden tijdens een georganiseerde activiteit afgestemd zijn op ASS en het intelligentieniveau van de cliënten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieStichting Cello
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk