De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociaal kapitaal en desistance. Een bewuste keuze?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sociaal kapitaal en desistance. Een bewuste keuze?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is van toepassing op het werkveld van de reclasseringswerkers van Reclassering Nederland. Het doel van Reclassering Nederland is het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Er wordt verwacht dat er een bijdrage geleverd wordt aan de veiligheid van de samenleving. Het terugdringen van recidive wordt gedaan door middel van het inzetten van bewezen effectieve methodes (de what works principes). De reclasseringswerkers proberen het gedrag van reclassenten te beïnvloeden en de risico's te beheersen (reclassering.nl, 24 mei 2011).
Van een reclassent wordt verlangd dat hij op langere termijn geheel afziet van een crimineel leven en dus niet meer recidiveert. In de levensloopcriminologie wordt het resultaat van dit ontwikkelingsproces ook wel aangeduid met de term desistance; het afzien van een crimineel leven (Vogelvang, 2009). Dit begrip wordt sinds een relatief korte tijd in Nederland onderzocht.
De volgende definitie wordt gebruikt in dit onderzoeksrapport: "Het uitblijven van delictgedrag over een langere periode, hetgeen samenhangt met een overtuigende (verinnerlijkte) en actieve (gedragsmatige) investering van de desister in zijn sociale en materiële omgeving voor het bereiken van prosociale doelen, waarbij de omgeving zijn investering om met criminaliteit te stoppen daadwerkelijk en voortdurend bekrachtigt" (Vogelvang, 2009).

Drie reclasseringsorganisaties, waaronder Reclassering Nederland, zijn het programma Redesign Toezicht gestart na het verzoek van de Staatssecretaris van Justitie om het reclasseringstoezicht te moderniseren. Dit resulteerde in een werkwijze die meer intensief afgestemd is op de risico's van de individuele reclassent (Reclassering Nederland, 2007).
Vanuit deze verandering vloeit de aanname van het lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid te 's-Hertogenbosch dat de focus van reclasseringswerkers momenteel vooral ligt op de risicofactoren en dat daardoor de beschermende factoren, waaronder het sociaal kapitaal, onderbelicht blijven.
Het sociaal kapitaal van een persoon zijn de relaties die hij onderhoudt met zijn omgeving.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar desistance in relatie tot het sociaal kapitaal onder reclasseringswerkers. Er is weinig bekend over de belevingen, meningen en overtuigen van de reclasseringswerkers omtrent dit onderwerp. Vanuit deze informatie is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
"In hoeverre investeren reclasseringswerkers in het sociaal kapitaal van de reclassent om desistance, waaronder desistancebevorderende overtuigingen, te bewerkstelligen en wordt dit door hen als zinvol geacht?"

Dit kwalitatieve onderzoek is opgebouwd uit praktijk- en literatuuronderzoek. Er zijn diepte-interviews gehouden, aan de hand van een topiclijst, met zeventien reclasseringswerkers van zowel de advies- als toezichtunits. Deze reclasseringswerkers worden de respondenten genoemd in dit onderzoeksrapport. Deze respondenten zaten verspreid over drie locaties van Reclassering Nederland. De resultaten van de interviews zijn geanalyseerd en vervolgens is er een koppeling gemaakt tussen deze uitkomsten en het literatuuronderzoek, hieruit zijn de conclusies getrokken. Deze conclusies geven inzichten in de hoofdvraag. Aan de hand daarvan hebben wij concrete aanbevelingen geformuleerd voor Reclassering Nederland en voor vervolgonderzoek voor het lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid.

Dit waren de meest opvallende conclusies:
De kennis ten aanzien van het sociaal kapitaal is beperkt, met name over het informele netwerk. De respondenten investeren te weinig (bewust) in de mogelijkheden en functies van het informeel netwerk ter bewerkstelliging van desistance. Het lijkt alsof de respondenten zich niet voldoende bewust zijn van de samenhang tussen de drie desistance factoren namelijk; de narratieve identiteit, sociaal- en menselijk kapitaal. Verder komt naar voren dat de respondenten zich niet voldoende bewust zijn van de rol en invloed die zij kunnen hebben op het reclasseringstraject en dus op de reclassent.

In dit onderzoeksrapport zijn deze resultaten uitgebreid beschreven en opgenomen in onderbouwde conclusies.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid
AfstudeerorganisatieReclassering Nederland
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk