De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MW; de schakelfunctie binnen Justitie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MW; de schakelfunctie binnen Justitie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De J.I. Vught is een Justitiële Inrichting met als doelstelling, het leveren van een bijdrage aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit proberen zij te bereiken door op een humane en doeltreffende wijze de vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit te voeren. Hierbij trachten zij de gedetineerden zo goed mogelijk voor te bereiden op een respectabele terugkeer in de samenleving.

Een concrete invulling van deze doelstelling is het verlenen van zorg door verschillende disciplines waaronder het MW. Er is een duidelijk snijvlak te bemerken tussen het MW en andere disciplines, zoals het MMD en SPV. Het MW, het MMD en het SPV lijken erg op elkaar in de taken die ze uitvoeren, er kan gezegd worden dat het concurrerende werkers zijn. Tevens wordt het MW op landelijk niveau, in tegenstelling tot andere disciplines, niet vertegenwoordigd in de J.I. 's. Bij de komende Vernieuwing in de Forensische Zorg zou het MW een rol kunnen spelen in het verlenen van hulp, hiervoor is echter landelijke bekendheid nodig. Omdat er momenteel te weinig zicht is op wat de MW-er doet en betekent in de zorg aan de gedetineerden en mogelijk kan betekenen in de toekomstige Vernieuwing in de Forensische Zorg, is het belangrijk om de legitimering, de positionering en de professionalisering van het MW te onderzoeken.

In het kader van het onderzoek is gebruik gemaakt van twee diepte-interviews die zijn afgenomen bij het MW op de afdelingen BGG en IBA/FSU. Tevens is gebruik gemaakt van enquêtes die persoonlijk zijn afgenomen bij de gedetineerden. De enquêtes voor de directie en functionarissen van de verschillende geledingen en de interne- en externe collega's zijn per mail verzonden. Uit de diepte-interviews en enquêtes komt naar voren dat er onduidelijkheid bestaat over de taken en de rol van het MW. Transparantie wat betreft de taakuitvoering en afbakening van de taken zijn hierbij kernbegrippen.

Wat opvalt, is dat het MW gelegitimeerd wordt door de schakelfunctie die zij vervult binnen de J.I. Vught. Uit het onderzoek blijkt dat het MW een belangrijke schakel is in het contact tussen professionals onderling, zowel intern als extern. Tevens is het MW de schakel tussen gedetineerden en andere professionals (intern en extern), evenals tussen gedetineerden en hun sociale netwerk. Om de schakelfunctie van het MW te benutten, is het wenselijk dat de samenwerking met de interne- en externe collega's wordt bevorderd. Wat betreft de interne collega's, gaat het onder andere om de functies MMD, SPV, ZBIW, psycholoog en psychiater. Onder de externe collega's verstaan wij de contactpersonen buiten de J.I. Vught waarmee het MW in aanraking komt. De samenwerking kan bevorderd worden door de interne- en externe collega's te betrekken bij het hulpverleningsproces. In de samenwerking met de interne- en externe collega's kan van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt om taken te delegeren. Uiteindelijk kan dit de, vanuit het onderzoek, gesignaleerde werkdruk doen afnemen en de betrokkenheid van deze collega's vergroten.

Wat naar voren is gekomen tijdens het onderzoek, is dat er onduidelijkheid heerst over de taken en de rol van het MW. Daarom is het wenselijk dat het MW zich profileert richting interne- en externe collega's. Zich onderscheiden van andere interne disciplines is hierbij van essentieel belang. Zeker met het oog op de Vernieuwing in de Forensische Zorg. Bij deze Vernieuwing dient hulp geïndiceerd te worden. Wanneer de positie en de rol van het MW niet voldoende bekend is richting interne en externe collega's, kunnen deze de hulp van het MW niet indiceren wanneer dit wel noodzakelijk zou zijn. Voor het MW is het dan ook zaak om zich te richten op het inzichtelijk maken van de taakuitvoering. Het inzichtelijk maken van de taakuitvoering kan onder andere worden gedaan door middel van registratie. Hierbij is het wenselijk om de wijze van registreren aan te passen. Hiervoor dienen richtlijnen ontwikkeld te worden die bijdragen aan een bevordering van de structuur, inzichtelijkheid en de inhoud in de registratie van cliëntgesprekken. Een aanzet voor de te ontwikkelen richtlijnen, is gegeven in de aanbevelingen. Het is hierbij belangrijk dat de directie het belang van het registreren helder krijgt, om dit vervolgens met het MW te bespreken. Omdat vanuit het onderzoek is gesignaleerd dat er weerstand is vanuit het MW aangaande registratie, is het belangrijk om het MW te motiveren om actief deel te nemen aan de plannen met betrekking tot het registreren. Door het MW te betrekken bij de invoering van dergelijke nieuwe systemen, verminder je de weerstand bij het MW.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersJ.I. Vught
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk