De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zout op- en overslagterrein op de Maasvlakte 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zout op- en overslagterrein op de Maasvlakte 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het bedrijfsadvies is opgesteld voor bedrijven, welke een zout op- en overslag op de Maasvlakte 2
willen gaan exploiteren en willen weten op welke terreinaspecten gelet moet worden. De
terreinaspecten waarop ingegaan wordt, hebben te maken met de terreinindeling,
transportsystemen, milieuvoorwaarden, wetten- en regelgeving, verharding, kadeconstructie en
riolering. Het betreft een fictief project dat opgesteld is, om het afstuderen aan de AVANS
Hogeschool te 's-Hertogenbosch, academie bouw en infra, mogelijk te maken.
Het zout op- en overslagterrein komt op de chemiesector van de Maasvlakte 2 aan de Prinses
Margriethaven te liggen. De locatiekeuze heeft te maken met het product zout [natriumchloride,
NaCl], wat verhandeld gaat worden. Zout is een natuurproduct, wat opgebouwd is uit natrium [Na]
en chloride [Cl], waarvan een beperkte bodemwaarde mag voorkomen. Daarnaast is een aantal
bouwmaterialen niet bestand tegen de elementen Na en Cl. De elementen zijn echter pas agressief,
wanneer zij in aanraking met water komen. Dit betekent dat het zout zonder het toepassen van
extreme maatregelen, bewerkt kan worden, zolang het zout droog gehouden wordt.
De zout op- en overslag gaat de marktsegmenten wegen, industrie en consumenten voorzien van
zout. Hiervoor is een terrein ontworpen, waarop twee grote opslagloodsen voor stortgoed en één
opslagloods voor emballage komen. De opslagloodsen die voor stortgoed, gebruikt voor de
marktsegmenten wegen en industrie en worden gevuld vanuit bulkcarriers. Deze bulkcarriers
leggen aan bij de kade, waarvandaan ze gelost worden door twee evenwichtskranen op rails. De
evenwichtskranen deponeren het zout in trechters, waarvandaan het zout via overkapte
transportbanden naar de loods getransporteerd wordt. In de loods voor industriezout wordt een
mogelijkheid aangebracht om het zout over te pakken in big bags of silo's. Het zout voor de opslag
in emballage wordt binnengebracht door distributievrachtwagens, op deze wijze wordt het zout
tevens afgevoerd. Het zout uit de loodsen voor stortgoed wordt afgevoerd met zandauto's, vanuit
de silo's gebeurt dit met bulkvrachtwagens. Het laden van de zandauto's en
distributievrachtwagens vindt plaats met laadschoppen en heftrucks. Om het in- en uitrijden van
vrachtwagens te controleren is op het terrein een transportroute aangebracht, waarbij, bij de inen
uitgang een weegbrug met VRI-installatie is aangebracht. Bij de uitgang is een kantoor/loket
aangebracht, waarvandaan de administratie afgehandeld kan worden. Hier zijn tevens de sanitaire
voorzieningen en mogelijke lunchruimte aangebracht. Het materieel wordt in eigen beheer
gehouden, daarom is een schoonmaakruimte en werkplaats op het terrein aangebracht.
Om voor de zout op- en overslag de benodigde vergunningen te kunnen bemachtigen is een
milieuonderzoek gehouden, waarin de te treffen voorzieningen zijn bepaald. Hierin is aan de hand
van de NRB 2001, het Besluit bodemkwaliteit, de Wm en het Bestemmingsplan Maasvlakte 2
gekeken, aan welke voorwaarden voldaan moet worden en wat de benodigde voorzieningen zijn.
Voor de zout op- en overslag resulteerde dit in een vloeistofdichte verharding en een olievetafscheider
met slibvanger voor de schoonmaakruimte en werkplaats. Voor het zout hoeven geen
speciale voorzieningen getroffen te worden.
De verhardingen op het terrein krijgen te maken met verschillende belastingen. Zo krijgt de
verharding in de loodsen met name te maken met een statische belasting en de verharding op het
buitenterrein met een dynamische belasting. Daarvoor is via een variantenonderzoek gekeken wat
per bedrijfsonderdeel de meest geschikte verhardingsconstructie is. In de afweging zijn onder
andere kosten, invloeden van de omgeving en onderhoud meegenomen. Met het verkregen
resultaat is gekeken naar mogelijkheden om de kosten te reduceren en daarmee de
verhardingsconstructie te optimaliseren. Dit is gebeurd door verschillende funderingsconstructies te
bekijken en de belastingen per bedrijfslocatie te benaderen. Het resultaat is een asfaltverharding
met combinatiedeklaag en een VZA-betonverharding. De VZA-betonverharding wordt toegepast in
de schoonmaakruimte en werkplaats, omdat deze met eenvoudige aanpassingen vloeistofdicht
gerekend kan worden.
5
De kadeconstructie krijgt te maken met verschillende belastingen, veroorzaakt door de schepen,
evenwichtskranen, grond en (zee)water. Om deze belastingen op te kunnen vangen zijn
verschillende varianten mogelijk, welke afgewogen zijn aan de hand van een variantenstudie. In
deze variantenstudie is onder andere gekeken naar de belastingen, aanleg, onderhoud en kosten.
Uit deze variantenstudie is de caissonconstructie als meest geschikt naar voren gekomen. Het
caisson is vervolgens uitgewerkt tot een functioneel ontwerp, welke zowel horizontaal als verticaal
in evenwicht blijft. Om de constructie in evenwicht te houden is gewicht nodig. Bij een caisson
moet op locatie ballast toegevoegd worden. Om in kosten te kunnen besparen is gekeken naar
verschillende ballastmaterialen. Hierbij is gekeken naar primaire en secundaire materialen, daarbij
is het zand uit de Noordzee, zoals gebruikt bij het opspuiten van de Maasvlakte 2, als financieel
meest voordelig naar voren gekomen.
Het rioleringsstelsel dient te voldoen aan de voorwaarden uit het Bestemmingsplan Maasvlakte 2
en moet bestand zijn tegen zout en de stoffen vrijkomend van de schoonmaakruimte en
werkplaats. Daarvoor is gekeken naar de mogelijke materialen, welke onder andere afgewogen zijn
aan de hand van de criteria kosten, onderhoud en duurzaamheid. Daarbij zijn de buismaterialen
beton en PVC als meest gunstig naar voren gekomen. In het hemelwaterriool wordt gebruik
gemaakt van een vijver als buffer. Het water uit de buffer wordt gebruikt voor het doorspoelen van
de toiletten en het schoonmaken van het materieel. Op het terrein worden kolken, dak- en
lijngoten gebruikt voor het afwateren van het terrein. In het stelsel voor het bedrijfsafvalwater
wordt bij de schoonmaakruimte een bezinkput en een olie- vetafscheider aangebracht. Het
rioleringsstelsel aangebracht op de zout op- en overslag is dynamisch, met de hand, doorgerekend.
Het geheel heeft geleid tot een adviesontwerp dat voldoet aan de geldende wetten en regelgeving
op de Maasvlakte 2.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerDura Vermeer Infrastructuur B.V. Oost te Beuningen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk