De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsonderzoek "Knooppunt De Brand"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Haalbaarheidsonderzoek "Knooppunt De Brand"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verkeersstromen zijn de afgelopen jaren flink gegroeid en zullen ook in de toekomst nog blijven
toenemen. Om de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de grote steden te
garanderen wordt er gekeken naar mogelijkheden om wegen uit te breiden of alternatieve routes op
te waarderen. Rijksweg 2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven is een van de trajecten die in de
toekomst de groeiende verkeersstroom niet kan verwerken. Omdat ook de uitbreidingsmogelijkheden
van dit traject beperkt zijn, is er naar een alternatieve route gezocht. Een mogelijke oplossing is het
ombouwen van de huidige provinciale weg N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel tot
autosnelweg. Hierdoor ontstaat er een nieuwe, snelle verbinding van en naar Eindhoven via de A50
en de op te waarderen N279.
Om een goede doorstroming tussen de A2 en de omgebouwde N279 te garanderen zal de aansluiting
tussen beide autosnelwegen moeten worden aangepast aan de nieuwe inrichting van de N279.
Daarom is er een civiel technisch en verkeerskundig haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor een nieuw knooppunt dat de huidige N279 verbindt met de A2. Hierbij is tevens
gekeken op welke manier een aansluiting naar 's-Hertogenbosch, via de Maastrichtseweg, gecreëerd
kan worden zodat ook de ontsluiting van 's-Hertogenbosch optimaal blijft. Het uiteindelijke doel van
het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van de kritische punten door het uitwerken van
een aantal voorontwerpen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met projecten die in de komende
jaren uitgevoerd gaan worden zoals de ombouw van de A2 rond 's-Hertogenbosch en de omlegging
van de Zuid-Willemsvaart. De gegevens kunnen in de toekomst meegenomen worden bij het verder
uitwerken van het plan om de N279 op te waarderen.
Het resultaat is een viertal alternatieven met in totaal zes varianten, die volledig zijn uitgewerkt in
tekeningen en berekeningen. De alternatieven zijn opgesteld aan de hand van de volgende thema's:
• Doorstroming;
• Optimale ontsluiting omgeving;
• Gedeeltelijk behoud aansluiting Veghel;
• Ontsluiting Kloosterstraat.
Aan het einde van het haalbaarheidsonderzoek is de algemene conclusie dat het haalbaar is om een
knooppunt aan te leggen tussen de A2 en de op te waarderen N279. Er zijn echter nog enkele
kritische punten in de ontwerpen aanwezig.
Bij alle varianten heeft de beperkte ruimte een belangrijke rol gespeeld in het ontwerp. In de
omgeving bevinden zich onder andere diverse wateren, bedrijventerreinen en sportvelden. Daarnaast
heeft de bestaande rijksweg 2 invloed gehad op het ontwerp. Op deze autosnelweg bevinden zich
meerdere knooppunten en aansluitingen dicht op elkaar. Al deze omstandigheden hebben de
volgende kritische punten tot gevolg:
• De mogelijke ligging van een nieuw knooppunt is beperkt door de ligging van een andere
aansluiting en een ander knooppunt.
• Wegvakken tussen knooppunt en aansluiting(en) dienen, door de beperkte wegvaklengte,
uitgevoerd te worden als weefvakken. Hierdoor is de doorstroming niet altijd optimaal.
• De beperkte ruimte zorgt ervoor dat kleine boogstralen toegepast moeten worden in zowel
het horizontale als verticale alignement. De snelheid op verbindingswegen neemt hierdoor af.
Het gevolg is dat de capaciteit van de weg afneemt waardoor mogelijk terugstuwing kan
ontstaan.
• Voor delen van het tracé die boven het maaiveld liggen is er van uitgegaan dat een
grondlichaam met taluds wordt gebruikt. In enkele gevallen heeft dit als gevolg dat er
bebouwing geamoveerd moet worden.
8 Haalbaarheidsonderzoek "Knooppunt De Brand"
De alternatieven verschillen op vele punten van elkaar zoals bijvoorbeeld op de punten vormgeving,
ruimtebeslag, bochtstralen en daardoor ook in de kosten. Er is geen voorkeursalternatief aangegeven,
omdat diverse punten nader onderzocht dienen te worden. Als dit heeft plaats gevonden, kunnen de
verschillende betrokken partijen, afhankelijk van hun eisen en wensen, een voorkeursalternatief
kiezen.
Indien de ontwikkeling van de plannen in de toekomst een vervolg krijgt, verdient het aanbeveling
naar de volgende punten te kijken:
• Een uitgebreid verkeersmodel zal aan moeten tonen of een nieuw knooppunt én de ombouw
van de N279 een oplossing vormen voor dit probleem.
• Alle betrokken partijen zullen in een vroeg stadium bij de plannen betrokken moeten worden
zodat de wensen en meningen van verschillende partijen in het ontwerp meegenomen kunnen
worden.
• Bij een mogelijk vervolg van de plannen zal ook een milieueffectrapportage opgesteld moeten
worden.
• Het kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn om te kijken naar mogelijke optimalisaties
in de varianten, zoals bijvoorbeeld het toepassen van verticale wanden of het wisselen van
wevende verkeersstromen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnersRijkswaterstaat Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk