De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Let's talk about sex

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Let's talk about sex

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’, uitgebracht door Commissie-Samson in oktober 2012, bleek dat jongeren die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg worden geplaatst onvoldoende beschermd worden tegen seksueel misbruik. Professionals weten meestal niet wat ze moeten doen als ze hier mee te maken krijgen, ze herkennen de signalen niet en zijn handelingsverlegen. Daarnaast bleek uit dit rapport dat er in de opleiding van professionals weinig aandacht wordt besteed aan het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van gezonde seksuele ontwikkeling. Commissie Samson raadt dan ook aan om dit wel in de opleidingen van zorg en welzijn te verankeren (Commissie Samson, 2012). Ook Movisie is het hier mee eens, zij geven aan dat opleidingen de verantwoordelijkheid moeten nemen om het curriculum aan te passen. Zij zeggen hierover: ‘Wanneer een opleiding de juiste competenties aanreikt, kunnen studenten in hun werk allerlei vormen van geweld signaleren en aanpakken’ (Van Beek, 2013). Mede hierdoor is Avans Hogeschool samen met ACCARE, Movisie, TNO en Rutgers WPF het RAAK-Pro project gestart. Het doel van dit project is om het professionele handelen van professionals in de residentiële jeugdzorg duurzaam te versterken om zodoende gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg te bevorderen. Om dit doel te bereiken zullen professionals dan ook opgeleid moeten worden om seksueel gedrag van jongeren te kunnen signaleren, te duiden en er adequaat op te reageren. Wanneer het onderwerp seksualiteit meer aan bod komt in lesprogramma’s, zullen docenten ook bekwaam moeten zijn om seksualiteit bespreekbaar te maken in lessituaties.
Vanuit het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool heeft de onderzoeker daarom de opdracht gekregen om te onderzoeken welke competenties docenten van de academie van sociale studies in Breda belangrijk vinden bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Dit is dan ook de hoofdvraag die in dit onderzoeksrapport beantwoord wordt.
De hoofdvraag is onderzocht aan de hand van de Q-methodologie, ook wel een Q-studie genaamd. Door middel van Q-methodologie kun je meningen en houdingen over een bepaald onderwerp in beeld brengen. Respondenten moeten stellingen die betrekking hebben op het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties rangschikken in een Q-sort-tabel. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in een data-analyseprogramma. Dit programma vormt clusters, factoren genaamd in het analyseprogramma, van respondenten met gelijksoortige gezichtspunten (Jedeloo & van Staa, 2009). Naast de Q-methodologie wordt er in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, dat verwerkt is in een theoretisch kader.
Uit de analyse van het theoretisch kader is gebleken dat het volgens de vakliteratuur van belang is dat je als docent een veilige sfeer kan creëren en een open houding hebt bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Daarnaast bleek uit de vakliteratuur dat communicatieve vaardigheden, kennis over zaken, inlevingsvermogen en geloven in het belang van lesgeven over seksualiteit belangrijke competenties zijn bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Uit de Q-studie is gebleken dat er onder docenten van ASB drie groepen meningen bestaan over de competenties die zij belangrijk vinden bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Groep 1 is van mening dat reflectief luisteren en je bewust zijn van de verschillende signalen in de klas het meest belangrijk zijn bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Zij vinden het niet belangrijk dat je als docent voorkomt dat het onderwerp seksualiteit vermeden wordt tijdens de les. Groep 2 is van mening dat een veilige sfeer, open houding en lef belangrijk zijn bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Zij vinden het minder belangrijk dat je als docent de privacy van de student bewaakt en dat je als docent problemen en vragen rondom seksualiteit tijdig signaleert en hier opvang voor biedt. Groep 3 heeft dezelfde mening als groep 2 als het gaat om de competenties die zij belangrijk vinden bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties. Het verschil met groep 2 bevindt zich in de competenties die zij niet belangrijk vinden bij het lesgeven over seksualiteit. De respondenten uit groep 3 vinden namelijk humor inzetten en het kwetsbaar opstellen van de docent niet belangrijk bij het bespreekbaar maken van seksualiteit tijdens lessituaties.
Geconcludeerd kan worden dat zowel uit de vakliteratuur als uit de Q-studie is gebleken dat een veilige sfeer creëren, een open houding hebben, reflectief luisteren en je bewust zijn van de verschillende signalen in de klas de belangrijkste competenties gevonden worden bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties.
De onderzoeker beveelt het Expertisecentrum Veiligheid aan om te onderzoeken of docenten die competenties die in het onderzoeksrapport naar voren komen als ‘belangrijke competenties bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties’ ook daadwerkelijk bezitten. De onderzoeker heeft hiervoor een product ontworpen in de vorm van een vragenlijst waarmee dit getest kan worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk