De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omlegging provinciale weg Baarle

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omlegging provinciale weg Baarle

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

S1. inleiding
In de bebouwde kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van een leefbaarheidprobleem. In de kern van Baarle komen twee provinciale wegen bij elkaar. Het betreft hier de N260 vanuit Tilburg en de N639 vanuit Breda. Vanuit de kern loopt de provinciale weg verder richting Turnhout (België). De aanwezige verkeersdrukte op de provinciale wegen is de oorzaak van het leefbaarheidprobleem. Het is de verwachting dat in de nabije toekomst de intensiteiten op de provinciale wegen verder zullen toenemen.


Fig. S1 Baarle met globale ligging omlegging noord (doorgetrokken lijn)
en omlegging oost (stippellijn)

De lokale verkeersproblematiek wordt gekenmerkt door drie aspecten. Dat zijn de doorstroming, de verkeersveiligheid en de geluid- en luchtkwaliteit. Deze drie aspecten geven de noodzaak van een duurzame oplossing weer. De oplossing is gevonden in een omlegging om de kom van Baarle heen. In een eerder ontwerp is het tracé opgedeeld in twee delen: de noordelijke omlegging en de oostelijke omlegging. De noordelijke omlegging is ontworpen als erftoegangsweg (60 km/h) en de oostelijke omlegging als gebiedsontsluitingsweg (80 km/h). Uit nader onderzoek ten gevolge van beleidswijzigingen is echter gebleken dat de noordelijke omlegging een gebiedsontsluitingsweg moet zijn. Deze beleidswijzigingen houden namelijk in dat de N639 een gebiedsontsluitingsweg blijft. Daarnaast wordt er meer verkeer verwacht wordt door autonome ontwikkelingen. Met deze nieuwe uitgangspunten wordt de noordelijke omlegging ontworpen.

S2. aandachtspunten
Voordat het tracé bepaald kan worden moet worden gekeken wat er in het gebied speelt. In het gebied ten noorden van Baarle spelen vele aspecten een rol. De aspecten zijn hieronder onder elkaar opgesomd:
• Bodemverontreiniging en oppervlaktewater
• Groene hoofdstructuur (GHS) en Agrarische hoofdstructuur (AHS)
• Historische landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen
• Historische groenstructuur
• Archeologie
• Geluid
• Woon en leefmilieu
• Landbouw en recreatie


S2. Tracé
Er is een nieuwe tracéstudie uitgevoerd omdat de functie van de weg is veranderd. Daarnaast was er onduidelijkheid over de noodzaak van de noordelijke variant waardoor deze nooit uitvoerig is bestudeerd. Vanuit een breed projectgebied zijn er uiteindelijk twee tracés reëel toepasbaar. De twee varianten worden omschreven als het 'Meest Milieuvriendelijk Alternatief' (MMA) en de 'Ontsluiting Boschhoven'. Beide varianten zijn belicht en beoordeeld met verschillende criteria. Uit de afweging is de MMA als meest gunstigste naar voren gekomen. Opgesomd zijn verschillende punten doorslaggevend geweest voor de keuze van de variant.
• de voorkeursvariant doorsnijdt, in tegenstelling tot de Ontsluiting Boschhoven variant, geen gebieden die horen bij de Groene Hoofd Structuur (GHS);
• de voorkeursvariant is de milieuvriendelijkste variant. Dit betekent de minste aantasting van de historische wegenstructuur, het behoudt van de groene hoofdstructuur en het behoudt van overige natuurwaarden;
• de ontsluiting van buurtschap Vennehoeve kan behouden blijven;
• de aantrekkingskracht van de omlegging is het grootst bij de voorkeursvariant. De variant Ontsluiting Boschhoven heeft een langer tracé, dit heeft een negatief effect op de aantrekkingskracht van het tracé.

Het resultaat van de tracéstudie is de ligging van het tracé. Nu deze bekend is wordt er verder ontworpen richting het Voorontwerp Plus. Het Voorontwerp Plus houdt in dat het ruimtebeslag vast staat. Er wordt dieper ingegaan op de detaillering van het ontwerp.

S3. Detaillering tot VO plus
Het Bels lijntje speelt een centrale rol in de detaillering van het ontwerp. Het Bels lijntje heeft een belangrijke waarde in de omgeving. Het lijntje is zowel een recreatief fietspad als een cultuurhistorisch lijntje. Daarnaast is de berm van het lijntje ingericht als ecologische verbindingszone. Het Bels lijntje kruist met het nieuwe tracé. De nieuwe omlegging wordt ontworpen als gebiedsontsluitingsweg, hierbij is uitwisseling van verkeer alleen mogelijk door een kruispunt of een ongelijkvloerse oplossing. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid van een combinatie van fietsverkeer met landbouwverkeer. Dit is afgeketst omdat dit verkeer andere ontsluitingsmogelijkheden heeft. Een kruispunt is volgens duurzaam veilig niet gewenst en bied daarnaast ook geen speciale voordelen. Een fietsviaduct is als beste uit het onderzoek naar voren gekomen. Hieronder staan de doorslaggevende punten weergeven:
• Fietsviaduct geeft een beter gevoel van veiligheid ten opzicht van een fietstunnel;
• Bij een fietstunnel zijn er geen beperkingen voor het ruiterverkeer (denk aan afstappen en schrikeffect);
• Een eventuele verdiepte ligging voor het fietsviaduct scoort beter dan een verhoogde ligging ten behoeve van de fietstunnel door minder ruimte beslag, verminderde geluidsbelasting en betere landschappelijke inpassing;
• Een fietsviaduct is toegepast in een vergelijkbaar project in buurgemeente Alphen, waarbij is gebleken dat een fietsviaduct een fraaie inpassing heeft in het landschap.

Uit de detaillering van het horizontaal en het verticaal alignement van het fietspad is gebleken dat er een verdiepte ligging noodzakelijk is. De reden hiervoor is de beperkte ruimte aan de noordzijde van de nieuwe omlegging en omdat een viaduct zonder verdiepte ligging ongeveer zes meter boven het maaiveld uitsteekt. Een verdiepte ligging is dus beter in het kader van de landschappelijke inpassing.

Een nadere uitwerking van het ontwerp heeft geleid tot een Voorontwerp plus. Het dwarsprofiel is een belangrijk aspect om inzicht te krijgen in het ruimtebeslag voor de totaaloplossing. Daarnaast is gekeken naar de structuur van de parallelwegen ten behoeve van ontsluiting en bereikbaarheid van percelen en woningen. Aspecten als sluipverkeer en omrijdkilometers zijn van belang bij gemaakte keuzes.

Om een totaaloplossing te kunnen creëren wordt ook aandacht besteedt aan onderwerpen zoals de waterhuishouding, de ecologie, de geluidsbelasting en de landschappelijke inpassing. Voor de landschappelijke inpassing hoeven geen extra maatregelen te worden gedaan. De weg loopt met het maaiveld mee en is gekozen voor een 'open' landschap.


De waterhuishouding is gerelateerd aan de afvoer van het regenwater en de voorzieningen voor de aanwezige watervoerende sloten. Het regenwater wat door het nieuwe tracé wordt afgevoerd, wordt opgevangen door langs gelegen zaksloten. Door stuwen wordt in de eerste plaats voorkomen dat er te veel water wordt geloosd op waterschapssloten, daarnaast wordt ook voorkomen dat de huidige waterhuishouding (hoge waterstand) wordt verstoord.

Er worden twee ecologische verbindingszones doorsneden door het tracé om dit op te vangen zijn er voorzieningen nodig. In het ontwerp worden twee ecologische verbindingszones gebundeld en door middel van een faunatunnel onder het tracé door geleidt. Daarnaast worden de vleermuizen vliegroutes hersteld door middel van 'hop-overs'. Aangetroffen fauna zorgt onder Boschoven voor extra maatregelen in de vorm van twee poelen met een ecoduiker.

Geluidsberekeningen hebben aangetoond dat de gevelbelasting bij twee woningen boven de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zitten. De voorzieningen om de gevelbelasting te reduceren worden uitgevoerd in de vorm van geluidswallen. Dit om het natuurlijke karakter van de omgeving te behouden en omdat de ruimte er voor beschikbaar is.

Het resultaat is een Voorontwerp Plus van de noordelijke omlegging van de provinciale weg Baarle. Tekeningen moeten zorgen voor een duidelijk overzicht van de nieuwe situatie. In combinatie met de lengte- en dwarsprofielen is er getracht een compleet en overzichtelijk rapport neer te leggen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerProvincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk