De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afkoppelplan gemeente Oisterwijk & Moergestel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afkoppelplan gemeente Oisterwijk & Moergestel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit adviesrapport voor de gemeente Oisterwijk wordt het waterbeheer t.a.v. van de kernen
Oisterwijk & Moergestel uitgewerkt. In wezen wordt er een gemeentelijk afkoppelplan ontworpen en
beschreven voor de kernen Oisterwijk en Moergestel. Deze kernen zijn opgedeeld in deelgebieden en
voor elk deelgebied wordt afzonderlijk bekeken wat de watersituatie aldaar is en welke mogelijkheden
er zijn om over te gaan tot afkoppelen.
In 1993 is de gemeente Oisterwijk gestart met een gestructureerde beheeraanpak voor de riolering. In
eerste instantie heeft de gemeente een rioolbeheersplan opgesteld waarin is aangegeven de methode
van beheer en onderhoud.
In 1996 is vond er een gemeentelijk herindeling plaats waarbij de gemeenten Oisterwjik, Moergestel
en Heukelom samen zijn gegaan onder de naam gemeente Oisterwijk. Na deze fusie is voor de
gemeente Oisterwijk een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld voor een periode van 5 jaar. In
de tussentijd is er een verfijningslag uitgevoerd voor de methodes van beheer, onderhoud en
vervanging waarna in 2006 het huidige gemeentelijke rioleringsplan voor een periode van 2006 t/m
2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit betekende dat er werd gestreefd naar een jaarlijkse
afkoppeling van minimaal 1% van het resterende verharde oppervlak. Om dit streven waar te kunnen
maken is er behoefte aan een gemeentelijk afkoppelplan waarin geadviseerd wordt hoe en waar
hetgeen dient plaats te vinden.
Van oudsher werd in Nederland het regenwater samen met het vuilwater via één leiding afgevoerd
naar de rioolwaterzuivering hetgeen tot nadenken bracht. Stapsgewijs door de jaren heen zijn vooral
in de jaren 80 en 90 betere manieren ontwikkeld als het gaat om de vuiluitworp van rioolstelsels naar
oppervlaktewater. Hierdoor ontstond het gedachtegoed dat voor 2005 alle gemengde en gescheiden
rioolstelsels omgebouwd dienden te worden tot respectievelijk verbeterd gemengde en verbeterd
gescheiden rioolstelsels. Toch kwam in de jaren 90 een nog minder milieubelastend idee om de
afvoer van het regenwater op het rioolstelsel te beperken door het afkoppelen; het scheiden van
regenwaterafvoer en de vuilwaterafvoer waarna het regenwater als alternatief voor drinkwater benut
kan worden. Of door het water terug te geven aan de natuur d.m.v. infiltratie in de bodem.
Een vergunning voor de nieuwe Wet verontreiniging oppervlaktewater is in 2005 verleend aan de
gemeente Oisterwijk waarin een eindverplichting staat omschreven. Het bleek dat de gemeente
Oisterwijk nog niet geheel voldeed aan deze eindverplichting. Door toepassing van afkoppeling zal de
vuiluitworp in Oisterwijk en Moergestel dalen waarna de gemeente Oisterwijk mogelijk wel aan de
beschreven eindverplichting zal gaan voldoen.
Om tot aanpak over te gaan is er eerst onderzocht wie de directe belanghebbenden zijn. Dat blijken
de gemeente Oisterwijk en waterschap De Dommel te zijn. Het blijkt dat in de kern Oisterwijk
plaatselijk dusdanige grondwaterstanden voorkomen, dat afkoppelen niet mogelijk is. Maar de
gebieden rond het centrum van de kern Oisterwijk zijn zeer geschikt voor allerlei soorten manieren
van afkoppelen zoals ook beoogd wordt. Dit laatste geldt vrijwel voor geheel de kern Moergestel.
Waterschap de Dommel heeft als overheidsinstantie de taak de waterhuishouding te regelen. Zij wil
dat al het af te koppelen regenwater niet rechtstreeks het riool in komt maar bij voorkeur teruggegeven
wordt aan de bodem om o.a. verdroging te bestrijden. Naast de taak van het waterschap, als regelaar
van de waterhuishouding, is het ook haar taak het afkoppelen van regenwater in gemeenten en door
gemeenten te stimuleren d.m.v. een afkoppelboom. In deze afkoppelboom staat een schema met
daarin afkoppelmogelijkheden die verband houden met bepaalde omstandigheden. Uiteindelijk geeft
dit schema een advies over de best mogelijke manier van afkoppelen bij de bijbehorende
omstandigheden.
Er is echter wel een struikelpunt; de meeste afkoppelmethoden en technieken zijn lastig toepasbaar in
binnenstedelijk gebied. In combinatie met de grondwaterstanden is het infiltratieriool het meest
geschikt als afkoppeltechniek voor de binnenstedelijke gebieden zoals de Kernen Oisterwijk en
Moergestel.
De gemeente Oisterwijk heeft pilotlocaties. Dat zijn zelfstandige ruimten die bestemd zijn voor
bebouwingen in de categorie vrije sector . Het gaat hierbij om volledig nieuwe bouwplannen van
verschillende omvang. In feite zijn er in deze situaties geen belemmeringen door binnenstedelijke
karaktereigenschappen maar is het bouwproject los van de omgeving. Toch moet ook hier rekening
worden gehouden met het afkoppelen van regenwater.
Afkoppelplan Oisterwijk & Moergestel
R.A.M. Godschalk
4
Een afkoppel ontwerpprogramma is een programma dat gebruikt kan worden om dergelijke kleinere
bouwopgaven, indien mogelijk, te voorzien van alternatieve afkoppeltechnieken zoals wadi s naast het
toepassen van infiltratieriolen. Het afkoppel ontwerpprogramma geeft bovendien technische informatie
over de vereiste dimensies om een bepaalde capaciteit aan regenwater te kunnen verwerken
waardoor direct een link naar het praktisch uitvoeren wordt gelegd. Waarschijnlijk is Oisterwijk
hiermee dan de eerste gemeente die door het gebruik van het afkoppel ontwerpprogramma actief
meedenkt over de optimalisering van het afkoppelvraagstuk.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersGemeente Oisterwijk
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk