De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een vraaggerichte start naar evenwicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een vraaggerichte start naar evenwicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zeven jaar geleden is een dagprogramma ontwikkeld voor de cliënten binnen crisisunit 4b.
Dit dagprogramma is ontwikkeld op basis van de problematiek die zich laat huisvesten binnen de afdeling toegespitst op de adolescent. Het dagprogramma is echter verouderd en vraagt om vernieuwing welke zich richt op begrippen als 'vraaggericht werken' en 'klantvriendelijkheid.'
Tijdens teamoverleg is er vanuit de medewerkers ontevredenheid uitgesproken betreft het dagprogramma. Ook binnen de cliëntengroep heerst er ontevredenheid over het dagprogramma.
Deze ontevredenheid richt zich op het specifieke aanbod en de aansluiting die het mist op de doelgroep. Het dagprogramma is niet flexibel genoeg en daarmee statisch en aanbodgericht, een gegeven waar afdeling 4b graag verandering in ziet komen.

De gesignaleerde ontevredenheid is aanleiding geweest tot een onderzoek met als doelstelling handvatten aan te reiken ter verbetering van het huidige dagprogramma binnen de crisisunit voor cliënten tussen de 16 en 24 jaar. Hiervan uitgaande heeft de volgende vraagstelling centraal gestaan in het onderzoek:

Aan welke voorwaarden moet het nieuwe, klantvriendelijke en vraaggerichte dagprogramma van de crisisunit, voor cliënten van 16 t/m 24 jaar oud, voldoen?

Op bovenstaande onderzoeksvraag en de daaraan gekoppelde deelvragen, wordt in het verslag dieper ingegaan. De deelvragen worden beantwoord en gekoppeld aan de conclusies. Daarnaast wordt de onderzoeksvraag beantwoord aan de hand van de aanbevelingen. Hiervoor is gekozen omdat het antwoord op de onderzoeksvraag niet in één zin te omvatten is en dus vraagt om meer uitwerking.

Door middel van twee onderzoeksmethoden; enerzijds interviewen van de medewerkers en de cliënten van de CAP anderzijds het literatuuronderzoek, is duidelijk geworden dat binnen het dagprogramma belangrijke verbeterpunten nodig zijn om zo meer klantvriendelijk en vraaggericht te kunnen werken. Het betreft de volgende verbeterpunten:
- Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers van de CAP weinig affiniteit hebben met het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten welke zij dan ook liever overlaten aan de vaktherapeuten. Om het vraaggericht dagprogramma te kunnen implementeren is het belangrijk dat de medewerkers zich bewust worden van het belang van activering en dat het niet enkel iets is van activiteiten begeleiders. De medewerkers dienen te beseffen dat activering hand in hand gaat met de behandeling en ook door hen uitgevoerd kan worden. Hiervoor dienen zij meer kennis te hebben van activering en is het belangrijk om de eigen kwaliteiten aan te spreken.
- Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de bestaande activiteiten als aantrekkelijk worden ervaren maar dat er vaak middelen, materialen en ruimtes missen om een dergelijke activiteit optimaal tot uitvoering te brengen.
- Tevens blijkt dat de medewerkers weinig of vrijwel niet op de hoogte zijn van de interesses en behoeften van de cliënten. Om een vraaggericht dagprogramma te hanteren is het van belang dat de activiteiten die zich op het dagprogramma bevinden zijn ontstaan vanuit een samenwerking met de cliënten. Medewerkers dienen hierbij aan te sluiten bij de beleving, wensen, interesses en behoeften van de cliënten en op basis daarvan activiteiten te ontwikkelen.
- De medewerkers hebben weinig tijd om zich bezig te houden met de activering en besteden dit tot nog toe uit aan vaktherapeuten. Bij afwezigheid van de vaktherapeuten worden de activiteiten als minimaal ervaren. Dit vraagt om een actieve medewerker die de activiteiten brengt en draagt. Belangrijk is dus dat de medewerkers hun tijd efficienter leren in te plannen maar vooral dat zij zich bewust worden van het feit dat de activering van de cliënten ook in hun handen ligt en onderdeel van hun prioriteiten behoort te zijn.

De hierboven genoemde aspecten zijn kansen om het huidige dagprogramma van aanbodgericht in vraaggericht te veranderen waardoor er ingespeeld kan worden op interesses en behoeften van de cliënten, wat de behandeling binnen de crisisunit ten goede zal komen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersReinier van Arkelgroep
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk