De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De cliënt centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De cliënt centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch heeft er een onderzoek plaatsgevonden binnen RIBW Brabant. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om te onderzoeken wat de behoeften en mogelijkheden van cliënten zijn met betrekking tot herstelondersteunende zorg. Daarnaast wordt er gekeken op welke manier de herstelvisie een bijdrage levert aan het herstelproces van de cliënt. Binnen de kaders van herstelondersteunende zorg impliceert herstel een acceptatie van problemen en beperkingen in het dagelijks functioneren. Sinds het najaar van 2012 is er een proces in gang gezet om herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid te implementeren binnen RIBW Brabant. RIBW Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het vinden van een weg in de samenleving. Afgelopen jaar is er binnen RIBW Brabant veel geïnvesteerd in herstelondersteunende zorg en het werken met ervaringsdeskundigen. Na een jaar blijkt dat het cliëntenspoor binnen de organisatie onderbelicht is. De volgende probleemstelling is hieruit voortgekomen:
“Hoe ervaren cliënten van RIBW Brabant de herstelbeweging die binnen RIBW Brabant gaande is en wat hebben zij nodig om gemotiveerd te raken en te werken aan hun eigen herstel door middel van herstelondersteunende zorg.”
Voor dit onderzoek is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van half gestructureerde interviews met twintig cliënten. Tijdens de interviews stond de ervaring en gevoelens van cliënten centraal. Daarnaast is er aandacht besteed aan de herstelvisie, begeleiding, mogelijkheden, belemmeringen en motivatie. Door middel van literatuuronderzoek is er dieper op de visie van herstel, ervaringen van cliënten, belemmeringen en mogelijkheden van herstelondersteunende zorg ingegaan.
Dit alles heeft geleid tot de volgende resultaten en conclusies van het onderzoek. De visie van RIBW Brabant sluit aan op de herstelvisie. RIBW Brabant investeert veel in het werken met herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Verschillende informatieve bijeenkomsten zijn ingezet om de cliënt bekend te laten worden met herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Daarentegen komt naar voren dat bijna de helft van de respondenten niet of niet voldoende op de hoogte is van herstelondersteunende zorg. Het merendeel van de cliënten binnen RIBW Brabant is tevreden over de begeleiding en vindt dat deze ook herstelondersteunend werkt. De cliënten van RIBW Brabant zijn positief over de veranderingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Echter ervaren bijna alle respondenten belemmeringen in de begeleiding. De meest voorkomende belemmeringen die cliënten ervaren zijn: onderlinge communicatie, regels en afspraken, het beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en stigmatisering. Ten slotte komt naar voren dat bij een groot deel van de respondenten doorzettingsvermogen een grote motivatie bron is voor herstel. Daartegenover staat dat de grootste bron van stimulatie empowerment is. Doordat de cliënt in zijn kracht gezet wordt, raakt de cliënt gemotiveerd om te werken aan het eigen herstelproces. Daarnaast worden hoop, steun en sociaal netwerk ook als grote motivatiebronnen benoemd.
Aan de hand van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen: Verdere informatie verspreiding, aandachtfunctionarissen voor zowel medewerkers als cliënten, laagdrempelige bijeenkomsten op locatie, fasen van herstel inzetten, vaste contactpersonen binnen het team per cliënt, kritisch kijken naar protocollen, communicatie, vragenlijsten inzetten, stigma bestrijding en verder onderzoek. De aanbeveling laagdrempelige bijeenkomsten op locatie zijn vorm gegeven in een product voor de organisatie.
Dit is een korte weergave van het afstudeeronderzoek. Verdere onderbouwing en details zijn terug te vinden in de betreffende hoofdstukken van het afstudeeronderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerStichting Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk