De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen binnen Rebound svb Uden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaringen binnen Rebound svb Uden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor het initiëren van dit onderzoek is dat Rebound svb Uden geen notie heeft van wat de ervaringen van (oud-)deelnemers en trainers zijn met het programma en de benadering. Daarnaast kan Rebound svb Uden het programma en de benadering niet methodisch verantwoorden; Rebound svb Uden kan niet laten zien met welke methodes en methodieken ze werken en waarom dit aansluit bij de doelgroep. Na afloop van dit onderzoek weet Rebound svb Uden wat de ervaringen van de (oud-)deelnemers en de trainers zijn en kunnen ze het programma en de benadering beter op deze ervaringen afstemmen. Ook kan Rebound svb Uden na afloop van dit onderzoek methodisch verantwoord legitimeren wat de werkwijze is met betrekking tot het programma en de benadering.

De volgende onderzoeksvraag stond tijdens het onderzoek centraal:
Wat is de ervaring van (oud-)deelnemers en trainers met het programma en de benadering van Rebound svb Uden en hoe is dit methodisch te verantwoorden?

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn tijdens het onderzoek verschillende stappen doorlopen. Allereerst is er nader kennisgemaakt met de organisatie en werkwijze van Rebound svb Uden. Na deze nadere kennismaking is er op verschillende momenten geobserveerd hoe het programma en de benadering in de praktijk werd gebracht. Een volgende stap in het onderzoek was het afnemen van interviews. De geïnterviewde populatie bestond uit een mix van oud-deelnemers, huidige deelnemers en trainers van Rebound svb Uden. Vervolgens zijn de interviews uitgewerkt en geanalyseerd. De analyse heeft geleid tot een overzicht van de ervaringen van de (oud-)deelnemers en de trainers. Op basis van de ervaringen uit de interviews, is er een literatuuronderzoek gedaan. Deze literatuur is vervolgens gekoppeld aan de ervaringen, wat leidde tot een methodische verantwoording. Uit de observaties, ervaringen en literatuuronderzoek zijn conclusies met betrekking tot de onderzoeksvraag getrokken. Dit heeft geleid tot een aanbevelingsrapport met daarin punten die volgens de (oud-)deelnemers en trainers gecontinueerd zouden moeten worden en verbeterpunten met betrekking tot het programma en de benadering van Rebound svb Uden. Dit aanbevelingsrapport behoort niet tot het onderzoeksverslag, maar is vastgelegd in een afzonderlijk document.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het programma van Rebound svb Uden als positief ervaren wordt door zowel de (oud-)deelnemers als door de trainers. De (oud-)deelnemers zijn tevreden over de invulling van de trainingen. Ze krijgen inzicht in hun eigen gedrag en leren hoe ze zich anders kunnen gedragen. Ook de trainers zijn tevreden over het huidige programma-aanbod. Zij leren deelnemers om naar zichzelf te kijken en om te kunnen reflecteren hierop. Ook willen ze tijdens de trainingen handvatten meegeven aan de deelnemers die ze kunnen gebruiken.
De (oud-)deelnemers van Rebound svb Uden ervaren de benadering van de trainers richting hen als positief. De trainers zijn betrouwbaar, hebben geduld, zijn betrokken, stimulerend, duidelijk en alles is bespreekbaar. De trainers ervaren dat ze door deze eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden aansluiting vinden bij de leerlingen. De niet-autoritaire houding van de trainers draagt hier aan bij.

Uit de literatuur blijkt dat de presentietheorie en de cognitieve gedragstherapie grote overeenkomsten vertonen met de werkwijze waarop men bij Rebound svb Uden te werk gaat.
Qua basishouding kan geconcludeerd worden dat zowel de presentiebeoefenaar als de trainer bij Rebound svb Uden ongehaast is, naar de ander toe gaat in plaats van andersom, niet louter aanspreekbaar is op één type probleem of hulpvraag, er onvoorwaardelijk is voor de deelnemer, de deelnemer niet veroordeeld, dat er aangesloten wordt bij de leefwereld en dat ze hartelijk en informeel met de deelnemers omgaan. De ervaringen van de (oud-)deelnemers en trainers leert dat op het gebied van de interventies en basisstrategieën de cognitieve gedragstherapie de boventoon voert. Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de deelnemer beïnvloeden, als zijn manier van doen en laten.

De (oud-)deelnemers en trainers van Rebound svb Uden geven aan wat volgens hen gecontinueerd zou moeten worden. Hieruit blijkt dat voornamelijk de cognitief gedragstherapeutische interventies en de presentietheorie gewaardeerd worden en dat Rebound svb Uden hier mee door zou moeten gaan. De mogelijke verbeterpunten die door (oud-)deelnemers en trainers worden aangedragen richten zich voornamelijk op het programma. Op het gebied van de benadering hebben de (oud-)deelnemers en de trainers slechts een aantal verbeterpunten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de benadering aansluit bij de behoeften van de (oud-)deelnemers en de trainers van Rebound svb Uden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersRebound svb Uden
Datum2011-06
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk