De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De financieel-economische gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water : de kostenverdeling voor de maatschappij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De financieel-economische gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water : de kostenverdeling voor de maatschappij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam wordt omgegaan met water. Ten behoeve van de KRW worden, door de betrokken overheidsoverheidsorganisaties, maatregel-pakketten opgesteld om de gewenste situatie te bereiken. Het uitwerken van deze selectie van maatregelen, met de daaraan gekoppelde kosten, wordt de kosteneffectiviteitanalyse (KEA) genoemd. Aan de hand van de KEA kan er worden gekeken naar de financieel-economische gevolgen voor de kostendragers (landbouw, industrie, huishouden, overheidsorganisaties en bedrijven). Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de MKBA worden uitgewerkt.
Het doel is een advies geven aan de werkgroep Economie, over een methodiek voor het berekenen van de kosten en baten van de maatregelen verdeeld over de kostendragers.

Voor de maatregelen van de KRW wordt bekeken via welke belastingsoort of heffing de kosten van de maatregelen kunnen worden doorbelast naar de kostendragers. De volgende heffingen komen naar voren:
- waterkwantiteitsheffing (ingezetenenomslag, omslag gebouwd en omslag ongebouwd);
- waterkwaliteitsheffing (verontreinigingsheffing);
- rioolrecht.
Voor de kostenverbijzondering is gekozen voor de Activity Based Costing methode. De maatregelen die genomen moeten worden, kunnen worden gezien als activiteiten. Er zijn verschillende activiteiten te noemen waar verschillende rekeneenheden aan gekoppeld kunnen worden. De rekeneenheden kunnen gezien worden als cost-drivers.
Toch is deze methode niet geheel nauwkeurig omdat er nog een aantal zaken bijkomen die deze methode niet meeneemt. Daarom wordt er een eigen aanvulling gegeven op de kostentoerekening van de maatregelen. Om dit te toetsen is dit uitgewerkt in een pilotproject.

Aan de hand van de activiteiten, die de maatregelen van het pilotproject met zich meebrengen, zijn de maatregelen zoveel mogelijk verdeeld over de belastingsoorten. De kosten die uit de KEA voortkomen, die niet via een belasting door te belasten zijn, worden direct aan de betreffende individuele kostendrager toegerekend. De kosten die uit de KEA voortkomen, die wel via de belasting zijn door te belasten, worden verdeeld over de kostendragers met behulp van de eenheden waar de belastingen mee rekenen. Dus:
- waterkwantiteitsheffing;
o ingezetenenomslag: op basis van het aantal woningen;
o omslag gebouwd: op basis van het aantal € 2.500 WOZ-waarde;
o omslag ongebouwd: op basis van het aantal hectare;
- waterkwaliteitsheffing: op basis van het aantal v.e.'s;
- rioolrecht: op basis van het aantal m3 waterverbruik.

De directe kostentoerekening brengt gevolgen mee voor individuele huishoudens of ondernemingen, dit kunnen kosten zijn voor aanpassing van de woning of het productieproces. Uit de indirecte kostentoerekening van de maatregelen komt een tariefverhoging per belasting per kostendrager naar voren.

In het pilotproject is ervan uitgegaan dat de maatregelen met een maximale inzet en inspanning worden uitgevoerd. Maar de maatregelen zijn uit te voeren in vijf verschillende varianten, die zich onderscheiden in de mate van inspanning voor de KRW. Dit betekent dat de beleidsvarianten in principe telkens bestaan uit de set van gekozen maatregelen, maar met verschillende mate van inspanning om het hogere effectniveau te bereiken. Deze extra inspanningen zullen steeds minder kosteneffectief zijn.

In Nederland zijn nationale richtlijnen uitgegeven voor de uitvoering van een verantwoorde MKBA, de zogenaamde OEI-leidraad. In het advies voor de uitwerking van de MKBA wordt een invulling gegeven aan de hand van de stappen van de OEI-leidraad.
De belangrijkste punten van het advies zijn:
- formuleer de doelstellingen SMART;
- spreid de investeringen en inspanningen in de tijd;
- voer de variantenanalyse uit per maatregel;
- verwar het nulalternatief niet met de huidige situatie;
- bekijk per maatregel hoe er het beste een monetaire waarde aan te koppelen is;
- let er bij de consolidatie op dat alle kosten en baten dezelfde noemer hebben;
- pleeg continue overleg en afstemming, met de betrokken partijen, over de werkzaamheden.

Dit rapport geeft een mogelijke uitwerking voor de financiële analyse van de KRW weer en kan op elk geografisch niveau worden toegepast. Ook kan het rapport gebruikt worden door alle overheidorganisaties.
Met dit onderzoek hebben we geprobeerd de maatregelen van Europees niveau te vertalen naar waterschapsniveau. Er is een methode ontwikkeld voor de kostendoorbelasting van de maatregelen met als doel dat deze, samen met het advies, hulp biedt voor de uitwerking van de MKBA door de werkgroep Economie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk