De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

4 muren en 1 deur, hulpverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

4 muren en 1 deur, hulpverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek heeft plaats gevonden binnen de Reiner van Arkel groep, binnen de afdeling de Klimop. De Klimop is een behandelafdeling voor cliënten die langdurige zorg nodig hebben. De Klimop biedt zorg aan cliënten met complexe, langdurige, psychiatrische problematiek. Als gevolg van de discussie omtrent dwang en drang in 2000 is er een cultuuromslag gemaakt binnen psychiatrische instellingen in Nederland. Men is kritischer gaan kijken naar dwang en drangmaatregelen zoals die tot dan toe gehanteerd werden. De Reinier van Arkelgroep heeft in 2006 het project 40 procent minder dwang ingevoerd. Als een opvolging op dit project is de vraag gekomen vanuit Peter Sanders, behandelaar op afdeling de Klimop, om onderzoek te doen naar handelingsalternatieven omtrent separatiemaatregelen. Vanuit hier is de volgende probleemstelling geformuleerd. Wat zijn handelingsalternatieven voor het gebruik maken van separatiemaatregelen en welke zijn uitvoerbaar binnen de Klimopafdeling binnen de Reinier van Arkel groep?
Gericht op deze probleemstelling is er een dataverzamelingsmethode ontwikkeld. Het onderzoeksteam geeft antwoord op de probleemstelling middels secundaire en grijze literatuurstudie, daarnaast hebben het onderzoeksteam gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek middels half gestructureerde interviews. Er zijn 10 medewerkers geïnterviewd en 4 ervaringsdeskundigen. In het theoretisch kader is gekeken naar de wet- en regelgeving omtrent dwang en drang door de jaren heen. Ook is er gekeken naar de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de wet en regelgeving. Zo is er in 2013 een landelijke norm ingevoerd waarin staat beschreven waaraan een separeerruimte moet voldoen. Eveneens is er onderzoek gedaan naar hoe dwang en drang worden toegepast binnen de afdeling de Klimop. In dit onderzoeksverslag staat beschreven met welk doel de Klimop dwangmaatregelen inzet. Daaropvolgend heeft het onderzoeksteam onderzocht welke handelingsalternatieven er in binnen- en buitenland worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: dwangmedicatie, de ‘green room’, PERT teams, comfortrooms en High Intensive Care unit (HIC). Daarnaast wordt er beschreven aan welke eisen een dwangmaatregel moet voldoen vanuit de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Het onderzoeksteam heeft het kwalitatief onderzoek geanalyseerd en onderverdeeld in twee verschillende analyses, namelijk die van de medewerkers en van de ervaringsdeskundigen. De belangrijkste uitkomst van de analyse is dat beide partijen verandering willen omtrent separatiemaatregelen maar voor deze verandering andere criteria willen hanteren. De deelconclusies zijn getrokken door een koppeling te maken tussen de literatuurstudie en de dataanalyse.
Zo blijkt uit de deelconclusies dat medewerkers van de Klimop niet voldoende op de hoogte zijn van protocollen omtrent dwang en drang en daardoor ook niet volgens deze richtlijnen werken, daardoor de Klimop niet voldoet aan de landelijke eisen. Er zijn veel verbeteringen ten aanzien van de huidige separatieruimtes. Zo kan er een slag worden geslagen in de hygiëne en de humaniteit. Er zijn verschillende handelingsalternatieven toepasbaar binnen de Klimop. De comfortroom en HIC worden als meest toepasbaar gezien. Ook zijn er veel verbeterpunten te benoemen in de werkwijze van de hulpverleners richting cliënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan training Dreigend en Destructief Gedrag (DDG technieken). De opvallendste uitkomst is dat de medewerkers van de Klimop niet op een lijn zitten qua visie omtrent de noodzaak tot separeren. Ook ervaren de medewerkers het separeren als steeds heftiger. Dit betekent dat zij het als meer belastend ervaren, maar ook dat de frequentie en het stadium waarin de cliënten verkeren vele malen hoger wordt ervaren. De eindconclusie is dat er verschillende handelingsalternatieven zijn, deze zullen gericht zijn op de vormgeving van de ruimtes en op het handelen van medewerkers. Belangrijkste conclusie is dat een High care unit en een comfortroom wenselijk en toepasbaar zijn binnen de Klimop en dat wanneer men kritisch kijkt naar de landelijke eisen er veel aanmerkingen zijn op de huidige separatieruimte. De belangrijkste conclusie binnen het handelen van de hulpverleners is het belang van middels een protocol te gaan werken, luisteren naar de cliënt en meer kritisch te gaan kijken naar de eigen attitude.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersReinier van Arkel groep
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk