De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kleutergym?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kleutergym?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel
Verschillen in grofmotorisch niveau vaststellen tussen vijfjarige kleuters die kleutergym volgen en vijfjarige kleuters die geen kleutergym volgen.
Onderzoeksvraag
Beschikken vijfjarige kleuters die één keer per week, één uur deelnemen aan kleutergym over een hoger grofmotorisch niveau op basis van de HMKTK dan vijfjarige kleuters die geen kleutergym of
andere vorm van sport beoefenen?
Methode
Voor de theoretische onderbouwing van dit differentieel onderzoek is gestart met een literatuurstudie, die mede de basis vormde voor de H0 en H1 hypothese. Er is binnen dit onderzoek een vergelijking
gemaakt tussen twee onderzoeksgroepen die op basis van verschillende in- en exclusiecriteria zijn samengesteld. Eén groep bestond uit vijfjarige kinderen die niet deelnemen aan kleutergym
(onderzoeksgroep B). De andere groep bestond uit vijfjarige kleuters die wel kleutergym volgen (onderzoeksgroep K). Voor de werving van de onderzoekspopulatie zijn basisscholen en gymnastiekverenigingen binnen Eindhoven benaderd. Na selectie bleken 63 kleuters te voldoen aan de in- en exclusiecriteria. Bij de kleuters van onderzoeksgroep K (n=33) en onderzoeksgroep B (n=30) is vervolgens de grofmotorische 'Hamm Marburger Körperkoördinationstest für Kinder' afgenomen.
Aan de hand van de totaalscore van de test werd het grofmotorische niveau gedefinieerd. De standaardscores zijn met het statistische software programma SPSS for Windows (versie 15.0) geanalyseerd. Met een t-toets voor onafhankelijke groepen is gekeken naar mogelijke significante verschillen tussen de beide onderzoeksgroepen.
Resultaten
Groep K behaalde een hogere totaalscore dan groep B. Groep K scoorde gemiddeld M=63,82 punten met een standaarddeviatie s=11,55. Groep B behaalde een gemiddelde score van M=52,20 met een standaarddeviatie van s=8,58. Dit verschil tussen beide groepen bleek significant (p<0,01) met een effect size van d=1,14. In dit afstudeeronderzoek is er ook gekeken naar verschillen tussen beide groepen binnen de afzonderlijke taken van de HMKTK. Meest opvallend resultaat werd gevonden bij de taak waarbij de kleuters zich met behulp van twee houten kistjes moesten voortbewegen. Het verschil tussen beide onderzoeksgroepen bleek significant (p<0,01) in het voordeel van groep K. De bijhorende effect size van d= 0,94 wordt volgens Cohen (1988, 1992) als groot gedefinieerd.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er significante verschillen zijn in het grofmotorische niveau op basis van de HMKTK tussen de onderzoeksgroepen van dit afstudeeronderzoek. De gevonden verschillen
kunnen echter niet zonder meer worden toegeschreven aan het volgen van kleutergym.
Vervolgonderzoek naar overige factoren die een rol kunnen spelen is daarom gewenst.
Objective
To determine deviations in the gross motor level between five year old toddlers who practice
gymnastics and five year old toddlers who do not practice gymnastics.
Research question
Do five year old toddlers who carry out gymnastics for one hour a week have a higher gross motor
level, based on the specification of HMKTK, compared to five year old toddlers who do not practice
gymnastics or any other means of sports activity?
Method
To ground the support for this differential research a literature study has been performed, which also
formed a base for both the H0 and H1 hypothesis. Within this research a comparison has been made
between two research groups who are composed based on different inclusion and exclusion criteria.
The first group (research group B) was composed out of five year olds who did not practice
gymnastics. The other research group was composed out of five year olds who did practice gymnastics
(research group K). To recruit the research population different elementary schools and gymnastics
clubs in Eindhoven were approached. After selection, 63 toddlers appeared to comply with the in- and
exclusion criteria. For research group K (n=33) and research group B (n=30) the gross motor 'Hamm
Marburger Körperkoördinationstest für Kinder' was conducted. Based on the total scores of the test
the gross motor level was defined. The standard scores are analyzed with the software application
SPSS for Windows (version 15.0). By applying the t-test for independent groups, there has been
looked at possible significant differences between both research groups.
Results
Group K obtained a higher total score compared to group B. Group K scored an average of M=63,82
points with accompanying standard deviation s=11,55. Group B obtained an average score of
M=52,20 with accompanying standard deviation of s=8,58. The difference between both groups is
significant (p<0,01) with an effect size of d=1,14. In this research there was also attention for
differences between the two groups within the different tasks of the HMKTK. The most prominent
result was found in the task by which the toddlers should move themselves using two wooden crates.
The difference between both research groups appeared to be significant (p<0,01) in favor of group K.
The accompanying effect size of d=0,94 is considered to be large, according to Cohen (1988, 1992).
Conclusion
It can be concluded that significant differences exist in gross motor level based on HMKTK between
the research groups of this research. However, the discovered differences can not be attributed to the
practice of gymnastics without any warning. Therefore, further research on other factors that could
play a role is desirable.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk