De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkonderzoek Gedeelde Besluitvorming in de dagelijkse zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkonderzoek Gedeelde Besluitvorming in de dagelijkse zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
De ouderenzorg is volop in beweging. De zorg rondom de oudere wordt persoonsgerichter; autonomie en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten. In de intramurale sector is veel aandacht voor persoonsgerichte zorg. Deze zorgvisie vraagt om een andere manier van denken en handelen voor de zorgmedewerker. De bewoner wordt centraal gesteld en zorgmedewerker en bewoner komen gezamenlijk tot een besluit over de gewenste zorg.
In het proces van gedeelde besluitvorming staat de relatie tussen zorgmedewerker en bewoner centraal. Dit leidt tot kwalitatief betere beslissingen die overeenkomen met persoonlijke waarden en meer tevredenheid over genomen beslissingen (Kuiper, Munten &Verhoef, 2016).
Binnen verzorgingshuis De Vloet is niet helder hoe gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg (GBdz) plaatsvindt. Door dit praktijkonderzoek wordt hier inzicht in verkregen.
Probleemstelling
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag:
“Hoe vindt in verzorgingshuis De Vloet gedeelde besluitvorming door verpleegkundigen en verzorgenden in de dagelijkse zorg plaats en hoe kan dit proces geoptimaliseerd worden?”.
Methode
Er zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd; een literatuurstudie gevolgd door twee beschrijvende kwalitatieve onderzoeken. Dataverzameling vond plaats middels observaties en interviews.
De verkregen data van de observaties zijn via een inductieve en deductieve benadering geanalyseerd. De interviews zijn geanalyseerd via thematische analyse op inductieve wijze.
Resultaten
Zorgmedewerkers willen de zorg graag samen met de bewoner bepalen. Samen in gesprek gaan, opties bespreken en tot een besluit komen, worden als onderdelen van GBdz benoemd. GBdz levert zowel voor de zorgmedewerker als bewoner positief resultaat op. Er worden echter ook belemmeringen ervaren. Werkdruk, tijdgebrek en beperkingen van bewoners spelen hierin een belangrijke rol. Uit de resultaten van de observaties blijkt dat de manier van zorgverlening en aard van zorgactiviteit invloed heeft op GBdz. Bij persoonsgerichte zorg is een harmonieus samenspel te zien, waarbij de bewoner actief betrokken is bij de zorg. Bij bepaalde zorgactiviteiten vindt zichtbaar GBdz plaats.
Conclusie
GBdz is een complex proces waarvoor vaardigheden noodzakelijk zijn. Zorgmedewerkers ervaren moeite met betrekken van bewoners met beperkingen bij GBdz. De beperkingen van de doelgroep bemoeilijken toepassing van GBdz. Het bepalen van de juiste zorg leidt tot dillema’s. Werk- en tijdsdruk speelt een rol.
Discussie
Sterke punten uit dit onderzoek zijn het meebewegen met de context. De mate van vertrouwelijkheid, openheid en het veilige klimaat onder medewerkers en bewoners wat heeft bijgedragen aan rijke gegevens en resultaten.
Aanbevelingen
Er is scholing nodig om zorgmedewerkers te versterken in het proces van GBdz passend bij de complexiteit van de doelgroep.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingVerpleegkunde
PartnersThebe, De Vloet
Datum2019-01-18
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk