De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Literatuuronderzoek naar 'quality of life measurements' voor patiënten met aandoeningen van de tractus respiratorius, tractus circulatorius en reumatische aandoeningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Literatuuronderzoek naar 'quality of life measurements' voor patiënten met aandoeningen van de tractus respiratorius, tractus circulatorius en reumatische aandoeningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven is er een literatuuronderzoek als afstudeerproject uitgevoerd door studenten van de beroepsopleiding Fysiotherapie.
Dit literatuuronderzoek richt zich hoofdzakelijk op de betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en bruikbaarheid van meetinstrumenten die de quality of life (kwaliteit van leven) meten van patiënten met aandoeningen van de tractus respiratorius, tractus circulatorius en reumatische aandoeningen.
Quality of life (= kwaliteit van leven) is het functioneren van patiënten op fysiek, psychisch en sociaal gebied, voor zover dit beïnvloed wordt door ziekte en behandeling (Essink-bot et al., 1993).
Binnen de beschikbare tijd waarin dit onderzoek is uitgevoerd is ervoor gekozen om dit onderzoek te richten op de meest voorkomende aandoeningen van de tractus respiratorius, tractus circulatorius en reumatische aandoeningen.

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een overzicht van de verschillende meetinstrumenten per specifieke aandoening en de voor- en nadelen van het betreffende meetinstrument. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld een onderzoeker mogelijk om snel en gemakkelijk een meetinstrument te kiezen in een bepaalde meetsituatie.

De literatuur is gezocht op naam van auteur en titel op het internet, onder andere in de databases Medline, Cochrane en Pubmed. De daaruit verkregen meetinstrumenten en artikelen zijn opgezocht in het Nederlands Instituut Wetenschappelijke Informatie diensten (NIWI) in Amsterdam, het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) in Amersfoort, de Erasmus Universiteit in Rotterdam en in de medische bibliotheek van de Universiteit in Utrecht. Daarnaast is er literatuur verkregen door contacten met ziekenhuizen en astmacentra (zie bijlage 3).
Het selecteren van literatuur is gebeurd door middel van in- en exclusiecriteria. Aan de hand van een data-extractie formulier (zie bijlage 4) zijn gegevens uit de literatuur verkregen over hoofdzakelijk de betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en bruikbaarheid van de meetinstrumenten. Deze gegevens zijn samengevat en in tabellen verwerkt (zie tabel 7, 10, 16). De uitkomsten van de verschillende meetinstrumenten per specifieke aandoening zijn met elkaar vergeleken in de discussie (hoofdstuk 8). Met behulp van deze gegevens uit de resultaten zijn de auteurs van dit onderzoeksverslag eigen waardeoordelen aan de methodologische aspecten gaan geven, dit is gedaan aan de hand van vooraf opgestelde criteria (zie hoofdstuk 6). Deze verkregen waardeoordelen zijn samengevat in een tabel, door middel van een berekening is de totaalscore voor elk meetinstrument bepaald. De gegevens van de tractus respiratorius, tractus circulatorius en reumatische aandoeningen zijn allemaal in een aparte tabel verwerkt. Voor tractus respiratorius scoort de Asthma Quality of Life Questionnaire-Marks (AQLQ-M) het hoogst. Voor tractus circulatorius scoort Living with Heart Failure Questionnaire (LHFQ) het hoogst. Voor reumatische aandoeningen scoren de Arthritis Impairment Measurement Scale 2 (AIMS 2) en Rheumatic Arthritis Quality of Life Questionnaire (RAQLQ) het hoogst.
Tevens zijn deze gegevens met de daarbij behorende meetinstrumenten en artikelen hierover in een daarvoor bestemde ordner verwerkt. Deze ordner is te vinden op de afdeling Fysiotherapie van de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven.

Abstract
As a graduation project of the Fontys University of Professional Education in Eindhoven, students of the Physical Therapy Department have done a literature study. This study meanly concerns the reliability, the validity, the responsivity and the usability of questionnaires about the quality of life of patients suffering from affections of the respiratory tract, circulatory tract, and rheumatic affections.
Quality of life is defined as the physical, mental, and social functioning of people, as far as this is affected by illness and treatment (Essink-Bot et al., 1993).
Within the available time this graduation project is confined to the most occurring affections of the respiratory tract, circulatory tract and rheumatic affections.
The objective of the research is to obtain an overview of the several measuring instruments per specific affection, and the pros and cons of each instrument. Thus it is possible for a researcher to choose fast and easy, a measuring-instrument in a specific measuring situation.

The literature has been searched for by using entries as the name of authors and titles. This is done using databases on the internet such as Medline, Cochrane and Pubmed.
The obtained measuring instruments and articles are searched for at the Nederlands Instituut Wetenschappelijke Informatie diensten (NIWI) in Amsterdam, the Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) in Amersfoort, the Medical Library of the Erasmus University in Rotterdam an in the
Medical Library of the University in Utrecht. Besides this, literature is obtained by means of contacts with Hospitals and Centres for Treatment of Asthma.
The selection of the relevant literature has been done by using in- and exclusion criteria.
Using a data extraction form (annex 1) , information about the reliability, validity, responsivity and usability of the measuring-instruments was gathered from the literature. This information has been summarised and processed in tables (table …).
The results of the measuring-instruments per specific affection has been mutually compared in the discussion (paragraph 8).
Using these results, the authors of this research report, have given own value judgements about methodological aspects. This has been done using pre-drafted criteria (see paragraph 6)
The obtained value judgements have been summarised in a table, and the total score for each measuring-instrument has been calculated.
The information about the respiratory tract, the circulatory tract, and rheumatic affections have been processed in separated tables.
In case of the respiratory tract, the Asthma Quality of Life Questionnaire-Marks (AQLQ-M) has the highest score. In case of the circulatory tract, the Living with Heart Failure Questionnaire (LHFQ) has the highest score.
The Arthritis Impairment Measurement Scale 2 (AIMS 2) and Rheumatic Arthritis Quality of Life Questionnaire (RAQLQ) have the highest score on rheumatic affections.
This information, and the belonging measuring instruments and articles haves also been gathered in files. These files are available at the Physical Therapy Department of the Fontys University of Professional Education in Eindhoven.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2002
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk