De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Origene training versus Conventionele Rugtraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Origene training versus Conventionele Rugtraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Doel
Het doel van dit project is het opstellen van een onderzoeksprotocol. Dit onderzoek vergelijkt de effecten van de conventionele training en Origene-training bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. De doelstelling van dit project is als volgt:

Is het mogelijk een onderzoeksprotocol te maken dat na uitvoering antwoord geeft op de volgende vraagstelling:
"Geeft Origene-training significant meer verbetering in pijnbeleving en Activities of Daily Life (ADL) functies dan conventionele rugtraining?"

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van het protocol en geeft toelichtingen over de inhoud. Het protocol zelf is als separaat product bijgevoegd.

Theoretisch kader
In het theoretisch kader worden de achtergronden beschreven die zijn gebruikt ter verdieping van chronische aspecifieke lage rugklachten.

Ontwikkeling protocol
Voor de opzet van het protocol is uitgegaan van een Randomised Controlled Trial (RCT). Voor het bepalen van de onderzoekspopulatie zijn in- en exclusiecriteria opgesteld. Een patiënt wordt tijdens de onderzoeksintake op deze criteria getoetst. Vervolgens zal hij / zij al dan niet worden toegelaten tot het onderzoek. Na inclusie wordt een baselinemeting door een onderzoeksfysiotherapeut uitgevoerd en vind randomisatie plaats. De patiënt zal dan aan één van de beide interventiegroepen worden toegewezen. Gedurende 13 weken zal de patiënt vervolgens het behandeltraject doorlopen. Na deze periode vindt er een eindmeting plaats door dezelfde onderzoeksfysiotherapeut die de baselinemeting heeft uitgevoerd. Zes maanden na de eindmeting vindt een follow-up meting plaats door wederom dezelfde onderzoeksfysiotherapeut.

Meetinstrumenten
Om effecten te kunnen meten zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten nodig. Aan de hand van een literatuurstudie zijn bepaalde meetinstrumenten geschikt bevonden om in het protocol te worden opgenomen.

Discussie
Tijdens de ontwikkeling van het protocol is een trial uitgevoerd om de uitvoerbaarheid ervan te testen. Als gevolg van deze trial zijn er bepaalde aanpassingen gedaan aan het protocol. Tevens worden de beperkingen binnen de ontwikkeling van het protocol besproken en wordt beargumenteerd waarom bepaalde onderdelen niet in het protocol zijn opgenomen.

Summary

Purpose
The aim of this project is to develop a research protocol. This research compares the effects of conventional training and Origene-training on patients with chronic aspecific low backpain. The goal of this project is:

Is it possible to make a research protocol, which, after it has been performed, gives an answer to the following question:
"Does Origene-training give significant more changes in decreasing painbelief and increasing
Activities of Daily Life (ADL) than conventional backtraining?"

This report describes the development of the protocol. It also explains the contents of the protocol. The protocol itself is added as a separate product.

Theoretical framework
The background that has been used to orientate on the subject chronic aspecific low backpain is described in the theoretical framework

Development protocol
The design of a Randomised Controlled Trial (RCT) has been the basis to make the design for the protocol. In- and exclusion criteria have been formulated to determine the research population. The patient will be tested for the criteria during the research intake. Afterwards he/she will or will not be included to the research. The baseline measurement takes place after the inclusion. This measurement will be done by a research physiotherapist. After this the patients will be at random assigned to either one of the treatment methods. During the next 13 weeks the patient will receive the treatment. After this period an end measurement takes place. This measurement is done by the same research physiotherapist as with the first measurement. Six months later the follow-up measurement takes place by the same physiotherapist.

Measure instruments
To be able to measure the effects, valid and reliable measurement instruments are needed. The most suitable instruments are chosen after a thorough literature study.

Discussion
During the development of the protocol a trial has been performed to test its' functionality of it. Some adjustments have been made to the protocol as a result of the trial. The limitations of the development of the protocol are discussed at the same time as well as the absent of ce

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersMedisch Trainingscentrum Geldrop
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk