De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doen en blijven doen: ontwikkeling van een voorlichtingsprotocol over burnout voor eerstelijns fysiotherapeuten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doen en blijven doen: ontwikkeling van een voorlichtingsprotocol over burnout voor eerstelijns fysiotherapeuten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel
Door het groeiende aantal werknemers met een burnout komt ook de eerstelijns fysiotherapeut steeds
vaker in aanraking met het ziektebeeld burnout. Er is echter nog geen voorlichtingsprotocol voor deze
beroepsgroep ontwikkeld, dat beschrijft hoe een werknemer met burnout benaderd en behandeld dient
te worden om gedragsveranderingen in de persoonsgebonden factoren te weeg te brengen welke een
burnout mogelijk positief kan beïnvloeden. Het vermoeden bestond dat nog niet alle persoonsgebonden
factoren samen in relatie tot burnout in kaart waren gebracht.
Mogelijk levert een voorlichtingsprotocol, specifiek gebaseerd op het MDBB model1 en alle
persoonsgebonden factoren2, een bijdrage aan een verhoogde effectiviteit van de fysiotherapeutische
behandeling van een werknemer met burnout.
Naar aanleiding hiervan is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen:
Wat kan beschreven worden in een voorlichtingsprotocol over voorlichting en behandeling van
burnout, gebaseerd op het MDBB model1 en persoonsgebonden factoren2 voor eerstelijns
fysiotherapeuten op basis van een literatuuronderzoek en een case-control studie die binnen twee
maanden ontwikkeld is?
Methode
Voor de literatuurstudie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Ook is er informatie van
'keyfigures' verkregen. Daarnaast heeft er een case-control onderzoek plaatsgevonden waarbij zowel
door een experimentele (werknemers met burnout) als door een controle groep (werknemers zonder
burnout) twee vragenlijsten zijn ingevuld. Het betrof de vragenlijsten de Utrechtse Burnout Schaal (
UBOS-A) bijlage II en de Persoonsgebonden factoren vragenlijst.bijlage III
De gegevens van de vragenlijsten zijn vervolgens verwerkt in SPSS3. Analyse van de data met behulp
van SPSS maakte het mogelijk om na te gaan welke persoonsgebonden factoren veel voorkomend
waren bij de groep 'werknemers met burnout' en de groep 'werknemers zonder burnout'. Aan de hand
van deze gegevens, de literatuurstudie, het MDBB model1 en de persoonsgebonden factoren 2 is een
voorlichtingsprotocol geschreven voor eerstelijns fysiotherapeuten.
Resultaten
Op basis van de literatuurstudie is een aantal persoonlijkheidseigenschappen naar voren gekomen die
een grote rol blijkt te spelen bij het al dan niet ontwikkelen van een burnout. Daarnaast is uit de
interviews naar voren gekomen dat 'g
graded activity'4 de meest voorkomende fysiotherapeutische behandelmethode is bij burnout.
Uit het case-control onderzoek is gebleken dat de deelnemers uit de experimentele groep die een
burnout ontwikkeld hadden (N=3), hoger scoorde op alle items van de Vierdimensionale Klachten Lijst
(4 DKL). Ook hanteerden de deelnemers uit de experimentele groep vaker een externe locus of control
ten opzichte van de deelnemers uit de controlegroep. De experimentele groep neigde meer naar een
externe attributiestijl ten opzicht van de controlegroep die een interne attributiestijl toepaste.Bij de
Utrechtse Coping Lijst (UCL)kwam naar voren dat de experimentele groep minder sociale steun zocht,
passief reageerde en een minder actieve aanpak had ten opzichte van de controlegroep.De
controlegroep hanteerde vaker een primaire agressie ten opzichte van de experimentele groep die vaker
een secundaire agressie hanteerde. Uit de Pijn Coping Cognitie Lijst (PCCL) kon geconcludeerd
worden dat de deelnemers uit de experimentele groep meer catastrofeerden, en een meer externe
pijnbeheersing toepasten dan de deelnemers uit de controlegroep.
Doen en blijven doen
Ontwikkeling van een voorlichtingsprotocol over burnout voor eerstelijns fysiotherapeuten
3
Conclusie
Conform verwachting kan geconcludeerd worden dat burnout voor een groot deel verklaard kan
worden door bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Deze zijn door middel van de
persoonsgebonden factoren vragenlijst bijlage III te objectiveren. Het biedt mogelijkheden om de
behandeling van burnout door de eerstelijns fysiotherapeuten uit te breiden door de werknemer met
een burnout voorlichting te geven over de invloed van de persoonsgebonden factoren2 op het
ontwikkelen van een burnout. De ideeën achter het psychologische begrippenkader
(persoonsgebonden factoren2) stemmen overeen met een op activering van de werknemer gerichte
benadering binnen de fysiotherapie, de zogenaamde graded activity.4
In het onderzoek heeft een aantal punten geleid tot ruis, mogelijk resulterend in minder valide en
betrouwbare resultaten. Ter nuancering van de resultaten kunnen hierdoor enkel verwachtingen worden
uitgesproken. Vervolgonderzoek is nodig om tot meer valide en betrouwbaardere uitspraken te komen
Objective
Because of the increasing number of employee's with a burnout, the physiotherapist deals more often
with this disease. However there isn't any patient education protocol concerning about how to approach
and treat employees with burnout to bring about changes in behaviour related to the personal factors
which possibly have a positive influence for the burnout. The suspect was that not all the personal
factors were yet described in relation to burnout.
Possibly an patient education protocol, based specifically on the MDBB1 model (Load and Loadability
model) and Person related factors2, will provide a contribution to an increased efficiency of the
physiotherapeutic treatment of employees with burnout.
In respons to this, the next research question had risen;
What can be described in a patient eduction protocol concerning information and treatment of
burnout patients, based on the MDBB model 1 and Person related factors2, for first echelon
physiotherapists based on literature search and a case control study.
Design
For the literature study several sources have been used for the search of literature. Information was also
gained from ' keyfigures'. There has also been executed a case control study in which an experimental
and a control group have filled in two questionnaires, namely the Utrechtse Burnout Schaal (UBOS- A)
bijlage II and the Person related factors questionnaire. bijlage III The data of the questionnaires were processed
in SPSS3. Analyzing data with SPSS has made it possible to examine which Person related factors2 are
common in the experimental group and control group. Using the data, the literature study, the Load and
Loadability model1 and the Person related factors2, a patient education protocol for first echelon
physiotherapist has been written for treatment of employees with burnout.
Results
The literature study and the interviews made clear that by the complaint burnout, physiotherapists apply
a treatment based on graded activity1. Initially this is a strict and mainly physiotherapeutical treatment.
Bases on the literature study, several personal characteristics play a big role in developing a burnout.
The results from the case- control search proved that the participants from the experimental group who
have developed a burnout (N=3), showed a higher score on all 4 items of the 4DKL questionnaire. The
participants from the experimental group also used an extern locus of control at respect of the
participants from the controlgroup. The experimental group is tending to make more frequently use of
an external style of attribution, the control group more frequently apply an internal style of attribution.
Results from the UCL questionnaire show that de experimental group less often is looking for social
support, they are responding more passive regarding copingstyle. As expected the control group used
more often a primary aggression at respect of the experimental group which used a secondary
aggression. Conclusions from the PCCL shows that the participants from the experimental group have a
more catastrophically cognition, and a more external pain control than de participants from de control
group.Conclusions
As expected there can be concluded that burnout mostly can be declared by certain personal
characteristics. These can be objected by means of the personal related factors questionnaire.
By educating the employee with a burnout, about the influence of personal related factors on
developing of a burnout, it provides opportunities to expend the treatment of burnout by first echelons
physiotherapists. The idea about the psychological termframework (personal related factors2) comes
along with an approach in the physiotherapy to activate the employee, the so called graded activity1.
Several things have disturbed the carrying out and results of this research, which possibly went at cost
of the validation and reliability. Because of this, only expectations can be pronounced. Research is
necessary to come to more valid and reliable pronouncements

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk