De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nonverbal Learning Disabilities: onderzoek naar afstemming pedagogisch handelen op NLD binnen dagbehandeling 6 - 12 jaar Kompaan en De Bocht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nonverbal Learning Disabilities: onderzoek naar afstemming pedagogisch handelen op NLD binnen dagbehandeling 6 - 12 jaar Kompaan en De Bocht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van mijn profileringsproject vanuit Fontys Hogeschool Pedagogiek heb ik onderzoek gedaan binnen de dagbehandeling 6 - 12 jaar van Kompaan en De Bocht. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe kan het pedagogisch handelen binnen de dagbehandeling 6- 12 jaar van Kompaan en De Bocht afgestemd worden op een kind met NLD, zodat de ontwikkeling van het kind adequaat gestimuleerd wordt?
In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe de organisatie van Kompaan en De Bocht eruit ziet.
Stichting Kompaan is sinds 1 januari 2009 gefuseerd met De Bocht en gaan samen verder onder de naam Kompaan en De Bocht. Stichting Kompaan richt zich van oorsprong op jeugdhulpverlening en De Bocht op hulpverlening aan vrouwen en kinderen al dan niet in een crisissituatie. Er wordt hulp geboden aan jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers als er complexe opgroei- en opvoedingsproblemen zijn.
Het profileringsproject heeft betrekking op de dagbehandeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar op de locaties Energieplein en Biervlietplein te Tilburg en locatie Max Regerpark te Waalwijk. De dagbehandeling werkt vanuit een basismethodiek: het competentiemodel. Dit betekent dat hulpverleners zo goed mogelijk aansluiten bij de aanwezige krachten en kwaliteiten in het gezin. Gewenst/ vaardig gedrag van de jeugdige wordt beloond met positieve bekrachtiging, aan ongewenst gedrag/ niet- vaardig gedrag wordt in mindere mate aandacht besteed. Het doel van hulpverlening is het ontwikkelen of vergroten van de inzichten en vaardigheden van jeugdigen en ouders om met problemen om te gaan.
In hoofdstuk 2 wordt het literatuuronderzoek beschreven waarin de volgende deelvraag centraal staat: wat is een Nonverbal Learning Disability (NLD)? "NLD wordt gedefinieerd als een neuropsychologisch syndroom en staat voor Nonverbal Learning Disabilities of niet- verbale leerstoornissen." (Molenaar-Klumper, 2002). Het wordt veroorzaakt door een verstoorde ontwikkeling van de rechterhersenhelft. Het gevolg is dat de rechterhersenhelft zwak is ontwikkeld en de linkerhersenhelft (te) sterk is ontwikkeld. Dit heeft gevolgen voor de verschillende hersenfuncties die typerend zijn voor de afzonderlijke hersenhelften. In dit hoofdstuk worden vijf ontwikkelingsgebieden toegelicht die moeilijkheden opleveren voor een kind met NLD. Deze ontwikkelingsgebieden vormen het uitgangspunt voor het verdere onderzoek dat gedaan wordt in het profileringsproject.
De eerste fase van het praktijkonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 3 richt zich op het beantwoorden van de volgende deelvraag: "Welke handvatten hebben de pedagogisch medewerkers binnen de dagbehandeling nodig omtrent de afstemming van het pedagogisch handelen op een kind met NLD?". Als onderzoeksmethode wordt een vragenlijst ingezet. De vragenlijst is zowel gestructureerd als ongestructureerd en richt zich op de ervaring en beleving van de doelgroep omtrent het onderzoeksonderwerp. Het vormt een kwalitatief onderzoek. De respondenten betreffen 9 pedagogisch medewerkers en 3 stagiaires die werkzaam zijn binnen de dagbehandeling 6 tot 12 jaar van unit II Kompaan en De Bocht.
De tweede fase van het praktijkonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 5 heeft als doel de volgende deelvraag te beantwoorden: "Hoe kan de ontwikkeling van een kind met NLD gestimuleerd worden?". Het onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 vormen het vooronderzoek waarvan de onderzoeksgegevens worden geïntegreerd in dit praktijkonderzoek. In hoofdstuk 4 wordt naar een antwoord gezocht door middel van een halfgestructureerd interview dat wordt afgenomen aan de behandelcoördinator die betrokken is bij alle dagbehandelgroepen 6 - 12 jaar binnen unit II van Kompaan en De Bocht. In hoofdstuk 5 wordt een schriftelijk interview beschreven dat aan een externe deskundige is afgenomen. Het interview heeft een gestructureerd karakter en vormt een kwalitatief onderzoek. De respondent is werkzaam bij de HSK Groep Eindhoven als junior therapeut op de afdeling kinderen/volwassenen en behandelt in haar functie meerdere kinderen met NLD. Het betrekken van een externe deskundige bij het onderzoek draagt bij aan de betrouwbaarheid van het gehele onderzoek, omdat de respondenten hierdoor niet allen werkzaam zijn in dezelfde instelling en er dus geen eenzijdig beeld wordt gegeven van de realiteit door een gedeelde missie, visie en methodiek.
In hoofdstuk 6 wordt de derde en laatste fase van het praktijkonderzoek beschreven waarin wordt onderzocht hoe het afgestemde pedagogisch handelen op een kind met NLD geïntegreerd kan worden in het beleid van de dagbehandeling 6 - 12 jaar van Kompaan en De Bocht. De onderzoeksopzet is gebaseerd op de onderzoeksgegevens die zijn verkregen uit het praktijkonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 5. In deze fase is het duidelijk welke ontwikkelingsgebieden bij een kind met NLD afstemming vragen van het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers binnen de dagbehandeling 6 -12 jaar van Kompaan en De Bocht; hoe de pedagogisch medewerkers binnen de dagbehandeling deze afstemming scoren; en welk pedagogisch handelen nodig is om deze ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De onderzoeksmethode die wordt ingezet is een halfgestructureerd interview en betreft een kwalitatief onderzoek. De respondent is het unithoofd van unit II van Kompaan en De Bocht. De respondent geeft leiding aan de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagbehandeling 6 - 12 jaar.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het onderzoek beschreven en worden tot slot in hoofdstuk 8 vertaald in conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk