De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het belang van visie op ouderbetrokkenheid in een basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het belang van visie op ouderbetrokkenheid in een basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgericht onderzoek wordt het ouderbeleid van een Vlaamse basisschool van 249 leerlingen getoetst aan haar visie hierrond. Wordt er daadwerkelijk vanuit deze visie gewerkt en wordt deze visie breed gedragen? Tevens wordt onderzocht of ik in mijn rol van bovenschools leider een verandering kan teweegbrengen met als doel de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren. De betrokken school kende het laatste jaar een substantiële verhoging van het aantal klachten. Deze klachten, die door mij en enkele medewerkers van de Scholengroep/centrale zetel werden behandeld, getuigden van een verzuurde relatie tussen personeel en ouders. School en ouders hebben nochtans een gedeeld belang, nl. het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen.

Met als doel te verifiëren of de visie op ouderbetrokkenheid daadwerkelijk werd nageleefd en gedragen en omwille van de noodzaak en met de intentie om een verandering tot stand te brengen, werden volgende vragen als volgt geformuleerd:

Hoofdvraag: In welke mate is de visie op ouders, waarin een hoge mate van ouderbetrokkenheid wordt vooropgesteld, een werkelijk breed gedragen visie en hoe kan door een bovenschools leider een aanzet gegeven worden om de relatie ouders – school te verbeteren?

Deelvragen: Weerspiegelen de resultaten van het schoolteam (als geheel en tussen de verschillende personeelscategorieën) in de survey, een correct beeld van de visie op ouders? Weerspiegelen de resultaten van de ouders in de survey, een correct beeld van de visie op ouders? Kan ik de relatie tussen ouders en school verbeteren als gevolg van dit onderzoek vanuit mijn rol als bovenschools leider door de initiatie van concrete acties zoals daar zijn: in co-creatie de visie rond ouderbetrokkenheid verfijnen en hiervoor gedragenheid afdwingen bij leerkrachten en ouders?

Resultaten van het onderzoek: Na afloop van dit onderzoek blijkt dat de visie rond ouderbeleid van de betrokken school inderdaad niet breed gedragen wordt en dat er effectief een noodzaak was om het document Visie ouder-schoolsamenwerking als werkdocument te gaan gebruiken. Er heeft zich een heuse verandering voltrokken in de relatie tussen school en ouders, als gevolg van mijn tussenkomst als bovenschools leider. De visie werd verfijnd en gedragenheid hiervoor werd gevonden bij alle respondenten. Er heerst nu opnieuw een positieve, gemotiveerde sfeer waarbij de wil om elkaar als een partner te zien overheerst. Het volledige traject heeft bovendien tot een duidelijke paradigmashift geleid bij vooral de personeelsleden van de school: de toepassing van een theorie bij de benadering van een probleem; het nadenken over de zingeving; het gebruik van een model om een cyclisch proces te initiëren; het belang van ethisch handelen. De school heeft nu de reflex om dit proces op een cyclische, iteratieve manier verder te zetten. De survey zal overigens 2-jaarlijks worden afgenomen. ‘Coming together is the beginning, keeping together is progress. Working together is succes’.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2020-06-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk