De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sporten na school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sporten na school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Basisschool de Klim-Op en buitenschoolse opvang(BSO) Spetter maken al gebruik van sportactiviteiten na schooltijd. Na de afgenomen vragenlijst is gebleken dat slechts 12% van de leerlingen in groep 5 t/m 8 deelneemt aan sportactiviteiten georganiseerd door BSO Spetter.

De naschoolse sportactiviteiten(NSA) vinden plaats op school in samenwerking met verschillende sportverenigingen. Met het aanbieden van NSA kan de BSO net als basisschool de Klim-Op een bijdrage leveren aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen(NNGB). Volgens deze norm moet er minimaal vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging gedaan worden. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag minimaal 60(NISB, 2010).

Na het vaststellen van een geringe deelname aan sportactiviteiten na schooltijd georganiseerd door de BSO mag er meer aandacht besteedt worden aan dit probleem.
Uit het landelijk gemiddelde geformuleerd op de website van de NISB blijkt dat slechts 32,4% van de jongeren aan de NNGB voldoet(NISB, 2010).

Om tot het beantwoorden van de doelstelling:'Het adviseren van basisschool de Klim-Op en BSO Spetter om een naschools sportprogramma in te richten en het aantal deelnemende leerlingen te verhogen' en vraagstelling:'Hoe kan het sportprogramma na schooltijd op een aantrekkelijke manier vorm krijgen' te komen is eerst een literatuuronderzoek gedaan om informatieve kennis te verkrijgen.

Het organiseren van sport na school kan men onderverdelen in sport naschoolse opvang(S-NSO) en naschoolse sportactiviteiten(NSA). Twee productlijnen waarbij het aanbod in het geval van 'opvang' voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang (wet KO) en wordt geleverd door een kinderopvangorganisatie. Voor de naschoolse sportactiviteiten kan het als voordeel worden gezien dat zij geen rekening hoeven te houden met de Wet van kinderopvang. Door het ontbreken van richtlijnen kan er een te kort aan pedagogische kennis ontstaan waardoor de pedagogische leerlijn niet kan doorlopen in de naschoolse sportactiviteiten (L'abée e.a., 2007). Een combinatiefunctionaris kan zorgen voor een goede organisatie of het ondersteunen hiervan.

Het doel van het vak LO is kinderen bekwaam maken tot sporten. De les LO kan bijdragen aan de NNGB door leerlingen minimaal 50% van de lestijd actief te laten bewegen. Door het gebruiken van het STARK project is dit mogelijk(Slingerland & Borghouts, 2008).

Belangrijke punten die naar voren komen uit een veldonderzoek NSA en S-NSO zijn: aanbod, personeel, organisatie, accommodatie, dagindeling, regelgeving. Door deze richtlijnen te implementeren zal het sportprogramma aantrekkelijker worden na schooltijd.(L'abée & van Dijk, 2007). Door uit te zoeken waarom in andere gemeenten een naschools sportprogramma wel goed gaat is gekeken naar het invullen van kader, personeel, organisatie, sportstructuur, afstemmen activiteiten, pedagogisch doorlopende leerlijnen en het geschikte moment.
Door gedragsbeïnvloeding via het ASE model en het Triade model kan het gedrag van kinderen beïnvloedt worden. Kinderen willen vooral plezier maken tijdens het sporten.

Na het literatuuronderzoek zijn resultaten doormiddel van het praktijkonderzoek bekend geworden. Er is met vragenlijsten onderzoek gedaan bij leerlingen uit groep 5 t/m 8 op basisschool de Klim-Op. Hieruit zijn de volgende conclusies naar voren gekomen.
• Het is voor BSO Spetter verstandig te kiezen voor NSA i.p.v. S-NSO
• De combinatiefunctionaris kan ondersteuning beiden bij het organiseren van sportactiviteiten.
• BSO Spetter en basisschool de Klim-Op kunnen samen een bijdrage leveren aan de NNGB.
• De les LO moet er voor zorgen dat kinderen bekwaam worden aan de bewegingscultuur.
• De les LO kan een bijdrage leveren aan de NNGB door het invoeren van het SPARK project.
• De lessen tijdens het naschools sportprogramma moeten ervoor zorgen dat kinderen plezier maken en dat ze een positieve houding krijgen ten aanzien van sport.
• Om kinderen gemotiveerd te houden voor het naschools sportprogramma moeten de lessen afgestemd zijn op het niveau en interesse van het kind.
• De sportvereniging is geschikt om sportactiviteiten aan te bieden.
• Duidelijke afspraken in de vorm van een contract is belangrijk in de samenwerking met de sportvereniging.
• De begeleiders van sportactiviteiten moeten professioneel zijn.
• Kies voor een doorlopende pedagogische leerlijn.
• Een vakdocent LO die sportlessen na schooltijd geeft kan aanstekelijk werken op kinderen.
• Samenwerking tussen de betrokken organisaties is van groot belang.
• Het sportprogramma moet verschillende sportactiviteiten bevatten en zorgen dat kinderen plezier hebben tijdens deze lessen.
• Kinderen op basisschool de Klim-Op sporten gemiddeld 2 uur per week en doen dit dan bij een sportvereniging.
• 30% van de leerlingen op basisschool de Klim-Op heeft nog geen besef van naschoolse sportactiviteiten.
• Meer dan de helft van de leerlingen komt niet naar de sportactiviteiten na schooltijd omdat ze het te druk hebben of het zien als een verplichting.
• 48% van de leerlingen heeft de behoefte om te sporten na schooltijd.
• De meest favoriete sporten onder de leerlingen zijn: turnen, atletiek, zwemmen, basketbal, vechtsport, dans, tennis, volleybal, voetbal.


Na het literatuuronderzoek uitgevoerd te hebben en de praktijkgegevens gepresenteerd te hebben, kunnen verschillende aanbevelingen geformuleerd worden voor basisschool de Klim-Op en BSO Spetter.

Er wordt advies gegeven aan basisschool de Klim-Op waaruit blijkt dat LO een bijdrage kan leveren aan de NNGB en moet zorgen dat leerlingen bekwaam worden tot bewegen. Aan BSO Spetter wordt aan advies gegeven aan de hand van het veldonderzoek dat gedaan is onder S-NSO en NSA en worden best practices bekeken uit andere gemeenten die zeer bruikbaar zijn in de praktijk. Wil men de kinderen aanzetten tot meer sporten tijdens en na schooltijd moet er door beide organisaties serieus aandacht aan besteedt worden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk