De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van eis tot inrichting : eisen gesteld aan een oefenzaal voor de hedendaagse fysiotherapiepraktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van eis tot inrichting : eisen gesteld aan een oefenzaal voor de hedendaagse fysiotherapiepraktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting:
Hoofdvraag
Hoe kan de opdrachtgever - rekening houdend met de eisen en/ of adviezen vanuit diverse organisaties en zijn eigen eisen en wensen - zijn oefenzaal zo optimaal mogelijk inrichten?

Doel
Alle eisen en/ of adviezen die gesteld kunnen worden aan de inrichting van een oefenzaal en het geven van groepstherapie en de doelgroepen Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en osteoporose moeten voor de opdrachtgever helder zijn, zodat hij zijn oefenzaal zo optimaal mogelijk in kan richten.

Methode
Via internet, post, persoonlijk- en telefonisch contact werd er gezocht naar organisaties en hun eisen en/ of adviezen t.a.v. de inrichting van een oefenzaal en het geven van groepstherapie en de doelgroepen COPD en osteoporose. De relevante organisaties en hun eisen en/ of adviezen werden verwerkt in een tabel. Uit de tabel werd opgemaakt met welke eisen en/ of adviezen er rekening moest worden gehouden bij de inrichting van de oefenzaal. Daarna werden ook de eisen en wensen van de opdrachtgever in kaart gebracht.
Vervolgens werd de oefenzaal ingericht aan de hand van de gevonden eisen van de relevante organisaties en eisen en wensen van de opdrachtgever. De materialen werden aangeschaft bij de door de opdrachtgever bepaalde leveranciers. De indeling van de materialen in de ruimte wordt op een plattegrond getekend m.b.t. het tekenprogramma S-CAD 32.

Resultaten
Er zijn geen wettelijke eisen gevonden t.a.v. de inrichting van een oefenzaal.
Er zijn wel eisen m.b.t. groepstherapie gevonden die gebaseerd zijn op een wet. Deze eisen t.a.v. het geven van groepstherapie komen vanuit het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Het CTG is het uitvoeringsorgaan van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). Belangrijke eisen t.a.v. de inrichting van een oefenzaal en het geven van groepstherapie die gevonden zijn, hebben betrekking op huisvesting & algemene voorzieningen. Er zijn voor de materialen maar een tweetal eisen gevonden die niet van grote invloed zijn voor de inrichting. Organisaties die laag in de hiërarchie voorkomen stellen eisen en/ of adviezen t.a.v. huisvestiging & algemene voorzieningen, materialen en groepstherapie.
Eisen t.a.v. de doelgroepen COPD en osteoporose zijn er nauwelijks gevonden. Alleen t.a.v. de doelgroep COPD is er een eis gevonden. Deze gaat over het wel of niet mogen toedienen van additionele zuurstof. Er zijn wel veel adviezen gevonden m.b.t. de doelgroepen. Deze zijn voornamelijk t.a.v. benodigde materialen. Deze materialen zijn hoofdzakelijk meetinstrumenten. De eisen van de opdrachtgever hadden betrekking op mogelijke materialen en dan hoofdzakelijk fitnessapparatuur en cardiovasculaire apparatuur.
Al de gevonden eisen en adviezen van de organisaties en de eisen en wensen van de opdrachtgever, zijn samengenomen en aan de hand daarvan is er een keuze gemaakt voor de aanschaf van de materialen en een voorstel gegeven voor de plaatsing van deze materialen op de plattegrond.

Conclusie
Het is duidelijk geworden dat er geen wettelijke eisen bestaan t.a.v. de inrichting van een oefenzaal. T.a.v. groepstherapie wordt er vanuit het CTG wel eisen gesteld. Deze eisen zijn gebaseerd op het WTG. Doorgaans worden er eisen gesteld die weliswaar niet wettelijk bepaald zijn, maar wel verplicht zijn i.v.m. een eventueel lidmaatschap, zoals bij PhysioPoint. Een fysiotherapeut krijgt dus alleen met deze eisen te maken als hij bij deze organisatie aangesloten is.
Er zijn veel adviezen gevonden. Deze adviezen kunnen meegenomen worden maar zijn geheel vrijblijvend. Het heeft geen consequenties voor de inrichting van een oefenzaal, wanneer niet aan deze adviezen wordt voldaan.

Tevens is er een voorstel voor aanschaf van materialen, welke voornamelijk bepaald werd door de eisen en wensen van de opdrachtgever. Met het voorstel voor de aanschaf is er een inrichtingsvoorstel gemaakt. Deze zijn doorgevoerd op een plattegrond en getekend op een schaal van 1:50.

Summary:
Principal Question
How can the employer - keeping in mind the demands and wishes from different organisations and his own demands and wishes - furnish his exercise room to the maximum of its possibilities.

Goal
All the demands that can be required from the setting up of the exercise room, giving group therapy and the treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and osteoporosis patients, must be clear to the employer so that he can set up his exercise room to the maximum of its possibilities.

Method
Various organisations were asked for advise and their requirements with regard to the exercise room, the giving of group therapy and the treatment of COPD and osteoporosis patients through either the internet, the postal service, contacted personally or by telephone. These were worked into a chart. The demands and wishes of the employer were also worked into the chart. Afterwards the exercise room was furnished using the demands of the relevant organisations and the demands and wishes of the employer. The materials were purchased by the employer's suppliers. The setting up of the equipment in the room was accomplished by using the S-CAD 32 drawing programme.

Results
There are no legal demands for the setting up of an exercise room. There are demands in regard to group therapy. These demands come from the CTG. The CTG falls under the WTG. The most important demands that were found had to do with the accommodations and normal supplies. For the materials, there were only two less important demands. The lowest group of organisations do have demands for accommodations and supplies, equipment and group therapy. For the patients of COPD and osteoporosis there was only one demand, which had to do with the possibility of giving extra oxygen. There was much advice given; mainly over the necessary equipment. This equipment is mostly measuring instruments. The demands of the employer had mostly to do with equipment; principally fitness and cardiovascular equipment. All of the wishes and demands from the organisations and the employer were put together and then a choice was made for the purchase of the equipment and a diagram was made for the setting up of the equipment.

Conclusion
It is clear that there are no legal demands for the setting up of an exercise room. For group therapy, there are demands from the CTG. These are based on the WTG. There are many demands that are not legally binding, but are required when one is a member of an organisation such as PhysioPoint. A physiotherapist will only have to deal with these demands if he is a member of that organisation.
There was much advice found. It may be considered, but it is not compulsory. There are no consequences for the setting up of the exercise room if the advice is not taken.
There is also a proposal for the purchase of equipment, which is mostly determined by the wishes and demands of the employer. With the purchase proposal, there was a furnishings proposal made as well. This is made into a diagram and drawn of a scale of 1:50.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerPraktijk voor Fysiotherapie, Asten
Jaar2003
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk