De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsproject

Mondzorg een ondergeschoven kindje?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsproject

Mondzorg een ondergeschoven kindje?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond; De NVVA heeft in 2007 een richtlijn over mondzorg geïntroduceerd in
Nederland, omdat uit onderzoeken bleek dat de mondzorg in verpleeghuizen in Nederland
niet voldoende is. In april tot en met juni 2010 is de omvang van bovenstaand beschreven
probleem, bij zorgafhankelijke oudere cliënten op de afdelingen de Pimpelmees en de
Eekhoorn in het verpleeghuis Joachim en Anna, in kaart gebracht en zijn hieruit
aanbevelingen gedaan om de mondzorg te verbeteren.
Doelstelling en onderzoeksvraag; Het doel van dit kwaliteitsproject is de eerste nameting
(T1-meting) op bovengenoemde afdelingen in kaart te brengen, nadat de aanbevelingen op
het gebied van scholing en organisatorische veranderingen zijn uitgevoerd. De hoofdvraag
hierbij is: Hoe is de kennis, vaardigheden en attitude van de verzorgenden rondom
mondzorg en in hoeverre is de mondzorg een vast onderdeel, na de interventies vanuit de
T0-meting op de afdelingen de Pimpelmees en de Eekhoorn binnen het verpleeghuis
Joachim en Anna?
Methode; Er is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd met zowel kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Bij de verzorgenden zijn observaties uitgevoerd en is
een gestructureerde vragenlijst afgenomen om een duidelijk beeld te krijgen van de kennis,
vaardigheden en attitude van de verzorgenden omtrent mondzorg. Daarnaast is een
dossieronderzoek uitgevoerd, waarbij is onderzocht in welke mate er aandacht werd besteed
aan mondzorg. Ook zijn er interviews afgenomen met de tandarts, logopediste en twee
specialisten ouderenzorg van beide afdelingen om het organisatieniveau omtrent mondzorg
in kaart te brengen.
Resultaten; De verzorgenden geven aan de mondverzorging als een vervelende taak te
zien, waarbij meer dan de helft aan geeft dat mondzorg een handeling is die gewoon
uitgevoerd moet worden. Ook zijn de kennis en de vaardigheden van de verzorgenden over
mondzorg niet optimaal. Bij meerdere handelingen worden stappen vergeten of wordt de
gehele handeling vergeten of niet uitgevoerd. Verschillende benodigdheden zijn (nog) niet of
niet voldoende aanwezig op de afdeling. Er wordt door de verschillende disciplines m.b.t.
mondzorg weinig gerapporteerd in de zorgdossiers. Uit de interviews met de vier disciplines
komt naar voren dat de organisatie rondom mondzorg op beide afdelingen op verschillende
punten nog verbeterd kan worden.
Conclusie en aanbevelingen; De kennis, vaardigheden en attitude t.o.v. mondzorg kunnen
op beide afdelingen nog verbeterd worden waaruit de aanbeveling volgt, het minimaal één
keer per jaar geven van een scholing over mondverzorging aan de verzorgenden. Deze
scholing omvat de kennis, vaardigheden en attitude ten opzichte van mondzorg bij
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Dit kan gedaan worden door een klinische les
en/of het opzetten van een e-learning programma. Ook dient er ieder half jaar een training on
the job plaats te vinden om de vaardigheden van de verzorgenden te verbeteren. Om de
attitude te verbeteren, moet er eenmaal per jaar een attitudetraining gegeven worden.
Nieuwe of aanvullende mondzorgmaterialen moeten aangeschaft worden om optimale
mondzorg te kunnen verlenen. In de zorgdossiers van de bewoners dient een specifiek
tabblad te komen, ter verbetering van de rapportage van bevindingen en adviezen over
mondzorg van de betrokken disciplines. Ook dient op de zorgkaart bij iedere bewoner
structureel aandacht te worden besteed aan de individuele uitvoering van de
mondverzorging.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2011-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk