De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie Numansdorp

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie Numansdorp

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de verregaande industrialisering en bevolkingsgroei na de 2e Wereldoorlog
bereikte de waterkwaliteit in Nederland tussen 1960 en 1970 een dieptepunt en
stond de Rijn ook wel bekend als “het riool van Europa”.
In 1970 trad in Nederland de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in
werking. De vervuiler moest gaan betalen en de industrie moest
lozingsvergunningen aanvragen. Waterschappen bouwden communale
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) om het afvalwater van huishoudens en
bedrijven te zuiveren. Deze maatregelen zorgden ervoor dat het oppervlaktewater
in de afgelopen 40 jaar geleidelijk aan schoner werd.
De meeste van de 16,7 miljoen inwoners van Nederland zijn aangesloten op de
riolering en hun afvalwater wordt gezuiverd in een van de 350 communale
rioolwaterzuiveringsinstallaties voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater.
Een van die communale rwzi's, is de rwzi Numansdorp, gelegen in de Hoekse
Waard (Zuid-Holland). Daar vindt de zuivering van het afvalwater van de kernen
Numansdorp, Nieuwendijk, Klaaswaal en Zuid-Beijerland plaats.
De rwzi Numansdorp is al enige jaren volbelast. In het ontwerp is het
beluchtingssysteem ruim gedimensioneerd, waardoor de zuiveringsresultaten de
afgelopen jaren niet negatief zijn beïnvloed.
Het eerste knelpunt van de rwzi Numansdorp is dat deze op dit moment niet
voldoet aan de capaciteit van de afnameverplichting met de gemeente. Met als
gevolg extra overstorten op het oppervlaktewater en dus vermindering van de
waterkwaliteit.
Het tweede knelpunt is de hydraulische capaciteit van de nabezinktank. Deze is
onvoldoende.
Tevens is in het meerjarenbeleidsplan 2009-2012 van WSHD opgenomen om bij
bestaande rwzi's die voor 1996 zijn gebouwd en die een aanzienlijke
capaciteitvergroting en/of levensduurverlenging ondergaan, een biologische
fosfaatverwijdering te realiseren indien dit tegen redelijke kosten mogelijk is. Dit in
het kader om met beperkte middelen de prestatie van WSHD met betrekking tot de
verwijdering van fosfaat op het landelijk gemiddelde te houden.
De rwzi Numansdorp moet vergroot worden van 810 m3/h naar 1.100 m3/h. En er
dient een biologische fosfaatverwijdering te worden opgenomen in het
zuiveringsproces.
Voor het ontwerp zijn beperkingen aangegeven. Zo moet tijdens de realisatie van
het project het zuiveringsproces ongehinderd doorgang vinden. “Bouwen met de
winkel open” zoals ze dat noemen. Ook dient zoveel mogelijk hergebruik van de
bestaande civiele constructieonderdelen voor nieuwe doeleinden hergebruik te
worden in plaats van nieuwbouw.
Veel aandacht is tijdens het ontwerpproces uitgegaan naar het hergebruik van
bestaande civiele constructie onderdelen. Via een variantenstudie is een ontwerp
gekozen waarbij:
• het bestaande ontvangwerk wordt aangepast,
• een selector, anaerobe- en voordenitrificatietank in de bestaande nabezintank
gerealiseerd worden en
• een grote nieuwe nabezinktank en een nieuw retourslibgemaal en een nieuwe
overstortput worden gerealiseerd.
Hierbij is het bestaande ontvangwerk hergebruikt in dezelfde functie en wordt de
bestaande (te kleine) nabezinktank herbestemd tot selector, anaerobe- en
voordenitrificatietank. Nieuwbouw beperkt zich tot het bouwen van een grotere
nabezinktank en een gecombineerde retourslibgemaal/overstortput. Door het
toevoegen van een voordenitrificatietank en het opvoeren van slibgehalte in de
beluchtingstank is er geen uitbreiding van de beluchtingtank nodig.
Door het toevoegen van een anaerobetank in de bestaande nabezinktank in het
processysteem, maakt het mogelijk het fosfaat biologisch te verwijderen.
Via een bouwfaseringsplan is gekeken of de renovatie, herbestemming en
nieuwbouw van civiele constructieonderdelen ingepast kunnen worden terwijl het
zuiveringsproces ongehinderd doorgang vindt. Met behulp van diverse
bouwfaseringen en de inzet van tijdelijke pompinstallaties is het mogelijk het
gekozen ontwerp te realiseren in de bestaande realisatie

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
Datum2012-04-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk