De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING BINNEN DE PARAMEDISCHE (LEEFSTIJL)-ZORG: WAAROM IS DIT ZO MOEILIJK REALISEERBAAR EN HOE KUNNEN WE DIT VERBETEREN

INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING BINNEN DE PARAMEDISCHE (LEEFSTIJL)-ZORG: WAAROM IS DIT ZO MOEILIJK REALISEERBAAR EN HOE KUNNEN WE DIT VERBETEREN

Samenvatting

Voor veel cliëntgroepen is een behandeling vanuit meer dan één (para)medische zorgdiscipline vereist,
met name als sprake is van een chronische aandoening of multimorbiditeit. Afstemming en samenwer king tussen deze disciplines (interprofessionele samenwerking) is dan noodzakelij k om goede zorg te le veren. Dit geldt ook – of in het bij zonder – voor de (paramedische) leefstij lzorg. In de praktij k komt inter professionele samenwerking binnen deze leefstij lzorg echter moeizaam of niet tot stand door een
veelvoud aan zorginhoudelij ke (zoals gebrek aan kennis van expertise van andere disciplines), organisato rische (zoals gebrek aan tij d en vergoeding) of persoonlij ke belemmeringen (zoals angst voor aantasting
in professionele identiteit). Het is essentieel om deze belemmeringen voor interprofessionele samen werking te ontrafelen en hier passende oplossingen voor te vinden. In dit artikel doen we hier een aanzet
toe door de ervaren belemmeringen uit eigen onderzoeksprojecten te bespreken en te vergelij ken met
de wetenschappelij ke literatuur. Vervolgens bespreken we mogelij ke oplossingen voor deze belemme ringen, zowel voor de zorgprofessional als voor andere belanghebbenden, waarmee de (paramedische)
leefstij lzorg kan verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Gepubliceerd innederlands tijdschrift voor leefstijlgeneeskunde Vol. 1, Uitgave: 3, Pagina's: 132-138
Jaar2023
TypeArtikel
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk