De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multidisciplinaire samenwerking binnen academisch gezondheidscentrum Thermion

“Van gebakken lucht naar gebonden soep”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Multidisciplinaire samenwerking binnen academisch gezondheidscentrum Thermion

“Van gebakken lucht naar gebonden soep”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond en aanleiding van het onderzoek
Het onlangs geopende academisch gezondheidscentrum Thermion bevindt zich in de groeiende wijk Lent. Het gebouw is aangekocht door Grond Exploitatie Maatschappij Waalsprong met als doel het gebouw een maatschappelijke en centrale functie in de wijk te geven (Academisch Gezondheidscentrum Thermion, 2011). In het gebouw werken diverse eerstelijnszorgaanbieders aan zorg voor de wijk. De zorgaanbieders hebben voor de opening van het gezondheidscentrum uitgangspunten geformuleerd om gezamenlijk na te streven. Één van deze uitgangspunten is het bieden van geïntegreerde zorg. Dat wil zeggen dat de eerstelijnszorgaanbieders samenwerken met elkaar binnen de eerste lijn en met zorgaanbieders uit de tweede lijn (het UMC-Radboud). Oktober 2012 heeft het Academisch gezondheidscentrum Thermion haar deuren geopend, nu een half jaar later is de tijd aangebroken om de multidisciplinaire samenwerking vorm te geven. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Op welke manier kan de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijns zorgaanbieders gevestigd binnen en buiten academisch gezondheidscentrum Thermion te Lent worden vormgegeven?
Onderzoeksmethoden
In het onderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek door middel van de cultuurscan en kwalitatief onderzoek door middel van focusgroepinterviews. Er is gebruik gemaakt van een mixed methods design om de drie onderzoekslijnen samen te laten komen (Tashakkori & Teddlie, 2003). Eerst is de enquête uitgezet onder alle zorgaanbieders die gevestigd zijn binnen het zorgcentrum. Vervolgens is er een vertegenwoordiger van elke discipline uitgenodigd om de resultaten van de enquête verder uit te diepen aan de hand van focusgroepinterviews. Het literatuuronderzoek heeft als derde onderzoekslijn naast beide onderzoeken gelopen en is gebruikt om de onderzoeksvraag te belichten vanuit het wetenschappelijk perspectief.
Resultaten en conclusies
In het literatuuronderzoek zijn dertien artikelen geschikt bevonden, beoordeeld en samengevat. De conclusie uit het literatuuronderzoek is dat alleen contact niet voldoende is om samen te kunnen werken. Kennis over elkaars expertise en structurele overlegmomenten zijn essentieel om de samenwerking te faciliteren. In het kwantitatieve onderzoek is de groep zorgaanbieders gesplitst in medici en paramedici en is zowel de huidige als gewenste organisatiecultuur onderzocht. De conclusie uit de cultuurscan is dat de zorgaanbieders verschillende opvattingen hebben over de gewenste organisatiecultuur. De huidige cultuur wordt door beide groepen gelijk ervaren. In focusgroep één zijn de huidige samenwerkingsverbanden besproken, de belangrijkste conclusie uit dit interview is het gemis aan structuur. In focusgroepinterview twee is de gewenste samenwerking besproken en is de conclusie van de enquête verder uitgediept om samen in gesprek te gaan over de gewenste organisatiecultuur en structuur.
Aanbevelingen
De aanbevelingen in dit adviesrapport zijn specifiek beschreven voor academisch gezondheidscentrum Thermion. De aanbevelingen kunnen ook relevant zijn voor andere zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg die multidisciplinaire samenwerken of willen gaan samenwerken. De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd: Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van elkaars expertise en te bepalen op welke gebieden men elkaar kan aanvullen. Gezamenlijke huisvesting kan aan de samenwerking bijdragen, alleen is het belangrijk dat er tijd vrijgemaakt wordt om de samenwerking structureel vorm te geven. Het is belangrijk dat een vaste structuur gebruikt wordt om multidisciplinaire samenwerking te faciliteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk