De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie Training NAH en Eigen Regie

Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie Training NAH en Eigen Regie

Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was te achterhalen hoe oud-deelnemers aan de training ‘NAH en Eigen Regie’ terugblikken op de training en wat de gevolgen van deze training zijn geweest op hun eigen regie. Daarnaast werd onderzocht welke adviezen zij hadden om de training te verbeteren. In het trainingsboek behorende bij de training ‘NAH en Eigen Regie’ wordt beschreven dat eigen regie voor iedereen iets anders kan inhouden, doordat mensen de dingen die hen overkomen verschillend ervaren. Ook de invloed van de aandoening op het leven kan voor iedereen anders zijn (Karis & Bos, 2010). Het doel van de training is de deelnemers te leren hun eigen regie weer in handen te nemen. Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van interviews en kwantitatief onderzoek in de vorm van heiQ-vragenlijsten. Zeven cliënten en drie mantelzorgers die hebben deelgenomen aan de training zijn geïnterviewd om een beeld te krijgen van hoe zij de training ervaren hebben.
De heiQ-vragenlijsten (vragenlijsten waarmee in kaart wordt gebracht hoe mensen in het leven staan in relatie tot hun aandoening) zijn voor deelname aan de training afgenomen door de trainers. Voor dit onderzoek werden deze opnieuw afgenomen bij zowel cliënten als mantelzorgers om eventuele veranderingen in kaart te brengen. Vijftien vragenlijsten zijn ingevuld geretourneerd.

Uit de interviews kwam naar voren dat oud-deelnemers aan de training ‘NAH en Eigen Regie’ erg positief terug kijken op de training. Ze vonden deelname echt de moeite waard. Deelnemers geven aan dat zij voldoende handvatten hebben gekregen om hun eigen regie te vergroten. Ook het stellen van haalbare doelen en deze in stapjes bereiken is iets wat zij in de training hebben geleerd. Het herkennen van grenzen, inzicht krijgen in je relatie en het vinden van een balans tussen activiteiten en rust hebben deelnemers geleerd in de training. Ook het lotgenotencontact werd als erg prettig ervaren.
Iedereen heeft zijn eigen definitie van eigen regie. De één omschrijft het als “goed op jezelf passen en ook je grenzen aan kunnen geven”, een ander geeft aan “de deur dicht trekken en weggaan” als eigen regie te zien.
Cliënten hebben vooral geleerd haalbare doelen te stellen en deze stapsgewijs te bereiken. Ook het vinden van een balans tussen activiteiten en rust was een belangrijk resultaat van de training.
De trainers werden erg gewaardeerd en het feit dat er een ervaringsdeskundige aanwezig was vonden oud-deelnemers erg prettig en gaf volgens hen extra diepgang aan de training.
Oud-deelnemers zouden de training absoluut aanraden aan anderen die in eenzelfde situatie zitten. Eén van hen stelt zelfs dat de training voor iedereen nuttig zou zijn, en niet alleen voor cliënten met NAH en hun mantelzorgers.
Er zijn kleine verschillen te zien in de uitkomsten van de eerste meting van de heiQ-vragenlijst en de herhaling. Bijna alle cliënten scoorden bij de herhaling hoger dan bij de nulmeting, waaruit geconclu-deerd kan worden dat zij nu positiever in het leven staan. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de stellingen “Ik doe interessante dingen in mijn leven” en “Ik probeer het beste van mijn leven te maken”. Opvallend was dat mantelzorgers over het algemeen nog hoger scoorden dan cliënten.

Concluderend kan gezegd worden dat zowel uit de interviews als uit de heiQ-vragenlijsten bleek dat er vooruitgang was geboekt bij de oud-deelnemers op het gebied van eigen regie na het volgen van de training. Ook staan deelnemers nu over het algemeen positiever in het leven dan voor aanvang van de training. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan die de training naar een nog hoger niveau zouden kunnen brengen. Zo zou er bijvoorbeeld meer ruimte gegeven kunnen worden aan lotgenotencontact om ervaringen uit te wisselen. Ook het plannen van één of meerdere terugkomdagen kan belangrijk zijn om eigen regie te blijven behouden en doelen te blijven stellen. In de training zou meer aandacht besteed kunnen worden aan het opbouwen van een zorgnetwerk voor eventuele ondersteuning na afronding van de training ‘NAH en Eigen Regie’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk