De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patiëntvoorlichting bij bloedtransfusie

Praktijk of illusie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Patiëntvoorlichting bij bloedtransfusie

Praktijk of illusie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
De aanvraag voor dit onderzoek is tot stand gekomen vanuit de huidige praktijksituatie.
Uit praktijkervaring heerst er bij de opdrachtgever het vermoeden dat de voorlichting betref-fende bloedtransfusie onvoldoende conform protocol wordt uitgevoerd.
Dit betekent dat de patiënt niet altijd optimaal voorbereid is op de transfusie. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen is het geven van voorlichting van essentieel belang. Om deze kwaliteit te vergroten is het belangrijk te weten waar bevorderende en belemmerende factoren liggen, deze hebben betrekking op het al dan niet geven van voorlichting omtrent bloedtrans-fusie.
Onderzoeksvraag en doelstelling
De vraagstelling van het onderzoek is: “Hoe wordt door medisch specialisten en ver-pleegkundigen, binnen het CWZ, omgegaan met voorlichting betreffende bloedtransfusie aan patiënten, wat zijn hierin de bevorderende en belemmerende factoren?”
De doelstelling van dit onderzoek is: “Binnen 5 maanden (September 2013 – Januari 2014) is door de projectgroep een overzicht gemaakt van bevorderende en belemmerende factoren over patiëntvoorlichting bij bloedtransfusie. Op basis hiervan wordt de gewenste situ-atie in kaart gebracht en van daaruit worden aanbevelingen, voor het CWZ opgesteld.”
Methode van onderzoek
Het onderzoek is een mixed-design onderzoek. Dat wil zeggen dat het zowel kwalitatief als kwantitatief van aard is. Er zijn drie afdelingen geïncludeerd in het onderzoek die de bron van dataverzameling representeren.
De data zijn verzameld door middel van het verspreiden van semigestructureerde vragenlijs-ten en het uitvoeren van observaties. De semigestructureerde vragenlijst bevat 18 statements, verdeeld over 6 topics. De statements zijn opgesteld in samenwerking met een inhoudsdes-kundige en vanuit beschikbare literatuur. De vragenlijst is verspreid onder medisch specialis-ten en verpleegkundigen van de geïncludeerde afdelingen. Tevens is er een semigestructu-reerde vragenlijst verspreid onder patiënten. Tijdens het uitvoeren van de observaties is er een door de instelling gevalideerde en geverifieerde checklist gebruikt.
Resultaten
Het onderzoek laat zien dat er onvoldoende voorlichting wordt gegeven door zorgprofessio-nals betreffende bloedtransfusie. Er zijn verschillende bevorderende en belemmerende facto-ren genoemd voor het al dan niet geven van voorlichting over bloedtransfusie. Tevens worden alle facetten van voorlichting per topic besproken in de resultaten van het onderzoek. Van de 6 onderzochte topics scoren 2 topics positief. Er is tevens een discrepantie gevonden tussen de visie van zorgprofessional versus die van patiënt.
Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat er onvoldoende voorlichting wordt gegeven door zorgprofessionals aan patiënten omtrent bloedtransfusie. Hier zijn meerdere belemmerende factoren voor ge-vonden welke beschreven staan in de resultaten. Er kan niet één topic genoemd worden wel-ke het meest belemmerend werkt voor het al dan niet geven van voorlichting.
Aanbevelingen
Er zijn meerdere aanbevelingen gedaan naar aanleiding van dit onderzoek. De projectgroep adviseert de opdrachtgever scholingen te organiseren, om zo een breder draagvlak en be-wustzijn van het belang van voorlichting te creëren. Hier zijn verschillende implementatie stra-tegieën voor mogelijk. Verder adviseert de projectgroep de opdrachtgever om het protocol be-treffende bloedtransfusie aan te passen, en hierin verantwoordelijkheden betreffende voorlich-ting duidelijk in te vermelden. De laatste aanbeveling die de projectgroep doet is het inzetten van multimedia bij het geven van voorlichting.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk