De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaliseren keuringsprocessen realisatiefase binnen Van Boekel Bouw & Infra

Afstudeeronderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Optimaliseren keuringsprocessen realisatiefase binnen Van Boekel Bouw & Infra

Afstudeeronderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Van Boekel Bouw & Infra heeft steeds vaker te maken met meerdere soorten contractvormen. Waar voorheen alles RAW of STABU was wordt dit steeds vaker UAV-GC. In deze contractvorm veranderd de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een urgent onderdeel hiervan is de kwaliteitsborging binnen projecten. Binnen projecten zijn er eisen gesteld die ON dient aan te tonen. Dat proces is binnen VB B&I al deels geïntegreerd, echter nog niet alle interne processen en methodes zijn goed ingericht. Dat heeft negatieve gevolgen voor VB zelf en leidt ook tot ontevredenheid bij opdrachtgevers. Hieruit is de volgende probleemstelling ontstaan: De huidige keuringsprocessen op projecten van Van Boekel Bouw & Infra zijn foutgevoelig en omslachtig. Doordat deze keuringen niet op correcte wijze uitgevoerd worden kan de kwaliteit van producten niet altijd aangetoond worden, wat tot ontevredenheid en wantrouwen van klanten kan leiden. Dit neemt ook onnodige (faal)kosten met zich mee terwijl er geen reëel inzicht is in deze (faal)kosten.Uit deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag gevormd:
Op welke wijze kan Van Boekel Bouw & Infra efficiënte keuringsprocessen creëren binnen de realisatie van projecten om hiermee de kwaliteit van de eindproducten te verbeteren, (faal)kosten te reduceren en te zorgen voor een hogere klanttevredenheid.Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn zes deelvragen opgesteld die ieder een deel van de hoofdvraag helpen beantwoorden (deze zijn te vinden in hoofdstuk 1.6 van dit hoofdverslag). Voorafgaand aan het praktijkgerichte onderzoek is een literatuurstudie gedaan. Hierin zijn drie onderwerpen onderzocht: kwaliteit, de verschillende contractvormen in de bouw en procesverbetermethodieken.
Nadat de literatuurstudie was afgerond en kennis over de onderwerpen was vergaard, is het huidige kwaliteitsborgingssysteem doorgrond. Dit is gedaan door de processen uit het processenhuis van VB te bestuderen (technischprocesrealisatie) en het uitvoeren van interviews onder het personeel (uitvoerders, projectcoördinatoren) en opdrachtgevers van VB (vier verschillende vanuit recente UAV-GC-projecten > één miljoen). In deze interviews kwam al snel naar voren dat het personeel de keuringsmethodiek omslachtig vindt en dat er op deze wijze veel tijd verloren gaat en keuringen vaak niet goed uitgevoerd worden. In de interviews kwam duidelijk naar voren dat de wens er is om te digitaliseren. De helft van de geïnterviewde opdrachtgevers gaf aan dat ze niet tevreden zijn met de keuringen die uitgevoerd worden en daardoor niet altijd overtuigd zijn van de kwaliteit die Van Boekel levert. Aan de hand van deze uitkomsten is een interview gehouden met de directie van VB om te achterhalen of deze zich bewust was van dit feit. Dit bleek maar deels het geval doordat het probleem door werknemers VB niet gecommuniceerd werd met directie.
In de zoektocht naar een nieuwe keuringsmethode zijn drie verschillende aannemers bezocht om te achterhalen wat voor keuringsmethode zij gebruiken (BAM, Boskalis, Muller Bouw). Zij bleken drie verschillende tools te gebruiken: BIM360Field, Relatics en STA Software. Na een uitgebreid onderzoek zijn er nog een aantal tools naar voren gekomen welke gebruikt zouden kunnen worden door VB. Om een keuze te kunnen maken welke tool het beste toepasbaar is binnen VB, is een enquête gehouden onder de uitvoerders en projectcoördinatoren om te achterhalen welke aspecten belangrijk zijn volgens de toekomstige gebruikers (dit heeft plaatsgevonden na de interviews). Nadat aan de hand van deze enquête de beoordelingscriteria opgesteld zijn en de wegingsfactoren zijn toegekend, hebben drie uitvoerders van verschillende niveaus alle varianten eigenhandig getest en beoordeeld. Ook is het financiële aspect meegenomen in de vergelijking. Deze beoordelingen zijn vervolgens in een TOM (Trade off matrix) gezet. Uit deze TOM bleek STA Software de beste tool om te implementeren binnen VB. Na deze conclusie is gesproken met STA Software en is een advies uitgebracht omtrent de implementatie van de tool. Dit advies is de laatste stap van het onderzoek waarna de conclusies en aanbevelingen zijn uitgeschreven.
Conclusies die na afloop van dit onderzoek getrokken kunnen worden zijn: 1. door de implementatie van de tool STA Software creëert VB een efficiënter keuringsproces binnen de realisatie van projecten waarmee kwaliteit geborgd kan worden, 2. na implementatie kan er gestuurd worden op vergaarde data uit eerdere projecten om faalkosten te reduceren en waar mogelijk te voorkomen, deze data kan ook gebruikt worden als stuurmiddel bij het inkoop proces van projecten. 3. en bovenal creëert VB met STA Software rapportages om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan om zo meer vertrouwen op het gebied van kwaliteit en professionaliteit in Van Boekel door opdrachtgevers

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVan Boekel Bouw & Infra
Datum2019-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk