De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Destinatie: Holwerd aan Zee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Destinatie: Holwerd aan Zee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Destinatie ‘Holwerd aan Zee’, een langzaam ontwikkeld dorp en omliggend gebied. Dat is het idee voor de toekomst. Initiatiefnemers willen Holwerd weer aan zee leggen, zoals vroeger. Een doorbraak in de dijk om de verbinding tussen het Werelderfgoed Unesco Waddenzee en het achterland te herstellen (Werkgroep Holwerd aan Zee, 2015). Met als doel de vaargeul van Ameland openhouden, de krimp in Holwerd tegengaan, de natuur in omliggende gebieden versterken en een toeristische groei voor noordoost Friesland creëren (GPTV, 2015). Het uitgangspunt voor dit onderzoek is dat ‘Holwerd aan Zee doorgaat, zoals in het huidige plan beschreven staat.
Het doel van dit onderzoek is om een nieuwe doelgroep voor ‘Holwerd aan Zee’ in kaart te brengen. Met als subdoel dat er concrete aanknopingspunten worden ontdekt voor vervolgonderzoek. De on-derzoeksvraag die hierbij opgesteld is, is: welke nieuwe doelgroep kan ‘Holwerd aan Zee’ voor de re-creatie aantrekken rekening houdend met geconstateerde succes- en faalfactoren uit de recreatie-branche? Deelvragen hierbij zijn: wat zijn succes- en faalfactoren in de recreatiebranche? Hoe ziet het huidige recreatieve aanbod gebaseerd op de leefstijlkleuren eruit in Friesland? En wat zijn recreatie-kansen voor Holwerd? De onderzoeksresultaten zijn verkregen door middel van literatuuronderzoek, een analyse van die documentatie en door middel van expert interviews. De resultaten van de deel-vragen zijn voorgelegd aan experts, waarop zij hun mening hebben gegeven. Om de doelgroep in te delen, zijn de zeven leefstijlkleuren van Recron (2014) gebruikt. De kleuren zijn avontuurlijk en sportief paars, comfortabel en luxe blauw, cultureel en inspirerend rood, gezellig lime, ingetogen aqua, rustig groen en uitbundig geel.
Faalfactoren bij projecten blijken het financiële aspect en te aanbodgerichte recreatie te zijn. Een succesfactor daarentegen blijkt destinatieontwikkeling te zijn: het langzaam ontwikkelen van een gebied. De leefstijlkleuren op dit moment in Friesland zijn verdeeld; voor de uitbundig gele en rustig groene recreant is er aanbodoverschot, het gezellig lime aanbod is in evenwicht en het recreatieve aanbod voor ingetogen aqua, avontuurlijk en sportief paars, cultureel en inspirerend rood en comfortabel en luxe blauw is weinig aanwezig. De recreatiekansen voor Holwerd zitten in de kenmerken van het dorp, de opstapplaats naar Ameland en het cultuurtoerisme.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFacility Management
AfdelingInstituut voor Facility Management [tot 1 september 2020]
PartnersKenniscentrum Noorderruimte
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk