De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sollicitatieverplichting van cliënten in de Wsnp

In opdracht van de Groningse Kredietbank

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De sollicitatieverplichting van cliënten in de Wsnp

In opdracht van de Groningse Kredietbank

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De essentie van de doelstelling is het doen van aanbevelingen aan de afdeling Wsnp van de Groningse Kredietbank, ter verbetering van de huidige werkwijze met betrekking tot het beoordelen van de sollicitatieverplichting bij cliënten die geen medisch dossier kunnen overleggen, waarbij hulpverlening ontbreekt en die objectief gezien geen kans meer maken op een baan. Om dit te bereiken is een centrale onderzoeksvraag geformuleerd met daaraan gekoppeld een aantal deelvragen.
Als eerste is onderzoek gedaan naar de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de jurisprudentie, de Recofa-richtlijn en de literatuur. Hieruit kwam naar voren dat cliënten in de Wsnp in beginsel allemaal een sollicitatieverplichting hebben, tenzij ze (al) fulltime werken of stukken kunnen overleggen waaruit blijkt dat ze niet in staat zijn om te werken. De sollicitatieverplichting is de cliënten in de Wsnp opgelegd met het doel dat de cliënten zich maximaal moeten inspannen om zoveel mogelijk baten te sparen voor de boedelrekening. De gelden op de boedelrekening, komen na aftrek van de bewindvoerderskosten, namelijk ten goede van de schuldeisers.
Als tweede is onderzoek gedaan naar de werkwijzen van advocaat-bewindvoerders, particuliere bewindvoerders en bewindvoerders in dienst van de gemeente met betrekking tot het beoordelen van de sollicitatieverplichting bij deze doelgroep. In dit onderzoek worden de verschillen en overeenkomsten in de werkwijzen benoemd tussen de drie groepen bewindvoerders onderling. De overeenkomst is dat alle bewindvoerders handelen vanuit hun eigen ervaring. Het verschil is dat de advocaat-bewindvoerders het meeste gericht zijn op het sparen voor de schuldeisers, de particuliere bewindvoerders het meest zakelijk handelen en de bewindvoerders in dienst van de gemeente Groningen het sociale aspect meer benadrukken.
Getoetst is of er een verschil bestaat in de beoordeling van de sollicitatieverplichting tussen de drie groepen bewindvoerders en de rechter-commissaris. Daartoe zijn de antwoorden van de bewindvoerders vergeleken met de resultaten uit de dossierstudie. De rechter-commissaris is uiteindelijk degene die bepaalt of de cliënt al dan niet een ontheffing krijgt van de sollicitatieverplichting. Uit de dossierstudie is naar voren gekomen dat de rechter-commissaris eerder een ontheffing verleent dan dat de bewindvoerders hierom zouden verzoeken.
Als derde is onderzocht welke knelpunten de bewindvoerders (als totale groep) ervaren bij het beoordelen van de sollicitatieverplichting ten aanzien van deze doelgroep. Over het algemeen ervaren ze als knelpunt dat deze doelgroep van cliënten, gelet op hun beperkingen en op de huidige economische situatie in Nederland, weinig kans maken op de arbeidsmarkt. De bewindvoerders vinden het lastig om iets van de cliënt te verlangen waarvan ze weten dat betaald werken niet haalbaar is voor deze groep cliënten.
Op basis van bovenstaande analyse is gekeken wat een kwalitatief goede werkwijze is voor het beoordelen van de sollicitatieverplichting bij deze doelgroep. De bewindvoerders moeten bij aanvang van de Wsnp duidelijk aan de cliënt aangeven wat er van hem verwacht wordt. Belangrijk is dat de bewindvoerder hierbij begrip toont voor de situatie van de cliënt maar ook de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt benadrukt. Bij cliënten die veel weerstand geven met betrekking tot het kunnen voldoen aan de sollicitatieverplichting, dient de bewindvoerder de inspanningsverplichting in plaats van de sollicitatieverplichting te bespreken. Indien er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet kunnen voldoen aan de sollicitatieverplichting wordt geadviseerd een verhoor aan te vragen bij de rechter-commissaris, dit met het oog op het beoogde doel van de sollicitatieverplichting. De rechter-commissaris kan dan zelf een oordeel vormen over de sollicitatieverplichting van de cliënt.
De belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek aan de afdeling Wsnp van de Groningse Kredietbank is de sollicitatieverplichting als inspanningsverplichting van de cliënt te benadrukken.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk