De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eerstelijns ergotherapie gericht op arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid

Open access

Rechten:

Eerstelijns ergotherapie gericht op arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid

Open access

Rechten:

Samenvatting

Inleiding
Wanneer het uitvoeren van werkzaamheden niet meer mogelijk is, door een chronische aandoening, heeft dit veel negatieve gevolgen op de kwaliteit van leven. Er ontstaat steeds meer besef over het belang van preventie binnen arbeid en de vraag naar eerstelijns paramedici die zich hierin hebben gespecialiseerd groeit. Onder leiding van Dr. Harald Miedema is er tijdens dit afstudeeronderzoek binnen de bachelor Ergotherapie onderzoek gedaan om de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: Is het haalbaar en effectief om vanuit de eerstelijns ergotherapie in een vroegtijdig stadium ondersteuning te bieden aan een cliënt met chronische pijn aan het bewegingsapparaat bij arbeidsgerelateerde klachten, zodat arbeidsparticipatie blijft behouden en verzuim wordt beperkt?

Methode
Doormiddel van een literatuurstudie is er onderzocht welke interventies, toegepast vanuit ergotherapie effectief zijn bij het ondersteunen cliënten met chronisch pijn aan het bewegingsapparaat gericht op arbeidsparticipatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de databanken OTSeeker, PubMed en Cinahl. Daarnaast is er gezocht in Google Scholar. Aan de hand van de selectiecriteria en de gelezen samenvattingen bleken in totaal 7 artikelen relevant. Vervolgens zijn door middel van semigestructureerde interviews bij 8 eerstelijns ergotherapeuten de ervaringen, meningen en belevingen in kaart gebracht om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

Resultaten
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat arbeidsrevalidatie waarbij de ergotherapeut betrokken is, effectief is bij het in stand houden/verbeteren van arbeidsparticipatie en baanbehoud. Interventies die hieronder vallen zijn werkplekbezoeken, interventies rondom belasting/belastbaarheid, cognitieve gedragsverandering en ergonomie. Daarnaast wordt de bijdrage van ondersteuning vanuit multidisciplinair team positief benoemd. Echter is geen literatuur gevonden over de het effect van de ondersteuning vanuit alleen een eerstelijns setting. De ondersteuning vanuit ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, waardoor er maximaal 10 uur aan besteed wordt. Gemiddeld in alle onderzoeken duurt de ondersteuning vanuit ergotherapie 5 uur.
Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat alle respondenten de meerwaarde zien van eerstelijns ergotherapie bij arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid, vanwege de effectiviteit van de ondersteuning en de meerwaarde voor de cliënt. De respondenten geven aan zich tot heden vooral te hebben gericht op re-integratie, maar zien de overlap met duurzame inzetbaarheid wel. De toegepaste interventies dragen effectief bij aan het in stand houden van de arbeidsparticipatie van cliënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Deze interventies zijn echter ook inzetbaar bij cliënten met andere chronische aandoeningen die voor pijn, vermoeidheid en vermindering van arbeidsparticipatie zorgen. Respondenten geven aan behoefte te hebben aan een evidence-based werkwijze waarin aanbevelingen staan over effectieve interventies, advisering over actuele wet- en regelgeving en het belang van een samenwerkingsverband met zorg- en arboprofessionals.

Conclusie
Ondersteuning vanuit eerstelijns ergotherapie gericht op arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid is effectief om cliënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat te ondersteunen. Er is duidelijk behoefte aan een evidence-based werkwijze die is toegespitst op arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid. Aanbevelingen ter implementatie van deze werkwijze zijn: opname van kennis over eerstelijns ergotherapie gericht op arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid in het curriculum van de opleiding ergotherapie, het aanbieden van bijscholing voor beroepsuitoefenaars en het verrichten van vervolgonderzoek naar de effectiviteit van ergotherapeutische en multidisciplinaire interventies met gebruik van een valide meetinstrument, gericht op verzuim en arbeidsparticipatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingIVG
PartnerKenniscentrum Zorginnovatie
Datum2023-01-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk