De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitwerking van letsel binnen de tuchtrechtspraak van de KNVB

Rechten:

Uitwerking van letsel binnen de tuchtrechtspraak van de KNVB

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding voor het onderzoek is een gesprek geweest, tussen Ruud de Klerk (secretaris tuchtzaken) en mij op de afdeling tuchtzaken van de KNVB. Ik ben werkzaam op de afdeling tuchtzaken en hierbij kwam ter sprake dat er, voornamelijk bij de behandeling van tuchtzaken met letsel, niet voldoende uniformiteit bestaat binnen de verschillende districten, als het gaat om de strafmotivering en de strafoplegging. Daarbij is het volgens Ruud ook van belang dat er gekeken wordt naar de wijze waarop er binnen het strafrecht recht wordt gesproken. Dit vanwege het feit dat men, binnen de KNVB, nogal vaak de vergelijking maakt tussen de tuchtrechtspraak van de KNVB en het Burgerlijk recht en met name het strafrecht. Mede gelet op het feit dat ik dit schooljaar, ter afronding van mijn studie, een afstudeeronderzoek moest houden is dit een mooie gelegenheid geweest om naar bovenstaande onderzoek te doen.
De centrale vraag binnen het onderzoek is als volgt:
‘Wat is de beste mogelijkheid voor de KNVB, blijkens analyse van de huidige regelgeving, dossieronderzoek, enquêtes en interviews, om er voor te zorgen dat (opgelopen) letsel (door handelen van een ander) op een goede en heldere manier wordt ingebed in de tuchtrechtspraak?’
Het doel van het onderzoek is om, op grond van dossieronderzoek, jurisprudentieonderzoek en enquêtes en interviews met de tuchtcommissie, een advies te schrijven voor de KNVB dat er aan zal bijdragen dat letsel op een juiste manier wordt ingebed in de strafmaat van de tuchtrechtspraak. Ik heb hierbij 11 uitspraken van de tuchtcommissie onderzocht, waarbij er sprake was van letsel. Tevens heb ik 10 uitspraken van de rechter onderzocht waarbij deze een uitspraak doet over een strafdossier waarbij er, door een overtreding op het voetbalveld, letsel is ontstaan bij het slachtoffer. De enquêtes zijn ingevuld door alle leden van de tuchtcommissie. Ik heb er daarnaast voor gekozen om de zes voorzitters van de tuchtcommissie van elk district te interviewen. In dit interview ben ik dieper op de vragen ingegaan waardoor ik een nog beter beeld kon creëren, van wat de mening en de zienswijze is van de leden van de tuchtcommissie omtrent de behandeling van letsel binnen een tuchtzaak.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de tuchtcommissieleden van mening zijn dat de KNVB afstand moet nemen van de minimumstraf zoals deze nu in het tuchtrecht staat. Door de minimumstraf is het voor de tuchtcommissieleden lastig om maatwerk te leveren. Maatwerk is echter van groot belang bij de behandeling van letsel, omdat het in sommige situaties om gecompliceerde zaken gaat. Daarom is het van belang dat er ruimte is in de strafmaat. Er zijn namelijk situaties waarbij er sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit zijn situaties waarbij er bijvoorbeeld sprake is van zelfverdediging. Deze verzachtende omstandigheden moeten meegenomen kunnen worden in de strafmaat. De minimumstraf maakt het moeilijk voor de tuchtcommissieleden om een lagere straf op te leggen.
Tevens hebben de tuchtcommissieleden aangegeven dat het verstandig is om gebruik te gaan maken van jurisprudentie, wat natuurlijk ook al het geval is binnen de rechtspraak. Jurisprudentie kan er voor zorgen dat men beter in staat is om uniform recht te spreken. De jurisprudentie moet de tuchtcommissieleden houvast geven bij de beoordeling van een tuchtzaak. Daarbij moet de jurisprudentie ook gaan helpen bij het beter en concreter motiveren van de uitspraken. Uit de dossieranalyse is namelijk gebleken dat er vaak gebruik gemaakt wordt van standaardzinnen, als men spreekt over de strafmotivering. Middels de jurisprudentie is het ook makkelijker om te constateren of er sprake is van licht of zwaar lichamelijk letsel. Op dit moment vinden de tuchtcommissieleden dit lastig om te bepalen.
Ik adviseer daarom de KNVB om geen gebruik meer te maken van de minimumstrafmaat. Net als in het Strafrecht moet er enkel gebruik gemaakt gaan worden van een maximumstraf. Hierdoor geef je de tuchtcommissieleden meer vrijheid en kunnen zij beter maatwerk verrichten. Ter ondersteuning van het verdwijnen van de minimumstrafmaat is het van belang en verstandig om jurisprudentie te introduceren binnen de tuchtrechtspraak van de KNVB. Zoals hiervoor al aangeven zal de jurisprudentie er mede voor zorgen dat er uniformer recht wordt gesproken ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij helpt de jurisprudentie zoals gezegd ook bij het motiveren van de uitspraak door een tuchtcommissielid.
Een ander advies richting de KNVB is het concretiseren van de begrippen ‘binnen een spelsituatie’ en ‘buiten een spelsituatie’. Op dit moment bestaat er veel onduidelijkheid onder de tuchtcommissieleden omtrent deze begrippen. In de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal worden de begrippen, op dit moment, op de volgende manier omschreven: ‘onder binnen een spelsituatie wordt verstaan; daar waar zich een strijd om de bal afspeelt, al het overige speelt zich af buiten een spelsituatie. De Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal is te abstract in de uitleg van deze begrippen. Een concrete uitleg van deze begrippen is echter van groot belang binnen de bepaling van de strafmaat. Een situatie waarbij er binnen een spelsituatie letsel is opgelopen, heeft nog wel eens te maken met onkunde van de tegenspeler. Echter vinden de grootste gedeelte van de overtredingen, waarbij letsel wordt opgelopen, buiten een spelsituatie plaats. Hierbij kan je sneller aannemen dat er sprake is van opzet en dus verdient de dader, volgens de tuchtcommissieleden uit de enquête, een hogere straf. Mijn advies is om de begrippen op de volgende manier te omschrijven: onder binnen een spelsituatie wordt verstaan; daar waar de bal een rol speelt en men in strijd is om deze bal, op een reglementaire wijze, binnen de regels van het voetbal, probeert te veroveren/ af te pakken.
Onder buiten een spelsituatie wordt verstaan; daar waar de bal in die situatie geen rol speelt. De bal is niet in de buurt van de betrokken spelers en men neemt niet actief deel aan het spel.
Mijn laatste advies aan de KNVB is dat men er over na moet denken om extra cursussen in te plannen waarbij tuchtcommissieleden wordt uitgelegd op welke wijze men de strafmotivering van een uitspraak moet opbouwen. Op dit moment wordt dit veel te veel gedaan middels standaardzinnen. De KNVB kan er middels cursussen voor zorgen dat de tuchtcommissieleden nog meer in staat zijn om een juiste motivatie van de straf te kunnen beschrijven. Hierdoor zal de acceptatie onder de betrokkenen ook toenemen en schept het veel meer duidelijkheid. Bij deze cursus moet men de tuchtcommissieleden leren om stapsgewijs een straf te motiveren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersKNVB
Datum2016-10-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk