De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een legitieme vordering?

Onderzoek naar de naleving van de Wet Incasso Kosten door incassobureaus in Nederland

Rechten:

Een legitieme vordering?

Onderzoek naar de naleving van de Wet Incasso Kosten door incassobureaus in Nederland

Rechten:

Samenvatting

Doelstelling/probleemstelling
In juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. De wet heeft tot gevolg dat er striktere regels voor incassobureaus zijn ingevoerd met betrekking tot de hoogte van de incassokosten die zij, bij niet nakoming van een overeenkomst, kunnen vorderen en stelt aanvullende (omgangs)regels, waaraan de incassobureaus zich dienen te conformeren. Anti Incasso had sterke aanwijzingen dat ondanks de wetswijziging er toch nog veel mensen benadeeld worden door incassobureaus.

Het doel van dit onderzoek is inzicht verschaffen in de naleving van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten, ook wel bekend als de Wet Incassokosten (WIK). In het onderzoek is uiteen gezet wat de meest voorkomende klachten zijn over de incassobureaus en of er mogelijk verschil zit tussen zelfstandige incassobureaus of incassobureaus welke zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Incasso- ondernemingen(NVI).
Methode
Met het dossieronderzoek is aan de hand van de huidige wet- en regelgeving nagegaan welke incassobureaus zich niet conformeren aan de WIK. Aan de hand van drie toetsingscriteria is nagegaan of er sprake van een onrechtmatigheid is. In dit onderzoek staat het dossieronderzoek, waarin de aard van de klachten over de naleving van de WIK door incassobureaus inzichtelijk is gemaakt, centraal. In eerste instantie is gekeken naar het aantal dossiers waarin de hoofdsom en de bijkomende kosten werd betwist. Daarnaast kon er sprake zijn van een overig juridische probleem.
Ook is er gebruik gemaakt van de methode interviewen. Voor dit onderzoek zijn vijf respondenten met een verschillende achtergrond geïnterviewd. Aan de hand van interviews is gekeken welke bijdrage de preventiemaatregelen van Anti Incasso leveren. Uit de interviews bleek wat de praktijksituatie was voorafgaand aan de invoering van de WIK, de ervaringen na de invoering van de WIK en welke mogelijkheden de respondenten zagen om de naleving van de WIK te kunnen verbeteren. Daarnaast is gekeken of de aangedragen oplossingen realiseerbaar zijn voor Anti Incasso en hoe dit er in de praktijk eventueel uit zou kunnen zien.
Resultaat
Uit het onderzoek is gebleken dat de hoofdsom om verschillende redenen kan worden betwist: de hoofdsom is voldaan, er is geen overeenkomst met de wederpartij of de berekenwijze van de hoofdsom is incorrect.
Daarnaast is gebleken dat betwisting van de bijkomende kosten geschied wanneer de naleving van de incassokosten incorrect is en/of de rente afwijkt van de wettelijke bepalingen. Ook worden de bijkomende kosten betwist als er naast de incassokosten ook overige kosten in rekening worden gebracht.

Ook blijkt dat overige juridische problemen kunnen worden opgelost door bemiddeling in het geschil, een advies over de juridische positie van cliënt en een BKR verwijdering.

Tot slot is uit het onderzoek gebleken dat de inhoudelijke verschillen tussen zelfstandige incassobureaus en NVI-leden niet erg zichtbaar is. Wat betreft de betwisting van de gehele vordering, zowel hoofdsom als bijkomende kosten, zijn de overeenkomsten groot. Dit is echter merkwaardig gezien het feit dat de NVI in haar algemene voorwaarden aangeeft dat er een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure gehanteerd dient te worden. Dit houdt in dat ten eerste de debiteuren op een correcte manier moeten worden behandeld en ten tweede, dat de incassoactiviteiten conform de geldende wet- en regelgeving dienen te geschieden.

Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de voorwaarden die verbonden zijn aan het keurmerk en het lidmaatschap bij de NVI niet het gewenste effect hebben.

Aanbeveling
Op basis van de conclusies adviseer ik aan de opdrachtgever om de volgende aanbevelingen in te zetten zodat de consument optimaal gebruik kan maken van de ondersteuning door Anti Incasso.
1. Controle op naleving door externe partij
2. Gedragscode NVI
3. Invoering van wetsvoorstel, boetes bij onzorgvuldig incassobeleid
4. Uitbreiding doelgroep
5. Uitbreiding workshop Juridisch Sterk

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnersAnti Incasso
Datum2016-10-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk