De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De flexwerker van de toekomst

De ontwikkelingen van de rechtspositie van de flexwerker

Open access

Rechten:

De flexwerker van de toekomst

De ontwikkelingen van de rechtspositie van de flexwerker

Open access

Rechten:

Samenvatting

Met de komst van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) wijzigt het ontslagrecht, een aantal onderdelen van de Werkloosheidswet en de rechtspositie van de flexwerkers. Mijn onderzoek beperkt zich tot de rechtspositie van de flexwerkers. De medewerkers van bedrijf hebben vragen over de positie van de flexwerker. Om die reden wil ik de veranderingen van de afgelopen jaren met betrekking tot de flexwerker in kaart brengen. De medewerkers frontoffice en de advocaten en juristen hebben te maken met de recente ontwikkelingen omtrent de flexwerker.

Het doel van mijn onderzoek is om aan bedrijf aanbevelingen te doen voor een nieuw werkproces dat samenhangt met de regels van de ongewijzigde en gewijzigde of nieuwe wetgeving door interviews af te nemen met de medewerkers en jurisprudentie op te zoeken over de payrollconstructie. Ik heb dit onderzoek verricht door middel van een literatuuronderzoek, bronnenonderzoek, jurisprudentie-onderzoek en interviews af te nemen.

Mijn centrale vraag luidt als volgt: Welk advies kan worden gegeven aan bedrijf om hun werkprocessen aan te passen op de bestaande- en nieuwe wetgeving omtrent de flexwerkers, rekening houdend met de voorkeur van de medewerkers en de rechtspraak?

Onder flexwerkers vallen verschillende soorten arbeidsrelaties en flexibele krachten, namelijk: het seizoenscontract, oproepcontract, bepaalde tijdscontract, uitzendovereenkomst, payrollovereenkomst, de zzp’er, thuiswerkovereenkomst, gedetacheerde en de freelanceovereenkomst. Het bepaalde tijdscontract en de uitzendovereenkomst zijn in de wet geregeld.

In 1999 trad de Wet flexibiliteit en zekerheid (hierna: FlexWet) inwerking. Een aantal rechtsregels omtrent de flexwerker blijft ook met de komst van de Wwz in stand, namelijk: het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang, de minimale loonbetaling per oproep en de uitzendkracht. Met de komst van de Wwz verandert een aantal rechtsregels per 1 januari 2015 of er treden nieuwe rechtsregels in werking, namelijk: de aanzegtermijn, het proeftijdsbeding, het concurrentiebeding, loondoorbetalingsbeding en de positie van de payrollwerknemer wordt beter beschermd. Per 1 juli 2015 veranderen twee rechtsregels, namelijk: de ketenregeling en de ragetlieregel.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wie de werkgever is bij een payrollconstructie, heb ik een jurisprudentie-onderzoek verricht. Hierin wordt duidelijk, dat de afgelopen jaren de payrollonderneming wordt aangemerkt als werkgever. De payrollwerknemer en de payrollonderneming hebben een uitzendovereenkomst met elkaar gesloten, ook al is er geen sprake van een allocatieve functie.

Uit mijn interviews met de medewerkers frontoffice is gebleken, dat iedereen hetzelfde werkproces heeft. De medewerkers krijgen vragen over de rechtspositie van de flexwerker, maar zij kunnen hier niet altijd antwoord opgeven. De medewerkers mogen de cliënt niet adviseren. Dit moet worden gedaan door de juristen. Zij vinden het lastig om emotionele spoed en rationele spoed van elkaar te onderscheiden.

Om de werkprocessen van de juristen duidelijk te krijgen, heb ik interviews gehouden met juristen. Uit de interviews kan ik concluderen, dat de werkprocessen tussen de verschillende juristen overeenkomen. Door middel van vragen probeerde ik achter de kennisknelpunten en de praktijkknelpunten te komen. Hieruit bleek dat zij de basiswijzigingen van de flexwerker weten en dit in de praktijk soms als vervelend ervaren.

Naar aanleiding van de interviews heb ik aan bedrijf aanbevelingen kunnen doen. Voor de medewerkers frontoffice heb ik een schema gemaakt, dat gebruikt kan worden bij de telefoongespreken met de cliënten. Om het onderscheid te kunnen maken tussen emotionele spoed en rationele spoed is het verstandig om zorg te dragen voor een betere samenwerking tussen de juristen en de medewerker van frontoffice.

Uit de interviews is gebleken, dat de werkprocessen van verschillende juristen overeenkomen. De juristen zullen zodra zij een nieuwe zaak krijgen omtrent de recente ontwikkelingen van de flexwerker, zich goed moeten inlezen voordat er contact wordt opgenomen met de cliënt. Ik beveel verder aan om meer kennis met elkaar te delen, door bijvoorbeeld vaker een kennisoverleg te organiseren en een pagina waarop kennis met elkaar kan worden gedeeld aan te maken op intranet. Verder heb ik de rechtsregels omtrent de flexwerker kort en krachtig uitgewerkt, zodat dit telefonisch aan de cliënt kan worden medegedeeld of kan worden meegestuurd bij de eerste brief. De juristen geeft hierdoor toch informatie over de vraag van cliënt. Hiermee wordt tijd gewonnen en de cliënt zal zich gerust gesteld voelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-09-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk