De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het klemcriterium bij ouderlijk gezag

Rechten:

Het klemcriterium bij ouderlijk gezag

Rechten:

Samenvatting

Inleiding
Naar aanleiding van het nog niet duidelijk in kaart hebben gebracht van de feiten en omstandigheden die leiden tot de beslissing dat er sprake is van het klemcriterium vroeg mijn opdrachtgever of ‘het klemcriterium bij ouderlijk gezag’ niet een optie was als onderwerp voor mijn scriptie. De beslissing van de rechter is casus-gebonden. De uitspraak is gedaan in dat betreffende geval onder die omstandigheden: het is casuïstiek. Het probleem van de opdrachtgever ligt bij het ondervinden van moeilijkheden bij het adviseren van zijn/haar cliënten en het goed presenteren van de feiten en omstandigheden aan de rechter. Het juridisch vraagstuk richt zich tot welke feiten en omstandigheden leiden tot de beslissing dat er sprake is van het klemcriterium. Tevens wil de opdrachtgever graag dat er wordt onderzocht of er sprake is van een rode draad van de feiten en omstandigheden. Door middel van dit onderzoek zal er een bijdrage worden geleverd door het inzichtelijk maken van de invulling die door de jurisprudentie wordt gegeven aan het klemcriterium.
Centrale vraag
De volgende centrale vraag is naar voren gekomen naar aanleiding van het probleem: Wat kan Advocatenkantoor Janssen Wassenaar haar cliënten adviseren bij een verzoek tot wijziging van het gezag met betrekking tot het toepassen van ‘het klemcriterium’, blijkens wet- en regelgeving en jurisprudentie onderzoek?
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is Advocatenkantoor Janssen Wassenaar een advies te geven, over hoe zij haar cliënten kan adviseren bij een verzoek tot wijziging van het gezag met betrekking tot het toepassen van ‘het klemcriterium’, door middel van de wet- en regelgeving te bestuderen en jurisprudentie onderzoek.
Methoden van onderzoek
Ter beantwoording van de centrale vraag zijn er acht deelvragen gesteld. De deelvragen in het theoretisch-juridisch onderzoek gedeelte zijn behandeld aan de hand van een analyse van wet- en regelgeving, vakbladen en handboeken. De deelvragen in het praktijkonderzoekgedeelte zijn beantwoord aan de hand van jurisprudentieonderzoek.
Onderzoeksresultaten
Een duidelijke lijn in de rechtspraak bij een verzoek tot wijziging van het gezamenlijk ouderlijk gezag naar eenhoofdig ouderlijk gezag conform art. 1:251a lid 1 BW, is dat het verzoek wordt toegewezen indien door feiten en omstandigheden niet te verwachten is dat in de communicatie binnen afzienbare tijd verbetering komt. Hiervan kan sprake zijn als er niet van de verzorgende ouder kan worden verwacht dat hij/zij in overleg treedt met de niet-verzorgende ouder, omdat dit als een te zware belasting voor de verzorgende ouder wordt verwacht, in combinatie met angst van de verzorgende ouder jegens de niet-verzorgende ouder. Hier kan tevens sprake van zijn indien diverse hulpverleningsinstanties zijn ingezet om de communicatie te verbeteren en dit heeft geen resultaten opgeleverd alsmede eventuele langslepende gerechtelijke procedures. Als gevolg hiervan kan er sprake zijn van een loyaliteitsconflict bij de minderjarige en/of stress en spanning die de minderjarige door de strijd (en daarbij wordt betrokken) ervaart, waardoor de minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd.
Een duidelijke lijn in de rechtspraak bij een verzoek tot wijziging van het gezamenlijk ouderlijk gezag naar eenhoofdig ouderlijk gezag is dat het verzoek wordt afgewezen indien er sprake is van geen enkele communicatie of geen constructieve communicatie, maar de niet-verzorgende ouder belemmert de verzorgende ouder niet in zijn/haar opvoedingstaken. Tevens wordt het verzoek afgewezen indien blijkt dat de ouders ondanks de conflicten / omstandigheden wel in staat zijn uiteindelijk beslissingen aangaande de minderjarige te nemen. Indien er sprake is van een lang hulpverleningstraject en eventuele gerechtelijke procedures, wordt het verzoek toch afgewezen als blijkt dat ondanks deze lange strijd de ouders toch enigszins in staat zijn uiteindelijk beslissingen aangaande de minderjarige te nemen.
Een duidelijke lijn in de rechtspraak is dat het verzoek tot wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk ouderlijk gezag wordt toegewezen indien de niet-verzorgende ouder, in de gevallen van gezagswijzigingen conform art. 1:253c BW vrijwel altijd de vader, beslissingen aangaande de minderjarige niet belemmert. Zo als ook wanneer de vader enige afstand weet te betrachten en hoofdzakelijk wil meebeslissen in belangrijke zaken. Indien er sprake is van geen enkele directe communicatie, maar er is wel sprake van een andere manier van communiceren, bijvoorbeeld via een ander of via een schrift, worden de ouders in staat geacht gezamenlijk beslissingen aangaande de minderjarig te nemen.
Een duidelijke lijn in de rechtspraak is dat een verzoek tot wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk ouderlijk gezag wordt afgewezen indien door feiten en omstandigheden niet te verwachten is dat in de communicatie binnen afzienbare tijd verbetering komt. Eenzelfde lijn kan worden getrokken als bij toewijzing van wijziging van het gezamenlijk ouderlijk gezag naar eenhoofdig ouderlijk gezag. Een opmerkelijke toevoeging hieraan is dat er in de jurisprudentie van wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag naar gezamenlijk ouderlijk gezag veel meer wordt afgewogen of de ouders op een respectvolle manier met elkaar kunnen communiceren. Ruis in de communicatie zoals: bedreigingen over en weer, zeer emotioneel communiceren, heftige verwijten jegens elkaar en hevige strijd worden in deze uitspraken al gauw als een situatie gezien waar niet binnen afzienbare tijd verbetering in zal komen.
Beantwoording centrale vraag
Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er enigszins sprake is van een rode draad van feiten en omstandigheden. Deze vrij summiere rode draad van feiten en omstandigheden zijn terug te vinden in bijlage 6: checklist klemcriterium. Door middel van dit onderzoek is Advocatenkantoor Janssen Wassenaar in het bezit van jurisprudentietabellen, die zij kunnen gebruiken tijdens het in kaart brengen van de desbetreffende situatie van haar cliënten. Een echt duidelijke uiteenzetting van de feiten en omstandigheden die leiden tot het klemcriterium is vrijwel onmogelijk. Het is enorm casus gebonden.
Aanbeveling
Mijn advies aan Advocatenkantoor Janssen Wassenaar is om de feiten en omstandigheden die cliënt aandraagt te vergelijken met de feiten en omstandigheden in de jurisprudentietabellen in bijlage 2 t/m 4 en de checklist in bijlage 6. Er dient grondig onderzocht te worden of de desbetreffende feiten en omstandigheden de feiten en omstandigheden zijn die leiden tot het klem of verloren raken van de minderjarige. Tevens dient er grondig onderzocht te worden of er geen sprake is van feiten en omstandigheden welke een verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag juist doen afwijzen. Indien er sprake is van feiten en omstandigheden welke een verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag doen afwijzen, heeft een eventuele procedure weinig zin.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersAdvocatenkantoor Janssen Wassenaar
Datum2016-07-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk