De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bergbezinkbassin Eisenhowerlaan Oude Tonge

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bergbezinkbassin Eisenhowerlaan Oude Tonge

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer men als opdrachtgever een project heeft om te laten uitvoeren door een marktpartij is het van belang om vooraf te weten waar knelpunten kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van het project. Waar zijn er risico’s die vooraf al onderkend kunnen worden zodat de risico’s beheersbaar zijn. Hiervoor dient men het gehele bouwproces te structureren zodat processen beheersbaar worden. Om structuur te geven aan de gehele voorbereiding wordt het proces onderverdeeld in een aantal stappen.
Stap 1
Risicoanalyse, het vaststellen en vastleggen waar in het project risicovolle eigenschappen zich bevinden, welke producten en diensten zijn kritisch. Dit is een heel duidelijke omschrijving van het begrip risicoanalyse.
Stap 2
Bij het vaststellen van de contractvorm is van belang te weten hoe de opdrachtgever het werk wil beheersen en welke risico’s in eigen beheer blijven. In de voorbereiding- en ontwerpfase van een project wordt in een vroeg stadium een keuze gemaakt met betrekking tot de vorm van het uitvoeringscontract en de wijze van aanbesteden.
Stap 3
Tijdens de derde stap dient men te bepalen hoe het project zal worden aanbesteed. Tegenwoordig zijn hiervoor vele mogelijkheden, met de daarbij horende voor en nadelen. Landelijk, en zelfs op Europees niveau, zijn er wel richtlijnen waaraan een opdrachtgever zich moet houden.
Stap 4
Wanneer het werk dan daadwerkelijk zal worden aanbesteed en worden gegund aan een marktpartij dient er als laatste nog een contractbeheersingsplan worden opgesteld. Een contractbeheersingsplan is een plan waarin wordt beschreven hoe de directie het werk zal gaan begeleiden tijdens de uitvoering.

Om op het geotechnische gebied een werk goed voor te bereiden is het eerste vereiste dat de bestaande grondslag en ondergrond in kaart wordt gebracht. Met deze kengetallen kan men verdere berekeningen opstellen om bijvoorbeeld een funderingsberekening te maken.
Het in kaart brengen van de ondergrond geschied door het uitvoeren van sonderingen die tot op een bepaalde diepte beneden het maaiveld zijn uitgevoerd. Uit deze sonderingen komen de volgende waardes:
Conusweerstand;
Plaatselijke wrijving;
Wrijvingsgetal.

Wanneer men op een project grondwater dient te moeten onttrekken om de werkzaamheden “in den droge” te kunnen uitvoeren is men gebonden aan regelgeving. Deze regelgeving kan men opsplitsen in drie hoofditems, waarbij verschillende overheidsinstellingen verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van een bemaling. Het betreft hier de volgende drie items:
Onttrekken grondwater;
Lozen van bemalingwater;
Grondwaterbelasting.

Uit het Programma van Eisen is af te lezen dat de fundering dient te worden uitgevoerd in geprefabriceerde voorgespannen heipalen met een minimale afmeting van □ 320 * 320 mm. De sonderingen geven aan dat er erg slappe grondlagen tegen worden gekomen, waardoor in de grond gevormde palen niet kunnen worden toegepast, omdat het beton dan in deze grond wegloopt. Vanuit de sonderingen is tevens duidelijk af te lezen dat een fundering op staal hier in geen geval kan worden toegepast. Het boorprofiel geeft aan dat de aanwezige grond veel te slap is om op te funderen. Vanaf het maaiveld tot zeker 6 meter diep komt men alleen maar afwisselend klei en veen tegen en geen vaste grondsoort zoals zand. Stabiel zand om op te funderen komt men pas tegen op een diepte van 16,50 – 17,00 meter diepte. Het betreft hier de pleistocene zandlaag. Stalen buispalen afgevuld met beton, grond verdringende funderingspalen, zijn hier niet aan de orde. Deze funderingstoepassing past men toe wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de funderingspaal.

Om het bergbezinkbassin te kunnen aanleggen dient er een bouwput worden ontgraven. Omdat de beschikbare ruimte zeer gering is in verband met de plaats van bomen dient het gehele bassin worden gebouwd in een bouwkuip van damwanden. Er is nog een bepalende factor, zeker zo belangrijk als het vorige punt, waardoor er is gekozen voor een bouwkuip van stalen damwanden. Wanneer men gaat bemalen zal er door de stalen damwand alleen plaatselijk water worden afgepompt. Dit heeft als positief effect dat het grondwaterpeil in omliggende gebieden niet of nauwelijks zal wijzigen waardoor eventuele schades die ontstaan bij het verlagen van het grondwaterpeil voorkomen kunnen worden.
Voor het onderdeel constructieberekeningen is het de bedoeling om drie aspecten te berekenen. Het gaat hier om de volgende onderdelen:
Berekening van de vloer;
Berekening van het dek;
Ondersteuningsberekening voor het storten van het dek.

Uit diverse overwegingen binnen de gemeente Oostflakkee is er gekozen voor een deels prefab en deels in het werk gestorte bassin. De firma Waco zette betontechnische ervaring om in even eenvoudige als doeltreffende ontwerp- en bouwmethoden voor bergbezinkbassins. Dat leidde tot drie elementaire oplossingen:
Het "portaal" systeem;
Het"duiker" systeem;
Het "wanden" systeem.

In Oude Tonge heeft men gekozen voor het “wanden”systeem.
Alle andere onderdelen, dus met name de wanden, worden prefab aangeleverd op de bouwplaats. De fabrikant, de firma Waco, dient aan de hand van de door de directie opgegeven eisen de constructie bepalen (wanddikte, hoeveelheid wapening, etc…). In deze scriptie gaan wij er dus vanuit dat de wanden voldoen aan de eisen en dat deze in geen geval bezwijken door de ontstane belastingen.

Voor het onderdeel uitvoering worden de volgende items besproken. Deze items geven een goed beeld van de kritische punten tijdens de uitvoering. Het gaat hier om:
Bouwplaatsinrichting;
Nutsvoorzieningen op de bouwplaats;
Bereikbaarheid bouwlocatie (groot) transport;
Inzet van kranen (bepalen afmetingen en plaats);
Prefab betonpalen en het benodigde heiwerk;
Aandachtspunten voor het aanbrengen van de wapening;
Cementkeuze in de beton;
Checklist voor aanvang betonstort;
Betonverwerking, kwaliteitscontroles;
Aandachtspunten ten aanzien van het ontkisten van betonwerk;
V&G-plan, te verwachten risico’s;
Buigstaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersIngenieursbureau van Kleef
Jaar2004
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk