De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eindverslag afstudeerproject “Rotonde Munnikensteeg/Geerweg te Zwijndrecht”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Eindverslag afstudeerproject “Rotonde Munnikensteeg/Geerweg te Zwijndrecht”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afstudeeropdracht van studie “Projectmanagement Infra” is gebaseerd op een onveilige verkeerskundige situatie aan de Munnikensteeg in de gemeente Zwijndrecht.

De weg is een belangrijke verkeersader voor de gemeente en het bedrijfsleven van en naar rijksweg A16. Op de kruising van de Munnikensteeg met de Geerweg vinden veel verkeersongevallen plaats. Voor dit probleem is gekeken naar een geschikte verkeerskundige oplossing, waarbij rekening is gehouden met het verkeersaanbod tot 2020.

Op basis van verkeerstellingen en prognoses is een beeld gecreëerd van de te verwachten verkeersafwikkeling op het kruispunt. De meeste passende oplossing op het kruispunt is het aanleggen van een rotonde. Een belangrijk onderdeel van de opdracht was het zoeken naar een geschikte rotondevorm. Een vorm die voldoende aansluit op de bestaande situatie en waarvan de afwikkelcapaciteit van de rotonde voor het verkeersaanbod tot 2020 afdoende zal zijn.

Al snel is gebleken dat voor deze situatie een standaard rotondevorm (enkel- of dubbelstrooksrotonde)
niet het gewenste effect (lees verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid) zou hebben. Er is gezocht naar “bijzondere” verkeersvormen zoals turborotondes. Tijdens de inventarisatie van richtlijnen voor deze nieuwe rotondevormen is gebleken dat hiervoor nog geen landelijke richtlijnen beschikbaar zijn. Wel heeft Provincie Zuid-Holland inmiddels ervaring opgedaan met het aanleggen van o.a. turborotondes. De Provincie heeft hiervoor rekenmethodieken ontwikkeld als een afgeleide van de formule van Bovy. Deze methodieken zijn ook toegepast op de situatie bij de Munnikensteeg. De verzadigingsgraad (Verzadigingsgraad = Intensiteit/Capaciteit) is bepalend voor de doorstroming van het verkeer. Bij een verzadigingsgraad boven de 0,8 zullen de toeritten van de rotonde komen vast te staan. Hieruit is een ontwerp van de rotonde gekomen.

Naast het ontwerp is op basis van de te verwachten verkeersbelasting (veel vrachtverkeer) de meest geschikte asfaltopbouw op de rotonde bepaald. Als deklaag bij een rotonde komen eigenlijk maar weinig asfaltsoorten in aanmerking. SMA en ZOAB zijn toegekend als verhardingen in de zwaarste verkeersklasse. Op de rotonde rijdt relatief veel zwaar verkeer. Verder zal er wringend verkeer ontstaan bij het oprijden op de rotonde (met name de vrachtwagens). Dit vraagt om een zeer dichte structuur van het asfalt. Steenmastiekasfalt is hiervoor de meest geschikte deklaag.

Voor een goede en veilige verkeersafwikkeling op de rotonde is ook gekeken naar voorzieningen die voor een snelle afvoer zorgen van het op de verharding gevallen hemelwater.Om economische redenen is het niet wenselijk een hemelwaterafvoerstelsel te dimensioneren op de hoogst gemeten regenbui ooit. Voor de rotonde is gebruik gemaakt van de volgende berekeningsintensiteit:
100 l/sec./ha. (0,6 mm/min). Er is hierbij uitgegaan dat wateroverlast 1 maal per 10 jaar kan optreden. Hierop is de hemelwaterafvoer gedimensioneerd.
Een belangrijk onderdeel voor het uitvoeren van de rotonde is het KAM-plan (kwaliteit- arbo en milieu). Met name het onderdeel kwaliteit en arbo spelen een grote rol bij de uitvoering van het werk.
Het werk zal worden uitgevoerd op een drukke weg. Totale afsluiting van het kruispunt lijkt onmogelijk (alleen ’s nachts en in de weekenden). Derhalve zal het werk gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij gewerkt zal worden met wegverkeer.

Om de risico’s tijdens de uitvoering tot een minimum te beperken is voor de uitvoeringsfase een risico-inventarisatie gemaakt, waarbij tevens is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het ondervangen van het risico en wat de voorgeschreven beheersmaatregelen zijn om het risico te voorkomen.

Om de kwaliteit om het werk te waarborgen is een kwaliteitsplan gemaakt, waarbij is gekeken naar:
- de projectorganisatie;
- overlegstructuur;
- wijze waarop resultaten worden gecontroleerd (keuringsplan)

Projectorganisatie:
De projectorganisatie is inzichtelijk gemaakt. De onderlinge relaties tussen de functies is vastgelegd in een projectorganisatieschema. Deze bevat minimaal de leidinggevende functies, de functies die belangrijk zijn voor de kwaliteitszorg en welke personen welke functies bevatten.


Overlegstructuur:
Het gestructureerde overleg binnen het project zijn beschreven. Het gaat hierom de geplande overleggen tussen de partijen die bij het project betrokken zijn. Iedereen moet op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

Wijze waarop het eindresultaat wordt gecontroleerd (keuringsplannen):
Alle keuringen en controles die op het werk worden uitgevoerd zijn in een keuringsplan/ -matrix vastgelegd.

Als gevolg van het ontwerp van de rotonde zijn een aantal probleemstellingen ontstaan op de bestaande situatie. Binnen dit afstudeerproject zijn een tweetal zaken nader bekeken:
1. Door de rotonde zal een gasleiding moeten worden verlegd in een aangewezen kabels- en leidingenstrook.
2. Door de rotonde ontstaat een verkeersonveilige situatie voor het fietsverkeer op de Munnikensteeg.

Voor het uitwerken van de probleemstellingen zijn bij de technische plannen vooraf de doelstellingen bepaald en de randvoorwaarden en uitgangspunten. Hiermee is de projectgrens afgebakend en is binnen dit kader gekeken naar passende technische uitwerkingen voor het plan.
Voor het verleggen van de gasleiding is een analyse uitgevoerd op de meest toegepaste leidingmaterialen. Gasleidingen moeten efficiënt, veilig en bedrijfszeker zijn, daarom is belangrijk om te kijken naar de vereiste kwaliteit van het materiaal. De analyse is uitgevoerd op basis van de eigenschappen van de materialen (met name mechanische en chemische) en de toepassingsgebieden. Hieruit is gebleken dat de materialen staal en HDPE het beste kunnen worden toegepast, waarbij HDPE de voorkeur heeft boven staal. Dit in verband met o.a. een betere verwerkbaarheid, transport, montage en kent geen of nauwelijks corrosie.

Om te bezien of HDPE voldoende bestand is tegen de externe belastingen (zoals gronddruk en verkeersbelasting) tijdens de dienstperiode is een sterkteberekening –rekeninghoudend met 2 belastingcombinaties- gemaakt van de leiding conform NEN 3650, 3651 en 3652.
Hieruit is gebleken HDPE voldoende bestand is tegen de optredende spanningen op het materiaal en dat de deflectie (vervorming) binnen de toelaatbare bepaalde deflectie valt. De materiaalkeuze is hierdoor gevallen op PE 100 SDR-11

Ter plaatse van de oversteekplaats van het fietsverkeer is in het ontwerp van de rotonde, de Munnikensteeg voorzien van 4 rijstroken. In combinatie met de hoge verkeersintensiteit geeft dit voor het fietsverkeer een onveilige situatie

Voor het veilig kruisen van de Munnikensteeg is als oplossing een ongelijkvloerse kruising aangedragen. Om dit te realiseren is gebleken dat een verdiepte fietstunnel het beste is in te passen in de omgeving.

Voor de maatvoering (breedtes en hoogtes van de fietstunnel is gebruik gemaakt van de richtlijnen in de ASVV 2004 (Aanbevelingen voor de verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Daarnaast is gebruik gemaakt van een rapport van Rijkswaterstaat “Bruggen en viaducten”, hoofdstuk “Onderdoorgangen” (publicatie d.d. 2 januari 2004). Hierin worden aanbevelingen gedaan over de dikte van het beton voor dek, wanden en vloeren.

Op basis van dit ontwerp is verder geredeneerd over de constructieve aspecten en uitvoering. Voor de constructieve aspecten is een analyse uitgevoerd op de te verwachten belastingen. Hiervoor is onderscheid gemaakt in rustende belastingen (eigen gewicht en grondbelasting) en veranderlijke belastingen (verkeersbelastingen). De belastingen zijn in verschillende belastingcombinaties doorgerekend in het programma Matrix-frame. Voor de maatgevende momenten op de constructie is de wapening bepaald.

Gezien de gewenste snelle bouwtijd en de beperkte ruimte voor de bouw is tot een bouwproces gekomen, waarbij een bouwput in damwanden is uitgevoerd. Omdat de tunnel onder het grondwaterniveau wordt uitgevoerd is aandacht besteed aan bronbemaling. Door de slecht waterdoorlatende ondergrond is de voorkeur gegeven aan zwaartekrachtbemaling. Voor de uitvoering van de tunnel is de voorkeur gegeven aan prefabelementen, in plaats van in het werk gestort beton in verband met de snelle bouwtijd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk