De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project marketing control: van visie naar product

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project marketing control: van visie naar product

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de jaren heen is er veel gewijzigd in de vastgoedwereld en op de woningmarkt. Kwalitatieve vraag neemt de overhand van de kwantitatieve vraag, waardoor het volkshuisvestingsvraagstuk verandert naar een woonvraagstuk. Daarnaast wordt de ruimte op de markt steeds kleiner. Deze redenen heeft veel ontwikkelaars doen overstappen van een productgericht proces naar een markt- of klantgericht proces. De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag van Planoform Vastgoedontwikkeling b.v. om het proces te structureren met oog op de marketing. Deze structuur is nodig om helderheid in het proces te krijgen en werkzaamheden te structureren. Door een inzicht te geven in de werkzaamheden die in het proces voorkomen kan er een duidelijke en eenduidige werkwijze gecreëerd worden. Omdat Planoform enkele projecten in haar portefeuille heeft die niet of slecht verkopen, is het onderzoek gespecificeerd op marketing van projecten. Vanuit die optiek hebben we geconcludeerd dat een mogelijke structurering vastgelegd moet worden in een document. Vervolgens zijn wij in samenspraak tot de volgende onderzoeksvraag gekomen. Kan er op basis van een nader te benoemen document structuur worden aangebracht in activiteiten, werkwijzen, gegevens en communicatie binnen het ontwikkelingsproces op het gebied van marketing? Nadat ik onderzoek heb gedaan naar zowel de marketing in het proces als het proces zelf, kan er gesteld worden dat het niet alleen de vraag is óf er een document voor de structurering van marketing kan opgesteld worden, maar des te meer of dit nodig is. Uit de marketing theorie is duidelijk geworden dat marketing niet enkel gericht moet zijn op de promotie van een product, maar dat marketingactiviteiten ingezet kunnen worden om het product te bepalen. In het vastgoedontwikkelingsproces zijn twee zwaartepunten te ontdekken voor de marketing. Het eerste zwaartepunt ligt daarbij tijdens de commerciële ontwikkeling, waarin de visie en definitie worden gevormd. Het tweede zwaartepunt ligt in de verkoopfase, waarin het product afgezet wordt op de markt. Projecten worden tegenwoordig steeds vaker gebaseerd op visies. Daarnaast is tijdens dit onderzoek duidelijk geworden dat ook het marketingplan toe te passen is. Het marketingplan kan ingezet worden om zodoende strategie voor productafstemming en promotie/communicatie in een vroeg stadium te bepalen en op elkaar af te stemmen. In het huidige proces worden activiteiten betreffende het product en de communicatie namelijk gezien als twee aparte deelactiviteiten. Echter door deze twee op elkaar af te stemmen, door middel van het marketingplan, kan meerwaarde gecreëerd in het totale marketingproces. Door middel van de marketingstrategie (die volgt uit een marketingplan) en de visie kan bepaald worden wát men wil behalen (visie) en hóe men dit gaat behalen (marketingplan). Op basis van de informatie, vanuit zowel theorie als praktijk, heb ik bepaald dat een checklist (bijlage A) het document kan zijn dat een gestructureerde werkwijze moet bewerkstelligen voor de marketingactiviteiten. Door de checklist te koppelen aan de fasering, kan elke fase worden bepaald welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden op het gebied van productvorming en communicatie. Zoals eerder gezegd kunnen marketingactiviteiten ingezet worden om resultaten te behalen. In het proces laat marketing dan ook een relatie zien met de tussenresultaten van een project. Dit maakt deze resultaten gerelateerd aan de marketing en zijn daarom opgenomen in de checklist. Voor de checklist heb ik een Programma van Eisen (bijlage 9.1) opgesteld, waarin de gestelde eisen aan het document staan vermeld. Daarnaast staat hierin vermeld hoe deze checklist gebruikt moet worden. De checklist(Bijlage A), genaamd Project Marketing Checklist (PMC) dient als richtlijn voor de uit te voeren werkzaamheden en geeft duidelijkheid over de te behalen resultaten, een eenduidige werkwijze en kan dienen als overdrachtsstuk tussen de verschillende fasen. De checklist kan echter niet gezien worden als document voor besluitvorming. Naast de Project Marketing Checklist (PMC) heb ik ook een Werkwijzer ( Bijlage B) opgesteld. De werkwijzer geeft een toelichting op het gebruik van de PMC. In de Werkwijzer is verder te lezen hoe de PMC opgebouwd is. Na het opstellen van een conceptversie van deze checklist is deze getoetst door de verschillende gebruikers die dit document gaan gebruiken in het proces. Vervolgens is de conceptversie aangepast en opnieuw getoetst, maar dit keer niet enkel door de gebruikers, maar ook aan de hand van een projectcase (hoofdstuk 5.2). Door deze toetsingen is het document afgestemd met de gebruikers. Hoewel het onderzoek met de aanvang was gespecificeerd op de marketing in het proces, is tijdens mijn onderzoek aan het licht gekomen dat niet enkel de activiteiten moeten worden gestructureerd, maar in feite de gehele procesgang. Daarbij zijn het implementeren van beslismomenten en een eenduidige werkwijze de belangrijke aandachtspunten. De fasering (zoals binnen Planoform gehanteerd) daarbij is een goed uitgangspunt om eventueel een nieuwe structuur te realiseren. Daarnaast geeft de checklist een goede basis om een checklist te maken voor het gehele proces.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk