De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkelingsvisie voor het Woerdense gedeelte van de Oude Rijnzone.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwikkelingsvisie voor het Woerdense gedeelte van de Oude Rijnzone.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de zone rond de Woerdense Oude Rijn is van alles gaande. Doordat de rivier haar functie als hoofdtransportas geleidelijk is verloren aan spoorlijnen en de A12, doen zich een aantal negatieve ontwikkelingen voor in het gebied. Bedrijven hebben zich afgekeerd van de rivier, waardoor verrommeling optreedt. De rivier de Oude Rijn is in het landschap weinig zichtbaar, beleefbaar en voelbaar. Daarnaast is het buitengebied rond Woerden ontoegankelijk en zijn er te weinig mogelijkheden voor waterberging binnen het gebied, waardoor in de toekomst (door problemen als bodemdaling en klimaatverandering) wateroverlast te verwachten is. Daarnaast zijn er ook van buitenaf factoren die impact hebben op het gebied. De verstedelijking van de agglomeratie Utrecht is het plangebied tot op kleine afstand genaderd in de vorm van VINEX-wijk Leidsche Rijn. Als het aan de NV-Utrecht ligt, wordt de gehele oeverwal vanaf Utrecht tot aan Woerden bebouwd met woningen en bedrijventerreinen. Een grote bedreiging, omdat hierdoor het unieke, open landschap van de Hollandse veenweidegebieden in gevaar is.

Om al deze problemen en ontwikkelingen in de toekomst in goede banen te kunnen leiden, is deze Ontwikkelingsvisie opgesteld. De visie dient als leidraad bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied tot aan 2025 en beoogt een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met kwaliteit tot stand te brengen.

Om tot een objectieve visie te komen, zijn achtereenvolgens een inventarisatie en analyse van het plangebied uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in een Programma van Eisen. In dat laatste onderdeel staan eisen waaraan toekomstige scenario’s binnen het plangebied dienen te voldoen. Deze eisen zijn - naast de inventarisatie en analyse - gebaseerd op vigerende beleidsstukken en gesprekken met bewoners van het gebied.

Er is een viertal scenario’s mogelijk binnen het plangebied. Allereerst het natuurlandschap. Op intensivering van bestaande woonlinten na, wordt daarin niets gebouwd in het buitengebied, maar wordt aan herstructurering en transformatie binnen de bestaande stedelijke gebieden gedaan. In het buitengebied worden veel natuur- en waterbergingsgebiedjes aangelegd, die als kapitaalintensieve buffer fungeren ten opzichte van de oprukkende stad. De landbouw houdt door deze ingreep wel minder ruimte over. Het tweede scenario is het productielandschap. Hierin worden eveneens de bestaande woonlinten langs de Oude Rijn geïntensiveerd, maar verder wordt niets gebouwd in het buitengebied. Er worden nieuwe productienatuurgebiedjes aangelegd. Daarmee kunnen verdwenen landschapselementen als kades en geriefbosjes worden toegevoegd (of teruggegeven!) aan het landschap. Er blijft daarbij genoeg ruimte over voor de landbouw. Binnenstedelijk wordt geherstructureerd en getransformeerd.

In het derde scenario, het consumptielandschap, is het landschap er ten behoeve van de mens. Er worden productie- en recreatienatuurgebiedjes aangelegd, de bestaande linten worden geïntensiveerd en er wordt een vijftal nieuwe woonenclaves in het buitengebied gerealiseerd. Binnenstedelijk wordt ook hier geherstructureerd en getransformeerd. Voor de landbouw blijft nog genoeg ruimte over. Het vierde scenario, het stadslandschap, gaat nog een stapje verder: er worden meer woonenclaves aangelegd en nog meer productie- en recreatiegebiedjes. De landbouwsector houdt daarbij minder ruimte over. Ook hier wordt binnenstedelijk geherstructureerd en getransformeerd. Daarnaast worden in alle vier de scenario’s ingrepen gedaan m.b.t. recreatievoorzieningen, het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en het beter zichtbaar maken van de ondergrond. Een opvallend element hierin is het teruggraven van de Oude Rijn in de Woerdense binnenstad.

Door middel van een multicriteria-analyse is bepaald dat het derde scenario, het consumptielandschap, de beste ontwikkelingsrichting is voor het plangebied. Een grondexploitatie heeft aangetoond dat alle ingrepen nagenoeg kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden. Voor beheer en onderhoud in de toekomst kunnen fondsen in het leven geroepen worden. De vervolgstappen die na deze visie genomen dienen te worden, bestaan uit het opstellen van een projectgroep die de uitvoering en realisatie coördineert. Uiteindelijk moeten voor alle ingrepen wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd worden. Daartoe dienen alle ingrepen eerst zorgvuldig uitgewerkt en doorgerekend te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersGemeente Woerden afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk