De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Remedie tegen groeistuipen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Remedie tegen groeistuipen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Selekt Mail Nederland (SMN) is een Nederlands postbedrijf met een 100% landelijk dekkend netwerk. Selekt Mail Nederland is in november 2002 opgericht als joint venture tussen Deutsche Post World Net en Wegener N.V. Door de continue groei van SMN heeft het bedrijf het afgelopen jaar een matktaandeel van 5% gerealiseerd. In de toekomst van de Nederlandse postmarkt is een liberalisenng van de postmakt in 2007 een feit, waardoor SMN zich in de toekomst uit wil breiden en een groter marktaandeel wil behalen. Hierbij zal SMN op prijs en kwaliteit gaan concurreren. Vooral sinds de uitbreiding, maar ook daarvoor al, is gebleken dat het inteme proces van SMN niet optimaal verloopt en er dat communiicatiefouten worden gemaakt. Hierdoor zal in dit onderzoek de actuele bedrijfssituatie worden onderzocht, waardoor interne procesproblemen en communicatieproblemen geïnventatiseerd en geanalyseerd Ininnen worden, zodat met behulp van aanbevelingen de oorzaakproblemen opgelost kunnen worden. Het onderzoek omvat de afdeling sorteer- en overslagcentnun (SOC) en de interne afdelingen die communiceren met het SOC. Om de huidige situatie in kaart te brengen zal het interne proces, wat bestaat uit werknemers, werkmethode en matenaal, de communicatie, kosten en het management onderzocht worden, met behulp van interviews, observering, metingen en beschikbare databestanden binnen SMN. Onder de uitzendkrachten is een enquête gehouden waarin instructies, werkervaring, competentie en betrokkenheid opgenomen zijn. Onder de vaste medewerkers is een open interview gehouden. Bij alle personeelsleden blijkt dat de taken en werkzaamheden binnen SMN matig bekent zijn. Van het interne proces zijn de soorten deelprocessen en werkzaamheden, fysieke stroming van de post, historie gegevens, kwaliteitsmethodes en de urenplanning in kaart gebracht. Verder is het soort materiaal, onderhoud, opslag en de indeling van de deelprocessen opgesteld. Bij het interne proces zijn problemen geconstateerd op het gebied van late en onregelmatige afleveringen, verkeerde indeling van de deelprocessen en een enorme groei van opdrachten en benodigde uitzendkrachten. Bij communicatie is de organisatiestructuut: en de communicatiewijze vastgelegd, waarbij onduidelijkheden van bevoegdheden, matige gebruiksvriendelijkheid van de ICT ondersteuning en een matige transport planning als problemen naar voren zijn gekomen. Het kostenbeleid van SMN bestaat voornamelijk uit het zo goedkoop mogelijk aanbieden van postbezorging, tegen een goede kwaliteit, waarbij de kosten van het SOC voor 70% uit arbeidskrachten bestaat. Het tactisch beleid is gebaseerd op de bedrijfsdoelen, waarbij gestreefd wordt naar duidelijkheid in het primaire proces, het op tijd verwerken van de post, goede kwaliteit leveren en het creëren van team building. Met behulp van een oorzaak- en gevolgschema zijn aiie problemen geoptimaliseerd naar een aantal oorzaakproblemen, waad de bovengenoemde problemen naar voren zijn gekomen. Met behulp van een analyse van de onderzoeksobjecten, zijn er conclusies opgesteld over de huidige situatie. Deze conclusies zijn gebruikt om aanbevelingen op te stellen om de oorzaakproblemen mee op te lossen. Geconcludeerd kan worden dat er verbeteringen noodzakelijk zijn op organisatorisch, procesmatig, materieel en pesoneelsgebied. Afstudeerscriptie Selekt Mail Nederland Er wordt aanbevolen om taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen in een handboek. Hierbij moet ook opgenomen worden bij welke bijzonderheden gecommuniceerd moet worden en met wie. Hierdoor worden de organisatorische onduidelijkheden verminderd. Op proces matig gebied wordt aanbevolen om de indehg van het interne proces te optimaliseren en efficiënter om te gaan met personeel en materiaal. Om beter om te gaan met de personeelsaspecten wordt aanbevolen om met werkpools te gaan werken, waarbij personeel efficiënter ingezet kan worden en waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de werknemers en van SMN. De aanbevelingen zullen resulteren in een kostenreductie, als gevolg van het oplossen van de oorzaakproblemen. Deze kostenreductie ontstaat door efficiëntere werkmethodes en inzet van personeel, duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en betrokkenheid van werknemers bij de organisatie.
Naast deze aanbeveluigen worden twee vervolgonderzoeken aanbevolen, om de oorzaakproblemen ICT en afstemming van transport nader te onderzoeken, omdat deze buiten het onderzoeksgebied vallen. Om de aanbevelingen te implementeren wordt er aanbevolen om op een geleidelijke manier de veranderingen door te voeren. Hierbij zal eerst het draaiboek op gesteld moeten warden, wat voor duidelijkbeid zorgt, alvorens de indelmg van de deelprocessen te wijzigen en werkpools op te stellen. Dit kan echter nog voorgelegd worden aan het personeel, zodat zij inspraak hebben in de prioriteitenstelling van de doelen om te veranderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersSelekt Mail Nederland
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk