De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzaam inkopen in de baggersector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzaam inkopen in de baggersector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De centrale en decentrale overheden hebben zichzelf gecommitteerd om per 2010 een duurzaam inkoopbeleid te voeren. Dit inkoopbeleid geldt voor nagenoeg alle in te kopen goederen en diensten, waaronder ook het uitvoeren van baggerwerken en grootschalig grondverzet.
Mijn werkgever, Niebeek Milieumanagement, is onder andere werkzaam in de voorbereiding, begeleiding en controle van (sanerings-) baggerwerken en herinrichtingwerken.
Niebeek Milieumanagement adviseert gemeenten en waterschappen vanaf de ontwerp/contractfase, het moment waarop duurzaamheidaspecten het meeste effect hebben.
Vanuit mijn werkgever is gevraagd om te bepalen hoe invulling gegeven kan worden aan duurzaam inkopen binnen de baggersector.
Voor alle in te kopen goederen en diensten zijn criteriadocumenten opgesteld, in deze criteriadocumenten zijn de minimumeisen opgenomen waaraan een ingekocht goed of dienst moet voldoen om als duurzaam te worden aangemerkt. Voor baggerwerken is geen minimumeis geformuleerd, wel zijn in het criteriadocument een aantal aandachtspunten opgenomen om duurzaamheid te stimuleren. Een van de aandachtspunten is het beperken van de energievraag door duurzaam om te gaan met niet herwinbare energiebronnen en zodoende ook de emissie van milieubelastende stoffen te reduceren. Ook wordt het streven genoemd om werken zoveel mogelijk CO2-neutraal te realiseren.

Dit onderzoek is erop gericht de CO2-emissie van verschillende uitvoeringsvarianten van baggerwerken te inventariseren en/of te calculeren. Hiervoor zijn per fase (ontgraving, transport, bewerking en toepassing) van een baggerwerk alle (voor regionale wateren) gangbare technieken doorgerekend. Deze CO2-emissie is omgerekend en gekoppeld aan een kubieke meter baggerspecie. Deze CO2-emissie per kubieke meter is opgenomen in een stroomschema zodat per combinatie van technieken de totaalemissie van een uitvoeringsvariant kan worden berekend.
Door in de voorbereidingfase de praktische mogelijkheden van een baggerwerk te analyseren en te calculeren kan op het gebied van CO2-emissie gekozen worden voor de meest duurzame variant. De uitgangspunten van deze variant kunnen vervolgens worden opgenomen in een programma van eisen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMilieukunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2010-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk